ד"סב
תאמין בטוב כי הטוב הוא אלוהים

 
:(טנרטניאב םיעטומ םימוסרפ תובקעב) קפס רסה ןעמל
אל ,יהשלכ הגלפמל אל ךייש וניאו ,יאמצע וניה הז רתא
!והשלכ ברל אלו יהשלכ הבישיל
(םיעטומה םימוסרפה רוקמ ןאכמ יכ ןכתייו ,םיבר םירתאל ףתושמ תרש לע חראתמ רתאה)
 
 
 
רהוז ירוא לש רבודמה טרסה
(תוקד 8) ןאכ וצחל :םיטפושה םתא ויהו ופצ
ןאכ וצחל (zip-ב ץווכמ) ץבוקה תדרוהל
 
:םינורחא םינוכדע
http://gog1.com - םוק.1גוג
לעו קאריע םע המחלמה לע תומיהדמה תואובנה תאירקל
!ןאכ וצחל :חתפב שממ הלואגהש םימיהדמה םינמיסה

םימיה תירחא תושדח
ד"סב

,םידבכנ םיארוק

וניאו טעמכ הז רתא הנורחאה הפוקתבש ירה ,םינש שמחכ לש הירופ תוליעפ רחאל
.רתוי ןכדעתמ

,לבת תווצק לכמ ,רתאה לש םינמאנה םיארוקל הבר הדות ןאכ םסרפל ןוכנל וניאר
.רבד םשל ךפהש דע ,טנרטניאה יבחר לכב ועמש תא וציפהו רתאה תא וארקש

םימיה תירחא תואובנ/תושדח 'גולב'ה רתאל הינפה םסרפל ןוכנל וניאר ,ןכ ומכ
לטיב השעמל הכלהו ,ידמל ההובג תורידתב ןכדעתמש (טנ.1םשה) גוגמו גוג תמחלמו
הבתכה תא םג אורקל םיצילממ ונא .ותמקה עגרמ טעמכ ונרתאב ךרוצה תא
ןוצר יהיו ,הבורקה חישמה תאיבו םימיה תירחא לש ןמזה ריצב ונמוקימ תא הריבסמש
.ןוילע ךלמ ינפלמ ןוצר יהי ןכ ,בורקב שממ הב רשבתנש

...המיענ הלואגו ,םלוכל הבר הדות

(: "ידעלב"
תובישי ישאר לש תויבמופ תויואטבתה
;ןאריא םע המחלמהו גוגמו גוג יבגל םילבוקמ
ימאנוצה תא הזחש קידצה ברה תוהזל רושיא
הבורקה הפוקתל תוטרופמ תויזחת ןתונה

המ .הבורקה ונתלואג תארקל ,ףסונ קהבומ בלשל דואמ םיברקתמ ונא הארנה לככ
תיתימא תואיצמכ וניניע דגנל הלגתמו דמוע ,םש םוליעב וא ,הפ יצחב רבעב אבוהש
.תטלחומו

ברה דובכ ,"םולש רהנ" םילבוקמה תבישי שאר סחייתה (ירשת ז"כ) עובשה ןושאר םויב
בורקב תושעל תוסנל תנווכתמ איהש םירבדהו ,(ןאריא) סרפ ןיינעל א"טילש ילאומש והינב
.שודקה רהוזב םירבדה לע בותכש המו ,(הנומידב ימוטאה רוכב עוגפל ,לשמל)

.ןאכ וצחל ,םירבדה לש ואדיוה עטקב הייפצל
:ואדיוה עטקב רמאנש הממ קלח לש טוטיצ ןלהל

,לארשי םע לע תוריזג ררועל םיליחתמ[ש הלאכ] שי וישכעש םיעדוי םתא
...יתמ םיכחמ םה .הלאה םיסרפה ומכ
 
תומוא .בקעיל אנוש ושע :הכלה וז .ללכ הז ,םכל ועדת ,"בקעיל אנוש ושע"
םישפחמ םה דימת .לארשי םע תא לובסל םילוכי אל דימתמו זאמ םלועה
.םדיב ןתי אל ה"בקה לבא .ו"ח ,םלועהמ ונתוא דיבאהל ךיא ךרד לכב
 
קוידב ,לארשי םע תא קוחמל ו"ח ,רבעש עובשב וזירכה םהש ומכ ,לבא
,לתוכהמ םירזוחש ירחא ,ישיש ליל לכב רהוז הפ םידמול ונחנא ,ישיש לילב
,ךל עד :רהוזה רמוא ."ךל חלש" לש רהוז קוידב ונל אב .רהוז םידמול
בושיח יפל) ךרעב םירטמוליק 45 לארשי ץראב הלעתש סרפ הדיתע
,הנומיד רוזיאב הז ?הז הפיא םיעדוי םתא .םילשורימ (רהוזה לש תואסרפה
12 ,רהוזה רמואש המ ןנימ רב ,השעת (סרפ) איהו .ימוטאה רוכה רוזיאב
ךכ ,ףסוי ןב חישמ תא לסחת וליפא - ךכ ידכ דע ,הלודג המחלמ םישדוח
םה הלאה םירבדהש ובשחת לא .ךכ ידכ דע .יאחוי רב ןועמש יבר רמוא
...ךכב המ לש םירבד
 
,תושעל ליחתיו ,הז תא תושעל הצריו (םייוגהמ) דחא םוקי םא ,םכל ועדת
.וילא ופרטצי םירבח *הברה* .םלועה תומואמ םירבח הברה וילא ופרטצי
תחא שפנ לכ .עגפיי אל דחאש ,לארשי םעל תויעב ו"ח היהי אלש [ןוצר יהי]ו
!עגפיי דחא ידוהיש תתל רוסא .לארשי םעל לודג ןוסא הז תעגפנש תידוהי

(ואדיוה עטקב אלמה רבסהה) ?הצעה המ
 

תירחא יאשונב םישדוח לש הכורא הקיתש רחאל ,(ירשת 'ל) עובשה ךשמהב ,יעיבר םויב
סרפ ןיינע לע א"טילש רז לאינד לבוקמה ברה דובכ ,"דוד רוא" תבישי שאר רביד ,םימיה
םע לש המילשה הלואגה ינפל הנורחאה המחלמל םיבורק ונא המכ ריבסהו ,גוגמו גוגו
.לארשי

.ןאכ וצחל ,םירבדה לש ואדיוה עטקב הייפצל
:ואדיוה עטקב רמאנש המ לש טוטיצ ןלהל

."לארשי םע ליבשב קר אלא הרוק אל םלועב הרוקש המ לכ"
 
רבעב יתרביד ינא .בורק גוגמו גוגש ,ידיב דחא ןמיס :דחא רבד םכל ועדת
:םלוכל יתרמא ,גוגמו גוג הזש ורמא ץרפמה תמחלמ התיהשכ .גוגמו גוג לע
גוג יתמ דחא ןמיס שיש ,רמוא רהוזהו ,רמוא שרדמהו ,תרמוא ארמגה ,וארת
?ןמיסה המ םיעדוי םתא .בורק גוגמו
 
ליחתי םלועה ןברוח ,סרפמ ליחתה שדקמה תיב ןברוח :תרמוא ארמגה
.סרפמ ליחתי גוגמו גוג :םירמוא שרדמהו רהוזה .סרפמ
 
גוג ןיא ,עצמאב אל סרפ דוע לכ :םכל יתרמא ,ץרפמה תמחלמ התיהשכ
איה וישכע .סרפמ דחופ םלועה לכ ...הליחתמ סרפ ,בל ומיש ,וישכע .גוגמו
...ןוכנ רתוי ןאריא תא קוחמל ,"לארשי תא קוחמל" רבדל הליחתמ
 
.ימוטא קשנ תושעל םיצור םהש ,םלועה לכ םירבדמ וישכע ,בל ומיש ,ייתובר
קוחמל" ,הלילחו סח ,םירמואשכ .לארשי םע ונחנא :ייתובר ,דחא רבד וניבת
שמש ילב םלוע .םלועהמ שמשה תא דירוהל םירמואש ומכ הז ,"לארשי תא
הז לארשי םע ונחנא ,תעדל ךירצ .דמוע אל לארשי םע ילב םלועו ,דמוע אל
.םלועה לש רואה ,םלועה לש שמשה
 
אל םילשורי ןעמלו ,טוקשא אל םילשורי ןעמל :לאיזוע ןב ןתנוהי םוגרת רמוא
לכ זא - טקשב אל לארשי םע םא :לאיזוע ןב ןתנוהי םוגרתה רמוא ,השחא
וליפא ונחנא ,הנטק הדוקנ ישוקב הפמה לע ונחנא ,וארת .טקשב אל םלועה
לכ ,ולוכ םלועה לכ ,תושדחבו וידרב ןמזה לכו ...םיניסה לש רשעמה אל
,אירב אל םדאה לש בלה םא ?המל .לארשי ,לארשי ,לארשי :תושדחב םויה
,ייתובר .טקשב אל םלועה לכ ,טקשב אל לארשי םעשכ .אירב אל ףוגה לכ
!קזחתהלו ררועתהל םיכירצ
 

:ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעבו

ךא ,ץראה זכרממ קידצ לבוקמ בר לש וירבד טנרטניאב ולגתה ,םינורחאה םישדוחב
עיפוהל וליחתה קידצה ברה ירבד .שארמ ימאנוצה תא הזח ראותמה יפלש ,םש םולע
תויזחת ברה ןתנ תעה התואבו ,הרוראה "תוקתנתהה" ינפל תועובש המכ טנרטניאב
ויהש תויזחתל דוגינב) עצבתת תוקתנתההש ךכ לע ףקותב דמעו ,הפוקתה יעוריא יבגל
עודי היהש ,א"עיז ל"קוצז ינמחנ הידעס יול קידצה ברה לצא דמל ברה .(זא תולבוקמ
תחת) הטמלש רמאמב רכזומש ,'ינמחנ ברה לש דימלת'ה אוה) תוקייודמ תויזחתב
קידצה םע א"טילש אדיורב רזעילא ברה דובכ לש ןויארב ("תורצ הברהל ונוכיה" תרתוכה
רבודמ ןכאשו ,ברה תוהז לע אלמ רושיא ונידיב שיש רמול םיחמש ונאו ,(דודשאמ רתסנה
ונידיב שיו ,לארשיב תקהבומ תינוליח ריעב הבישי שארכ םויכ ןהכמש ,קידצו לבוקמ ברב
,תאז לכ םע ...טטצל וחכשש המ תא םגו ,ויפמ וטטוצש םירבדה לכ תא תואדווב תמאל
םירבדהש רמוא אל הז ןיידע ,קידצו לבוקמ הבישי שארב רבודמש תורמל יכ םישיגדמ ונא
ה"בקל ברקתמש ידוהי לכו ,תודיתע הפוצ ה"בקה קר יכ ,זוחא האמב ומייקתי רמוא אוהש
...הלוכ הנומתה תא תונשל עגר לכב לוכי

לכ תודוא האירקל ןאכ וצחל ,תורבודמה תויזחתה תא םתארק אל ןיידע םא
.םימיה תירחא גולב ךותמ רמאמב ,רבודמה קידצה ברה לש זכורמב ויתויזחת
.(...םשגתהל וליחתה רבכ ויתויזחתמ םיקלח ,בגא)

רמא א"טילש ירודכ ברה דובכש הדבועה תא ישיא עדיממ רשיא םג קידצ בר ותוא ,בגא
שיש רבתסמש ךכ .לארשי םעמ םדאב חישמה תמשנ הרבעתהש םירופיכה םויב
העידי םג המסרפתה) ירודכ ברה ירבד לש הזה יפיצפסה טרפה םוסרפב תוחפל תמא
.חישמה ןיינעב ,א"טילש ירודכ ברה ,םילבוקמה ןקז לוכיבכ רמאש םירבד תודוא תפסונ
ויפמ ןתוא םיעמוש אל דוע לכ ירודכ ברה םשב תויואטבתה לבגומ ןוברעב לבקל יאדכ ,רוכזכ ,לבא
.(ןמיהמו ךמסומ םדאמ רושיא םהל לבקתה אל דוע לכו ,שודקה


:םיילוש תרעה
'דכו םיגולבו םימורופ ,םירתא לש בר רפסמ שי םויכ ,םשה ךורב
.'וכו גוגמו גוג תמחלמ ,חישמה ,הלואגה ,םימיה תירחא יניינעב םינכדעתמה
.םידחוימ םירקמב קר אלא ,רבעב היהש יפכ ףטוש ןפואב ןכדעתמ וניא הז רתא ךכיפל
...הרוק רבכ הזו ,הז לע ורבדי םלוכש אוה הלואגל םיבורק ונאש םינמיסה דחא ,עודיכ

:םלועה תומואב השקו רורב ןיד תיישעל םיברקתמ ,הנירתקו ימאנוצה תובקעב
:א"טילש ירודכ ברה
לארשי ץראל תולעל הלוגה ידוהי לע
!בורקב ל"וחב םישקה תונוסאה תנכס לשב

:בל ומיש
ןכא םה םאהו ,םירבדה רוקמ יבגל קפס שי יכ ונתעידיל אבוה םירבדה םוסרפ רחאל
בתכו םירבדה תא קודבל הסינ א"טילש אדיורב רזעילא ברה דובכ .ירודכ ברה י"ע ורמאנ
תיפוסה ותנקסמ .ןאכ םתשחכה יבגלו ,ןאכ םירבדה רושיא יבגל (תילגנאב) ויתואצות תא
ןוכנ ,שפנ טאש םיררועמה תוחוכ יקבאמ לשבש הניה א"טילש אדיורב רזעילא ברה דובכ לש
אל דוע לכ ,לבגומ ןוברעב א"טילש ירודכ ברה םשב םירמאנה םירבדה לכ תא תחקל היהי
.שודקה ויפמ םתוא םיעמוש

לש םויה ותואמ ותרהזאו תדחוימה ותאירק לש טוטיצ ,ה"סשת לולאב 'טב רדוש 7 ץורעב
םישק עבט תונוסא ינפמ הלוגה ידוהיל ,א"טילש ירודכ קחצי ברה דובכ ,םילבוקמה ןקז
.םיברב ץיפהל ירודכ ברה הוויצ רודישה י"פעש האירק ,םייוגה תוצרא תא דוקפל םייופצה
:האירקה ןושל הזו

,םלועה ידוהי לש םהינזוא לכל הריבעהל ןוכנל ינא אצומ האירקה וז"
ןמ םלועל תוברואה תושקה תונכסה ללגב לארשי-ץראל בושל םהילעש
םלועה תוצראב םילודג תונוסא טימהל אוה-ךורב-שודקה דיתעש ,עבטה
.לארשי-ץרא לש םינידה תקתמה ליבשב
 
םלועה תוצראב םידוהיה ועדיי ןעמל ריהזהלו ץיפהל הווצמ ינא האירקה וז
תולגתהלו שדקמה-תיב ןיינבל לארשי-ץראל ואוביו תשמשממה הנכסה תא
."ונקדצ חישמ

ןאכ וצחל ("תישארבמ םיליחתמ" ךותמ) רודישה עטקל הנזאהל
ןאכ וצחל ןיינעב 7 ץורע לש תילגנאב הבתכב הייפצל
 
 
הלעמל האבוה הנקסמהו ,א"טילש אדיורב רזעילא ברה דובכ י"ע וקדבנ םירבדה
.הבתכה תישארב

ברה .א"טילש ץילעממ ר"ומדאה ק"כ םע םירבדה לע רבידש רחאל בתכש םירבדב
םלועה תא םידקופש םישקה תונוסאה לכש ירה ,םירבדל םאתהב יכ ,בתכ אדיורב
םישקהו םידבכה תונוסאה תמועל םידלי קחשמ אלא םניא ,הנירתק ללוכ ,הנורחאל
ץילעממ ר"ומדאה ק"כש ,ףיסוה אדיורב ברה .בורקב לבת תוצראב עיגהל םידיתעה
ק"כ ירבד יפל :דחא ןיינעב א"טילש ירודכ ברה דובכ רמאש םירבדה תא גייסמ א"טילש
שי :אוה ךופהנ .הנכסה ינפמ ,ץראל ולעי םידוהיה "לכ"ש ןוכנ היהי אל ץילעממ ר"ומדאה
ר"ומדאה ק"כ .השק רתוי הנכס לש בצמ הווהת םרובע לארשי ץראל היילעש םידוהי
וידלי תא חלושו תבש רמוש תוחפל וא) תווצמו הרות רמוש ידוהיש בצמ ןיב לידבמ א"טילש
םוקמה ןושארה הרקמבש דועב .תווצמו הרות רמוש וניא ידוהיש בצמ ןיבו (ינרות ךוניחל
- ינשה הרקמבש ירה ,לארשי ץרא וניה תווצמה רמוש ידוהיה רובע םלועב רתויב חוטבה
וידלי תא חלוש אלו תבש רמוש וניא וליפאש ידוהי רובע רתויב ןכוסמה םוקמה איה לארשי
.ינרות ךוניחל

לככ יכ אבומ ,םשיחכהל וא םרשאל ונחוכב ןיאש ,טנרטניאב םירחא םימוסרפמ ,ןכ ומכ
וא וזכ הרוצב תונופטש י"ע תוחמיהל דמוע םלועהמ שילש יכ "ןבלחה" םג זמר הארנה
םיימב השק ןיד תודוא םינורחאה תועובשה ךשמב ורביד םירחא םיקידצ םגו ,תרחא
לובמב וליפא הפטשנ אל לארשי ץרא ,עודיכ) םייוגה תוצרא תא וב ןודל ןווכתמ םלוע ארובש
.(תעכ ףטשית אלש ןכש לכ ,חנ ימיב ירוקמה

ועראי הארנה לככ םישקה םירבדה יכ הלוע טנרטניאב םימוסרפמ ,ןמזה תפוקת יבגל
חווטל תוינכות תושעל תולגב םידוהיל ןמז ןיאש בתכ א"טילש אדיורב ברה .ו"סשת תנשב
.ינוניב חווטב קר רבודמ רתויה לכל .לארשי ץראל םתאיבל קוחרה

,םימ הדרוי יניע יניע ,הייכוב ינא הלא לע"
,ישפנ בישמ םחנמ ינממ קחר יכ
"ביוא רבג יכ ,םיממוש ינב ויה
תורצ הברה ...ל ונוכיה
הלואגה עיגת ןפוסב קרש

השענש יפכ ,םיימיטפוא םיחוויד חוודל וניגהנממ ונחנא םיגרוח םויה .ונא תורושב ישנא אל
תורהנ" לש הריזג לע "ןבלחה" לש ותאובנ לע ונחוויד רשאכ) ג"סשת תנשב תחא םעפ
םעפה םג - זא ומכש םיווקמ ונאו ,(ןכמ רחאל הלטבתהש הריזג ,לארשיב "םד לש
.הדבתנ

הנומתה תא הנשיו שחרתיש לודגה סנל םייניע ןוילכב וניפיצ ,לארשי םעב םיבוטו םיבר ומכ
דספנה םשב עודיה ,השודקה ונצרא ילבחמ החירבה ךילהת עוציב תליחת ינפל דוע ,הלוכ
חלשנו אמט בשחנ הב עוגנה רשא ,תערצ לש גוס וניה הרותה י"פע "קתנ") "תוקתנתה"
תוברעתהב עצבתתש תיעבט לע תושחרתהל תופצמ ןיידע וניניע .(הנחמל ץוחמ לא
עיגתש הלואגל םילחיימ ונאו ,ונצרא ילבחמ החירבה ךילהת לש ומויס ינפל דוע ,תיקולא
וניניעב וניארש םירבדה תא םינפהל שי ,כ"פעא .שממ דימו ףכית עגר לכב תוריהמב
."(חישמ=) םחנמ ינממ קחר"ש ןיבהלו ,באודה ונביל לא תועמודה

י"ע ולתנש תוברה תווקתל הביסה יכ תנעוט ,תססובמ יתלב הניאש תינשקע העומש
ךילהת תליחת ינפל קוידב היה הדעומ רשא "הנשיחא תנחת" התיה ,םיקידצו םילודג
,עיגי רשאכ רשא הלואגל עובק ץק םייק יכ עודי ,גשומה תא םיריכמ םניאש ימל ."קתנ"ה
תרתסהב ךורכ אוהו ,"התיעב הלואג" םשב ארקנ הז ץק .המילשה לארשי תלואג אובת
רשאו ,"חישמ ילבח" ללוכה םשב תונוכמה ,ועיגה ינפל תושקו תובר תורצבו םינפ
םג םימייק יכ לארשי ילודג ורמא ,תאז תורמל .ברקתי ץקה ךיראתש לככ הנרבגתת
לש ץקה ןמזל דעו ונתראפתו ונשדקמ תיב ןברוח זאמ םירזופמה םירחא םיכיראת
וירצמ לארשי םע תא לואגל לוכיבכ ןוצר תועש שי ןהבש "תונחת" ןימ םה הלא ,"התיעב"
ונתינ םיכיראת רפסמ .םיארונ םירוסייו רעצ תלבוסה ונזוע תניכש םע דחיב ויתורצו
.םייתימא הלואג יכיראתכ ושממתה אל רשא ,לארשי ילודג י"ע ידוהיה םעה לש הירוטסהב
עיגיש יעבט-לע ךילהתב ינשה הלואגה גוס איה "הנשיחא") "הנשיחא תונחת" הלא ויה
שי עיגיש ידכ ךא ,רחא עגר לכב םג עיגהל לוכי הזה הלואגה גוס ,בגא .םירוסייו תורצ ילב
התיה ןהבש תונחת ,(השודקה הרותה י"פע ויכרד תא ביטיי לארשי םעש :םדקומ יאנת
.הלצנל היה רשפאו ,לארשי תלואגל ןוצר תעש

תלחתה ינפל םוי ,ןורחאה באב 'ט ךיראתב ,הארנה לככ ,התיה וזכש "הנשיחא תנחת"
."קתנ"ה ךילהת תליחת

יבקע ןפואב ונעטש םיקידצה תלוכסאמ אקווד תועמשנה תורחאו הלאכ תורהצה י"פע
רקיעב) רתויב השק היהי הלואגה ךילהתש םינעוטשו ,עצבתי ןכ "קתנ"ה ךילהתש
תורהצהה י"פע ,האבה הנשה ףוס דע הארנה לככ םייתסי ןיידע ךא ,(הנומאה תניחבמ
הנשיחאה תנחת הארנה לככ התיה ונרבעש וזה "הנשיחאה תנחת" יכ ןיבהל ןתינ וללה
ןכתיי .םישקה תונויסנהו םירוסייה לכ םע ,התיעב הלואגה לש ןורחאה ץקה ינפל הנורחאה
,הנליומ ןואגה ושריפש יפכ ,"הנשיחא התיעב ,'ה ינא" קוספה לע וכמס םיבוטו םיברש
שיחי ה"בקה ,התיעב הלואגה ןמז עיגיש ינפלש איה ותועמשמשו ,וטושפ ידימ אצוי וניאש
התיה וזש ןוויכו ."הנשיחא" םשב העודיה תיסינו תיעבט-לע הלואג לארשי םעל איביו התוא
םיברה םיגורטקהש אלא .תווקתה ןאכמ - ץקה ינפל "הנשיחא" לש הנורחאה הנחתה
.ללכ שאייתהל ןיאש רוכזל ךירצ ךא .הארנה לככ ,וללה תווקתה תא םג ומתס

ךילהת םלשויש ינפל דוע לאוגה סנל לחייל םיכישממ ונאש תורמלש ןוויכ ,םינפ לכ לע
רתוי תורדוק ילוא ,תועיד םעפה איבהל היהי ןוכנש הארנ ,ונצרא ילבחמ החירבהו הגיסנה
ןפואב ורמאש םיקידצהו םינברה תלוכסאמ אקווד תועיגמש ךא ,דיתעה יבגל כ"רדבמ
.םייקתת תוקתנתההש שרופמ

אדיורב רזעילא ברה דובכ י"ע רתסנ תמא קידצ םע אבה ןויארה עצוב ,זומת שדוח ףוסב
:("דודל" םורופל ךייש םוגרתל טידרקה) א"טילש

 
קידצ םג אוה 'ת 'ב ברה .םימכח ידימלתו םיקידצב תכרובמ דודשא ריעה
ליגב וקורמ דילי ,'ת 'ב ברה .רוביצה יניעמ קוחר אצמנש ,םכח דימלת םגו
ךא ,הרות דומיללו הליפתל םויב תועש 20 שידקמש ,הלבקב ןואג אוה ,70
ךא ,תוקוחר םיתעל רבדמ אוה .םלועב רתויב טושפה םדאה הארנ אוה
יתחלצה םשה תרזעב .רהוז וא דומלת טטצמ אוה רבדמ אוה רשאכ
.םויה רתוי םדקומ 'ת 'ב ברה םע םילימ רפסמ ףילחהל
 
ירוחאמ תדמועה תינחורה העדוהה יהמ ,'ת 'ב ברה :אדיורב רזעילא ברה
?הלשממה לש תוקתנתהה תינכת
 
לכ .הרפכה אוה ףיטק שוג .לארשי םע לכ דגנ הארונ הריזג יהוז :'ת 'ב ברה
ברה ,ראמע המלש ברה ,והילא יכדרמ ברה ,ףסוי הידבוע ברה ,רודה ילודג
יתבו תואווקמ ,תובישי ,תוידוהי תויולחנתה תסירה לע ורסא םלוכ ,בישיילא
.תסנכ
 
?םהל עמוש וניא ןורש עודמ :אדיורב רזעילא ברה
 
הזל המוד בצמה .ותושרב וניא רבכ ישפוחה ונוצר ;לוכי אל אוה :'ת 'ב ברה
.יקולאה ןוצרה תא עצבל ןורש תא לצני םשה לבא .הערפ לש
 
אלש תובר םימעפ רמא א"טילש והילא יכדרמ ברה :אדיורב רזעילא ברה
ינמחנ יול ברה לש םיקהבומה וידימלתמ דחא ינש דצמ .תוקתנתה היהת
היהתש רמא (םינש רפסמ ינפל רטפנש םילשוריב תומרמ לבוקמ קידצ) ל"קוצז
.םילשורי לע היהי יתימאה ברקהשו ,הזעב תוקתנתה
 
תאצויה תחא הלימ רותסל לוכי יניאש יאדוובו ,רפע אלא ינניא :'ת 'ב ברה
תמאה עגרש תואדווב רמוא רהוזה ךא ,והילא יכדרמ ברה לש שודקה ויפמ
ףיטק שוג לש תויולחנתהה ,יתעד תוינעל .םילשורי היהי ידוהיה םעה רובע
תעד תחסה לש סיסכת קר איה םש תויחה תוצימא תוחפשמ יפלא תיילגהו
רשא ,םישלחה םיגיהנמה לש תויתימאה תוינכותה תא ריתסהל תנמ לע
רשא ,םייוגה םיגיהנמה תא םיארי םה ,ה"בקה תא םיארי תויהל םוקמב
שוג דגנ הריזגהש ללפתמ ינאש פ"עא .ידוהיה םעה דגנ המיזמ םימקור
סחיב הרוטאינימ אוה ףיטק שוג .םייקתת איהש בשוח ינא ,רסות ףיטק
.ונל הפצמש הנומאה ןחבמל
 
?'ת 'ב ברה ,םילשוריל ןווכתמ התא םאה :אדיורב רזעילא ברה
 
טעמ .ונתיאמ התוא תחקל הסני םלועה !ןכ :'ת 'ב ברה
סח םשהש ובשחי םיבר .םהלש הנומאב םינתיאו םינמאנ וראשיי םידוהי
תנומאב וזחאיו םינמאנ וראשייש םיטעמה תוכזב ,לבא .ונתוא בזע םולשו
הנומאה ןחבמ .ה"עב ,סרהיי ערהו חישמה אובי ,תולטלטה לכ תורמל םשה
...הלחתה קר אוה
 
הריש קרפ רמול ומיכסה םיבר םישנא ,'ת 'ב ברה :אדיורב רזעילא ברה
דואמ ויהי םה ,עצבתת ןכא תוקתנתהה םא .ףיטק שוג רובע םוי 40 ךשמב
?םתוא דדועא דציכ .םיבזכואמ
 
שודקה וניבא .אל רמול יאשר ויבא ,רבד ויבאמ שקבמ דלי רשאכ :'ת 'ב ברה
אוהש המ לכש הנתיא הנומאב ונמצע תא קזחל ונילע .הנוש וניא םיימשבש
םה הריש קרפ תרימא לש םיפוצר םימי 40 ,הליפת יבגל .הבוטל אוה השוע
אל טילחי םשה םא .תזבזבתמ אל םלועל הליפת .המצוע בר ינחור קשנ
יושע טלחהב אוה ,ףיטק שוג תא ליצהל ידכ וללה תוליפתב שמתשהל
עמושש ימ לכב רצפה ,רזעילא .םילשורי תא ליצהל ידכ םהב שמתשהל
רמול ידכ םויה רקובב 4 דע הראשנ המצעב יתשא .ללפתהל ךישמהל ךלוקב
ודבאת לא .ןורמושבו הזעב םידוהיה םילחנתמה רובע םיליהת רפס לכ תא
השבכה לש תודיחיה תובושתה םה הרותו הליפת .םלועל הוקתה תא
...םיבאזה םיעבשל
 

 
 
ץילעממ ר"ומדאה ק"כ םשב םירבד םג םיטטצמש םיאבה םירבדה ואבוה ךשמהב
ק"כ לש הקיתשבש המכסהכ םניבהל רשפאשו ,הלעמלש םירבדה תונשרפכ ,א"טילש
:הלעמלש םירבדל ץילעממ ר"ומדאה
 
 
 
םינתיאו םינמאנ וראשייש םידוהיה םיטעמש 'ת 'ב ברה יל רמא לומתא
הנומא עודמ םכל עודי םאה ...(הלואגה ינפל ואוביש תונויסנה לשב) םתנומאב
םש לעבהמ םילודגה םיקידצה לכ - טושפ ?השק כ"כ איה הטושפו הרוהט
תודרויה תומשנה לכ לעש םירמוא ונימיבש םיר"ומדאה דעו שודקה בוט
.םימדוק םילוגליגמ הנומא םגפ ןקתל חישמל ךרדה תא סלפמה רודב ץראל
אוהש ,הזה ןוקיתה תא וגישת אלש ידכ ןייעו ןשב םכמע םחליי ערה רציה
ןוקית תא ומילשיש תומשנה .םלועב םכלש הדיחיה המישמה השעמל
.חישמלו הלואגל ינחורה ברקב תורוביגה הנייהת םהלש הנומאה
 
.םיידיתעה הנומאה תונויסנ ויהי םישק המכ יל ריבסה ץילעממ ר"ומדאה
לע רקשה יאיבנ תא רגתאמ בושו ,םלועל רזוח איבנה והילאש ךמצעל ראת"
.רקשה יאיבנ לש תונברוקה תא לכאתו דרת שאה םעפהש אלא ,למרכה רה
טעמ וראשיי ןיידע ,לבא .רקשה יאיבנ תא וקבחיו וצורי םייתפהמ םיבר
וליאכ האריי לכהש הדבועה תורמל ."םיקולאה אוה םשה" וקעציש ונתיאמ
םינתיאהו םינמאנה םיטעמהש עגרבש ירה ,םיקדוצה םה רקשה יאיבנ
שא דרת ,תרערועמ יתלבהו הרוהטה םתנומאב וזחאי ה"בקב םתנומאב
."רקשה יאיבנ תא דימשתו םיימשה ןמ תפסונ
 
תא םיאור םתא רשאכ ועטות לא" :השעמל רמוא א"טילש ר"ומדאה ק"כ
ןורקיע והז ."הנומא לש - ינמז קר ךא - השק ןויסנ הז ;תחצנמ תועשרה
.וללה םישקה םינמזב דוחייב ,רוכזל בושח
 
 
 
חוקלה אבה ןיינעמה שרדמה תא איבהש ימ היה ,אובל םייושעש תונויסנה גוסל אמגודכ
יקרפ" םשה תחת (הזה רושיקה םג ומכ ,ץלמומו ןיינעמ רושיק) םישרדמה רצואמ
:"חישמ
 
 
בהזו ףסכ חק !אוה ונלש שדקמה תיב" :םייברעה ךלמל םירמוא לארשיו...
"!שדקמה תיב חינתו
 
םירחוב םתא םא ,לבא !םולכ הזה שדקמב םכל ןיא" :רמוא םייברעה ךלמו
ימו ,םיבירקמ ונחנא םגו ,םדקמ םיקסוע םתייהש ומכ ,ןברוק הנושארב םכל
!"תחא המוא ונלוכ היהנו ,[רחבנה םעה היהי] ונברוק לבקתנש
 
.ה"בקה ינפל גרטקמ ןטשהש יפל ,םילבקתמ םניאו - םיבירקמ לארשיו
."ךל וצבקי רדק ןאצ לכ" רמאנש ,םילבקתמו - םיבירקמ (םיברעה) רדק ינבו
 
"!ונתנומאב ונימאתו ואוב" :לארשיל םירמוא םייברעה העש התואב
"!רקיעב םירפוכ ונא ןיאו ,םיגרהנו םיגרוה ונא" :םתוא ןיבישמ לארשיו
 
םיליפמו ,םיקרזנ םיצחו ,תוכרדנ תותשקו ,תופלשנ תוברח :העש התואב
,םהמיע גרהנ (ףסוי ןב חישמ=) הימחנו ,הניפה רעש דע םירפא רעשמ םיללח
יטילפ ודמעי םשו ,ןומע ינב ץראלו ,באומ רבדמל וחרבי םהמ םיטלמנהו
,תומוהתמ םהל אציי ןייעמו ,םיסינ םש םהל םשה השעיו ,םהה לארשי
ףוסבו ,םימי 45 םימתר ישרש םש ולכאיו ,"באומ יחדינ ךב ורוגי" רמאנש
,והילא םהל רשבי םשו ,וילע חישמה ךלמו והילא םש חימצי םימי ה"מ
"?לארשי הפ םכל המ" :רמאיו
 
"!ונברחנ !ונדבא" :םירמואו םיבישמ לארשיו
 
םינימאמ םניאו ,"!חישמה ךלמ - הזו ,ינא והילא יכ ,ומוק" :םהל רמוא והילאו
...וב
 

ה"בקה יכ םולשו סח ורמאיש ימ ויהי עודמו ,הנומאה היהת השק המכ ראתל רשפא זא
.("ינחכש 'הו ,'ה ינבזע :ןויצ רמאתו") ונתוא בזע

ויתורהצהב אקווד ונרכהש ברמ םג םיעיגמ ורקייש םירבדה יבגל םישקה םירואיתה
והינב ברה דובכ ,"םולש רהנ" םילבוקמה תבישי שאר אוה אלה ,ללכ ךרדב תוימיטפואה
רבכ היה שוריגה ךילהתש ןמזב ,באב 'ט רחאלש הנושארה ותשרדב .א"טילש ילאומש
:םיאבה םירבדה תא ברה דובכ רמא ,ומוציעב

:טושפ אל הזש ,םכל דיגהל הצור קר ינא...
 
תומוקמה לכ תא ,"שוביכה" לכב ךישמי הז ,ףיטק שוגב ליחתה הז םא
.תונויצה לש "תובוט" ךירצ אל חישמה .הרזחב הז תא [ו]חקיי ,ושבכש
לאגי אוהו אובי דבל אוה .וליבשב ושבכיו ואוביש ,"תובוט" ךירצ אל חישמה
.םיחילש ךירצ אל ,ודבל לארשי םע תא
 
[שקבל] ךירצ .םימחר הברה [ררועל] ךירצ ןכל ,וזה ךרדב ךלוה הזש םיאור
.לארשי םע לע םימחר תושקב הברה
 
?דועו דועו דוע רדרדתי הז הפיאל עדוי ימ
 
וריזחיש דע - טשפתיו טשפתי [ךילהתה]ש :בתוכ רוגמ ר"ומדאה ךכ
םעל שובכי אוהו ,ךכ רחא חישמה אוביו - (םיחטשה לכ תא) לכה הרזחב
.לארשי םע רובע שובכיש [רחא] דחא ףא ךירצ אל .[שדחמ] לכה תא לארשי
.חישמה ךלמ [תא] ךירצ
 
ונלש תוחוכה לכב [לולא שדוחב תוחילסה תרימא תא] הז תא תחקל ךירצ...
...!םיפסה תומא ועוני הזה לולא שדוחבש ,ךרבתי םשה דובכל
 
 

ונרחב ךא ,הלעמל אבומה יללכה ןוויכב םיפסונ םישיא לש תופסונ תויואטבתה תומייק
ןבותש ידכ ,ומשב רורב טוטיצ איבהל םילגוסמ ונאש ימ לש תויואטבתה קר םעפה איבהל
.ריהב ןפואב םירבדה תרמוח

אבצה תחירב עצבתתש ינפל ,"קתנ"ה ףוס ינפל ילואש ,םיפצמ ונא רומאכ ןיידע ,תאז םע
,הנומתה לכ תא הנשיו ,תורצויה לכ תא ךופהיש והשמ הרקי ןיידע ,השודקה ונצרא ילבחמ
בור י"פע .רתויב עורגל ןנוכתהל שי ,כ"פעא ךא ."היהת אל היה" תאז לכבש רמול לכונו
הזו ,בורקב שממ ליחתהל דמוע םילשורי לע ברקה ,(ןאכ ונאבה אלש הלא םג) תורוקמה
סנל םיפצמ ונלוכש ירחאש םכמצעל וראת .הנומאה תניחבמ רקיעב ,טושפ היהי אל
המלש הנומאב קזחהלו ,לכל םינכומ תויהל ךירצ ...וניביוא לצא אקווד הרקי אוה ,לאוגה
תאז םיניבמ אל ונחנא םא םג ,הבוטל השוע אוה - השוע אוהש המ לכש ,םלוע ארובב
.דימת

םיישונאה םיכלהמה לכ םיימשב םיעבקנ ובש ,יתנשה ןידה םוי ךיראת אוה הנשה שאר
ונתוברקתהבו םיבוטה ונישעמב הבוטל הלאה םיכלהמה תא תונשל ונידיב .הנשה ךשמב
וליפאו םירופיכה םוי ,הבושת ימי תרשע ,לולא שדוח ךלהמב ,ותלוכי יפכ שיא ,םלוע ארובל
םדה בכוכ ,הנשה אבר אנעשוה לח ובש עובשב יכ ןייצל ןיינעמ ,בגא .אבר אנעשוה דע
היהי ןוכנש דואמ ןכתייו ,ץראה רודכל רתויב הבורקה הדוקנב אצמיי "םידאמ" עודיה
ימד ןושלמ) "םימד"ב (םד ןושלמ) "םימד" רימי ה"בקהש ידכ הלא םימיב הקדצב תוברהל
.(ןוממ ונייהד ,סיכ

!ןוצר יהי ןכ ןמא ,תומחנה לעבמ תועושיו תומחנ בורקב עמשנש ןוצר יהי
 
:ןינע ותואב ןינעל ןינעמו
!הנש ךות עיגי חישמה :רוגמ ר"ומדאה
ןיאש םידבכ םיצחל רחאל ,ינושארה םוסרפה רחאל 'הצפוש' וז הבתכ :םכבל תמושתל
הלא םיצחל ונתניחבמו ,הטוריפו המלש תרתוכ תקיחמל ומרגש ,םהב דומעל ונתורשפאב
.םירחא תומוקמב םרוכזיא תא ואצמת ושפחת םאש ,םירבדה תונוכנל רושיא םיוהמ

...קחמנ קחמנ קחמנ קחמנ קחמנ...

ליחתהו ,ומע תא לאוג ךורב שודקהש טלחהב הארנ םינמיסה יפ לע !רקיה לארשי םע
םירבדהו !בורקב חתפיהל תדמוע הארנה לככ םייוגה דגנ תוכמה תרדיס !וינב תא תודפל
רוגמ ר"ומדאה תשודק דובכש ךכ לע םינורחאה םימיב ונרשבתנש רחאל םיאב וללה
םירבדה !האבה הנשה ףוס דע רתויה לכל אובי חישמה יכ ץרחנ ןפואב רמא א"טילש
ונרומ וננודא=) ר"ומדאה (תשודק דובכ=) ק"כ לש ונב י"ע טלחומ ןפואב ורשוא וללה
ומסרופ םה הנוילע החגשהבש אצמנו ,ןורחאה רדסה לילב ורמאנ םהו ,רוגמ (וניברו
תואובנ לש אלפנה םורופב הבתכנ תירוקמה הבתכה) יחכונה יותיעב אקווד
הבתכב א"טילש אדיורב רזעילא ברה בתכש םירבדה י"פע םימיה תירחא תוערואמו
.(תילגנאב וזה

ףוס דע וא הנשה אובי חישמ" :ויה רוגמ ר"ומדאה ק"כ רמאש תוקייודמה םילימה
לילב שודיקה ינפל קוידב ,דואמ שודק עגרב ,הבר השודקב ורמאנ םהו ,"האבה הנשה
סחייתה אל דחא ףאש הארנ ךא ,א"טילש ר"ומדאה ירבד לע םינויד המכ וניאר .רדסה
רמואו הברה השועש ימכ עודיו ,בטיה םיבשוחמ וירבד לכש ר"ומדאה ק"כ עודמ הלאשל
הנשה ףוס דע אובי חישמ" טושפ רמול םוקמב ,ךכ םתוא חסניו וירבד תא ךיראי ,טעמ
לבא ,ךכ לע הרורב הבושת ונל ןיא .הנשה םג אובל יושע אוהש עדנ הכ ןיבו ,"האבה
,התיעבד הלואגל הנשיחאד הלואג ןיב לדבהב רבודמש איה ונלש תימינפה השגרהה
וא הנשה" חוסינב אקווד םירבדה ורמאנ תולואגה יגוס ינש ןיב שיש לודגה לדבהה ללגבו
.ןייפואב ירמגל תונוש תויורשפא יתש הלאש ונייהד ,"האבה הנשה ףוס דע

םילודג םיעוריאל םייניע ןוילכב תופצלו תוכחלו םיחוטבו םיכומס תויהל ונילע ,םינפ לכ לע
לכו ,השודקבש רבד לכש רוכזל ונילעו ,ה"עב הבוטל ונילע האבה הפוקתב ורקי ה"עבש
.רתויו רתוי המלשה ונתלואג תא תברקמ ,םישוע ונאש הנטק הוצמ

!ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ אובב ונביל חמשיו וניניע וארי

:טנ.ירודכב השדח המזוי
"הירוטסהב לודגה תודחאה ןגפמל םיכרענ"
!הלואג איבהל לוכי ם-יב אוביר 60 סוניכ :אנליומ ןואגה
!חישמה תא איבהל לוכי הזכ דמעמ :ןבלחה

תעוושמ ידוהי לכ שפנ יכ םעדויב .המ יהיו ,תודחאה ןויער לע רתוול אל וטילחה טנ.ירודכב
תודבועה תא םריכהבו ,דחוימו דיחי דחא אוה ה"בקהש ומכ ,דחואמו דחא לארשי םעל
יגורטק לשב ,ןוטרש לע םילוע הזכש תודחא לש סנכ עצבל םיריבכ םיצמאמ יכ ,חטשב
תא םריכהב ,ךכיפל .הז ונמלועב תורחאו הלאכ תועינמב םיאטבתמה ותעיסו מ"סה
לארשי םעב םעפה םיצמאמה תא זכרלו ,השעמ תושעל וטילחה ,"רוביצ לש וחוכ" גשומה
,לארשי תודחאב הצור ,וינווג לכ לע ,לארשי םע יכ לכל עודיש ינפמ ,וינקסעב םוקמב ,ומצע
.רחא רבד לכמ רתוי

המשרה ,תודחאה לש רידאה ןגפמל תוכרעיהב ןושאר בלשכ ,עצבל םש וטילחה ,ךכיפל
םיכמותש וא ,וב ףתתשהל וצריש הלוגבו ץראב הידוהיו ידוהי לכ לש ,ןגפמה לא תבשחוממ
רוע םורקל ןגפמה ליחתי ,םיכמותו םיפתתשמ לש תלחוימה תומכה ףסאתש רחאל .וב
אטבתמש ,לארשי םעב לודגה רוביצה ןוצר לומ דומעל לכות אל העינמ ףא רשאכ ,םידיגו
.ונתראפתו ונשדקמ תיב תיינבו דוד-תיב תוכלמ ,םיימש תוכלמ יוליגל ההימכב

:תרצעה לע העידומה הזרכ ןלהל

אצמנה ספוטה תא אלמל שי ,רידאה ןגפמב םיכמותה תמישר לא תופרטצהל
דוע לכ) םיריכמ םתאש ימ לכ רובע םגו ,םכרובע ותוא אלמל ץלמומ .הזה רושיקב
.(ןויערב םיכמות םה
יבגל ויתונויערו ויתולאש רוביצה תוינפ תא זכרמה ,דחוימ םורופ ומיקה טנ.ירודכב
.הז רושיקב אצמנ םורופה ,האבו הברקה תודחאה,םימיה תירחאל םירושקה םיאשונב םישדח םירתא לע ונרשבתה הנורחאל ,רחא ןינעבו
"חישמ ברע" :םיאבה םיניינעמה םירושיקב םירושיקה ףד תא ןכדעל ונחמש ןכלו
תירחא גולב"-ו (תירבע) "םימיה תירחא תואובנו תוערואמ םורופ" ;(תילגנא/תירבע)
.(דבלב תילגנא) "םימיה

ילודג תורהצהל ףרטצמ ,ירודכ ברה ,םילבוקמה ןקז
;חישמהו הלואגה תודוא תויטרקנוקה לארשי
!'תוקתנתהה' ןמזב ךרעב לחי הלואגה ךילהת :ונתכרעה

השולש לש ,שלושמ טוח רבכ ונל שי תעכו ,"קתני הרהמב אל שלושמה טוחהו" בותכ
םיסינ ויהי אלא ,תוקתנתה היהת אל :דחאכ םינעוט םלוכ רשא ,םיקהבומה לארשי ילודגמ
,א"טילש ףסוי הידבוע ברה ל"שארה ןרמ דובכ םה וללה השולשה .אובי חישמהו ,םייולג
,םילבוקמה ןקז דובכ - וישכעו ,א"טילש והילא יכדרמ ברה יקולאה לבוקמה ל"שארה דובכ
.א"טילש ירודכ קחצי ברה

,םייניע עבראב עצבתהש ןויאר ,7 ץורעמ "יריאמ עשוהי" יאנותיעל הנש הזמ ןושאר ןויארב
ילעב םישנאמ תויצלופינמ וא ,תוערפה אלל םילבוקמה ןקז דובכ ירבד תא עומשל ידכ
המ תודוא םירורבו םיצרחנ םירבד א"טילש ירודכ ברה רמוא ,םירחא וא הלאכ םיסרטניא
י"ע ורמאנש םירחאה םירבדל אלפומ ןפואב םימיאתמ וירבדו ,בורקב תורקל דמועש
.רבעשל םיישארה םינברה

לוכיבכ ושענש םימוסרפה לכ תא ץרחנ ןפואב א"טילש ירודכ ברה שיחכהש רחאל ,ןכ םא
ברהש תורמל) "תוקתנתהה" םשב עודיה שוריגה ךלהמב יהשלכ הכימת תודוא ומשב
ליבשבש ,א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ לש ותדמע תא תמאות ותדמע יכ ריבסה
הרקמב קר הזש רמא א"טילש ןרמ דובכש רוכזו ,םוקמה תא בוזעל רתומ שפנ חוקיפ
בצמה יבגלש א"טילש םילבוקמה ןקז רמא , (תמא-םולש תרומת םיחטש םינתונש
םיאמורהו םינוויה ומכ אוהו לארשימ הרות רקוע וליאכ םהיתובשוממ םידוהי רקועש ימ" :יחכונה
."םיעשרה

בל" :רמאו הנע ,הלשממה שאר לע ךומסל שי םאה א"טילש ירודכה ברה לאשנ רשאכ
שאר תא ראת ברה .תוערה תוצעה תא ונממ ריסי םשהש ללפתהו ,"'ה דיב םירשו םיכלמ
הארנה לככ) םימעפ 3 ותרובג תא חיכוהו ,רוביג היהש ימכ ,לכה תורמל ,הלשממה
.(תומחלמ שולשל הנווכה

רוזעי אוה ,חישמה אובי טעמ דוע" :רמאו הנע ,בוט אוה הלשממה שאר םאה הלאשל
ירבדל ברה ףרטצה יטרקנוק ןפואב תוקתנתהה יבגל םג ."םהילע םחרי םשהו ,הלשממל
ריבסה ,תעכ תורקל דיתעש המ יבגל ."הזה רבדכ הרקי אל" :רמאו ,לארשי ילודג ראש
הלשממה שאר לש ובילמ איצויו ,"לארשי ומע לע םחרמ םשה" תעכש םילבוקמה ןקז
."השודקה ונתרות תוכזב ,םידוהיה ליבשב תומוקמה לכ ויהיו" ,תוקתנתהה תא עצבל
.ןאכ וצחל 7 ץורעמ העידיה תאירקל

רמואש ,א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ לש וללה םירבדה תא הזל ופיסות תעכ
- "חישמה אובי דימו ףכית" יכ ,םיינמז םירוביד קר הלא יכ תוקתנתהה לש טסקטנוקב
.ואדיוב היפצל ןאכ וצחל

והילא יכדרמ ברה ל"שארה דובכ 7 ץורעל רמאש םידחוימה םירבדה תא ופיסות הזלו
[והילא] אובי םואתפ"ש ,םייולג םיסינ ויהיש ,תוקתנתה היהת אלש רמואש ,א"טילש
.7 ץורעמ ואדיוב היפצל ןאכ וצחל - שאייתהל רוסאשו ,"איבנה

רורב ןפואב וניבתו ,דחא דועו דחא דועו דחא ושעת
רורב ןמיס שי םעפהו ,ליחתהל דמוע הלואגה ךילהתש
!"תוקתנתהה" - ותלחתהל

ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ וריהצהש הנורחאה םעפב יכ םיעדוי הז רתאב םיקיתוה
הז היה ,תויאובנ תוירוביצ תורהצה א"טילש והילא יכדרמ ברה ל"שארה דובכו א"טילש
ילודג ינש רשאכ ,(המחלמה ינפל) ןאכ ונמסרפש יפכ ,הנורחאה ץרפמה תמחלמ ינפל
.המחלמב קאריעמ הנכס םוש היופצ אל לארשי םעלש רורב ןפואב ורמא הלא לארשי
הברהב וניארו ,הז רתאב הטלבהב המחלמה ינפל םיישדוח-שדוחכ ומסרופ םירבדה
,םידבכנה םינברה לע םיקחוצש םישנא לש תובוגת הפוקת התואב טנרטניאב תומוקמ
חוטבו ,תויוטש םירבדמ םידבכנה םינברהש םירמואש ,לארשיב "האובנ ןיא"ש םינעוטש
ירבדו ,ודבתה - םהלש "םיחמומ"הו - םה לבא ,המחלמב לארשי תא ףוקתת קאריעש
האובנה רוזחת הלואגל בורקש רמא ם"במרה וליפאו .דעל םידמועו םימייק לארשי ילודג
."איבנמ ףידע [הרותב] םכח" יכ ,ורמא םישודקה ל"זחו ,לארשיל

ידוהי לכ תניחבמו ,ירודכ ברה דובכ םילבוקמה ןקז ףרטצמ םידבכנה םינברה ינשל ,תעכ
םירבדה ,הללמוא ךכ לכ תרושקת ונל התיה אלמלא .םימיהדמ םה וללה םירבדה ןימאמ
.םלועה לכב כ"חאו ,לארשיב תושדחה תורודהמ שארב םיאצמנ ויה וללה

.ןוצר יהי ןכ ןמא - ונימיב הרהמב - ונביל חמשיו - וניניע וארי

תוכמותה תורחא תויואבנתה תומייק :ןורש לאירא ,יחכונה הלשממה שאר יבגל :םיילוש תרעה
רחא רתאב תמסרופמה תועידיה תחא יפל ."בוטה שיא"ל "ערה שיאה"מ ךופהי אוהש ךכב
רבוג ולש ערהש בצמב אצמנ אוה עגרכו ,הלואגה ךילהתב דיקפת שי ןורש לאיראל ,טנרטניאב
העודיה ,תרחא הדבוע .("םשה דיב םירשו םיכלמ בל" :םילבוקמה ןקז רמאש ומכו) בוטה לע
אבינו ,רתויב תומח םילימ ,תובר םינש ינפל ןורש לאירא לע רמא רוגמ ר"ומדאהש איה ,רתוי
,דיתעה תא ושדוק חורב האר רוגמ ר"ומדאהש רורבו ,דואמ לודג והשמ תויהל דיתע אוהש
,תודהיה תסימר היהי ולש לודגה דיקפתהש םדאל הלאכ םימח םירבד רמוא היה אלש רורבו
םג הנתשי והשמש ,וללה םירבדה לכ ךמס לע ,ןכתיי טלחהב .תונורחאה םינשב הרקש יפכ
.ונתלשממ שאר לצא

:תוימיטפואה תורהצהב ךישממ והילא יכדרמ ברה
"ןמזה עצמאב חישמה אובי"

ןואגה ברה ל"שארה דובכ ךישמה (16.5 ,רייא ז ,ינש) תיעובשה תיניוולה ותשרדב
וירבדב .הבורק הלואג תודוא תוימיטפואה ויתורהצהב א"טילש והילא יכדרמ לבוקמה
ינפל םירמואש "דוחי םשל"ב ריכזהל םאה תיתכלהה הייגוסב ןויד רחאל ואבש ,םעפה
םיקסופה בורו ,ןיינעב תקולחמ שי ירהש) אל וא ,אתיירואד השע תוצמ וזש רמועה תריפס
:םיאבה םירבדה תא א"טילש ברה דובכ רמא ,(ןנברדמ הווצמ וז ונימיב יכ םירבוס

.תקולחמ[ב הזש] ונרמא ,רמועה תא םירפוס ,םויה ,ונחנא
?'דוחי םשל'ב דיגנ המ" :ול דיגנ ונחנא זא ,ןמזה עצמאב חישמה אובי
."?דבל 'השע' קר וא 'אתיירואד השע'
.אתיירואד השע [איה הווצמה זא] ,שדקמה תיב אב ,חישמה אב [יכ] ?המל
אל ,הלחתהב רמועה תא בירקהל םיכירצ [םתייה] םתא ,אל" :ונל דיגי[ש] וא
."וישכע
ורמאו ,בירק ןמזבו אלגעב היהיש ,חישמה תא לואשל הלאש ונל שי זא ,בוט
!ןמא
 


לש שממ יצח לע וא רבודמש וניבה ונלאשש ימ בור ?"ןמזה עצמא" גשומה תועמשמ המ
איצוהל ןיא ךא , (יצח אקוד ואל אוה "עצמא") הכלהמב הרקיש רבד לע וא ,רמועה תריפס
,בל םישל שי יכ ורמאש ימ ויה ,ןכ ומכ .רחא "ןמז עצמא" לע רבודמש תורשפא ללכמ
שי ןכלו ,דימת טעמכ הלואגה יבגל תוימיטפוא תורהצהב ליגר א"טילש והילא יכדרמ ברהש
וללכנ אל רמאש םירבדה םעפהש ןוויכ כ"פעא .לבגומ ןוברעב וזה הרהצהה תא תחקל
.רתאה לא הפיסוהל ונטלחה ,"חישמה אובי"ש רתוי תיטלחה הרימאב אלא "ןוצר יהי"ב

והילא יכדרמ ברל רטפנש ינפל רמא ,םולשה וילע ,ילאס אבבהש עודי יכ ,דוע ןייוצי
.א"בב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל הכזי אוה יכ ,א"טילש

חישמה תאיבל ןמיס - םילשוריב "הואגה דעצמ" לוטיב

ואיבהש םיצמאמ רחאלו ,הבר תולדתשה רחאל יכ ונרשבתנ (15.5 ,רייא ו ,ןושאר) םויה
הלטוב ,(הבתכ 'ר) תודהיה םע דחי םאלסיאהו תורצנה יגיצנ לש תוחוכ דוחיאל וליפא
(..."הבעותה דעצמ" םשב םג רכומה) ימואלניבה "הוואגה דעצמ" םויקל המזויה
ברקב תפרוג תודגנתה תורמל ,םיבר םישדוח לש תוינכת רחאל ,שדוקה ריע םיילשוריב
םייקתהל רומא היה דעצמה .דחאכ םייוגו םידוהי ,םהינווג לכ לע ,שדוקה ריע יבשות
.הנשה (טסוגוא) בא שדוחב

:ךכ בתכנ א"ע ח"צ ףד ןירדהנס תכסמב ,דומלתב

ךברקמ ריסא זא יכ :רמאנש לארשימ חורה יסג ולכיש דע אב דוד ןב ןיא"
"ךתואג יזילע
 

רמואו םילשורי תא םחנמה ,(אי קוספ ,ג קרפ) הינפצ איבנה רפסמ וניה טטוצמה קוספה
:ךכ הל

ךברקמ ריסא זא יכ ,יב תעשפ רשא ךייתולילע לכמ ישובית אל אוהה םויב"
"...ךתואג יזילע
 

-דחה תליהקל רורב ןפואב סחייתמ אוהש םושמ ,םיהדמ אוה "ךתוואג-יזילע" גשומה
חיטבמ ה"בקה !"םיאג"ו "םיזילע" :םתוא ראתל ידכ םיגשומה ינשב םישמתשמש ,םיינימ
לש הרסה איה ותועמשמש והשלכ ךלהמ עצבתי הלואגה ינפלש איבנה י"פע םילשוריל
םירבדה תעכו ,דוד ןב חישמ לש ואוב תא ךכב ולת ל"זח .םילשורימ םישנא םתוא
םתוא לש תונצחשה לכו הסרתהה לכ תורמלש ,םיאור ונאש יפכ ,וניניע לומ לא םישממתמ
םתמיזו םממז תא עצבלו ,םתינכות תא שוטנל וצלאנ םה רבד לש ופוסב ,םינגראמ
.רחא םוקמב

"קלח" קרפ ןירדהנס תכסמב חישמה תאיב ינפל ל"זח ינמיסמ ףסונ ןמיס םייקתמ ךכבו
.("...דע אב דוד ןב ןיא" םילימב םיליחתמה םיטפשמ רפסמב)

רבסהה - "ונקדצ חישממ ישיא רסמ"
!והשלכ ברל אלו יהשלכ הבישיל אל ,יהשלכ הגלפמל אל ךייש וניאו ,יאמצע וניה הז רתא

:םיאבה םירבדה הז רתאב ומסרופ ,13.4.05 ,ןסינ 'דב

,ונקדצ חישממ ישיא רסמ לביקש ןעוטש ,םילשורימ "רלדנסה"מ לבקתהש בתכמ
,תכרעמב םירומש םיטרפה) טנרטניאב הזה בתכמה תא ץיפהלו םסרפל שקבמו
.(13.4.05 - ןסינ 'דב םסרופ
 
ד"סב"
 
.ינחור דבורו ,ימשג דבור :םידבור ינש שי
 
.ינחור םלוע שי וילא ליבקמב ךא ,ימשג םלוע וניה הזה םלועה
 
.ימשגה םלועה לע עיפשמ ינחורה םלועב הרוקש המ לכ
 
ונל הרצמו ונב תזחואש ארחאה ארטסה ,ונלשה םיביואה ,תופילק שי
.תימשג הניחבמ ןכו תינחור ,תישפנ הניחבמ
 
םייניע ול שיש ימ ,םיימשב ללוחתמש המ האור תוינחור םייניע ול שיש ימ
םיטושפה םישנאה ,תמאה יקידצו .הזה םלועב הרוקש המ האור תוימשג
תא םג םיאור ,אוה רשאב ידוהיו ידוהי לכל די םינתונו ,םתולפשב םיריכמש
םע תוהדזההו עויסה תוכזב ,הטמל הטמל ,"תופילקה םלוע"ב הרוקש המ
.ידוהיו ידוהי לכ
 
,ותעושיבו ךרבתי םשה תרזעב ,הבר החמשב רשבל ןושארה אוה םכדבעו
האמוט ירעש םישימחב ,הטמל הטמל ,"תופילקה םלוע" ,לפשה םלועבש
,ךרבתי םשה תרזעב ,הארנ הרהמבו ,תופילקה לכ לש םישרושה לכ ותרכנ
םוש ילב ,דוד-ןב חישמ םע תיפוס הלואג ,םילחיימ ונחנא הילאש הלואגה תא
!!!אוה רשאב לארשי-רב ףאל ,תודיבא
 
:ינומכ טושפ שיאמ ותעושיבו ךרבתי םשה רזעב תועיגמש ,תוטושפ םילימבו
,םיצרפתמ שעג ירה ,המדא תודיער - "לאגיל ןידיתע ןסינב - ולאגנ ןסינב"
ףא עגפייש ילבמ תאז לכו ,רכז ןהמ ראשיי אל תומלש תוצראו תקחמנ השבי
!!!לארשי-רב
 
םיעוריאה לכו ,הז יבתכמ םוסרפ םוימ םירופס םימי ךות הרקי תאז לכ
לכל םימי השולש לש ןמז ךלהמב ורקי םילודגהו םיבושחה
!רתויה
 
,םשה תחמשב חומשל איה ,ייערו ייחא ,וישכע רתויב הבושחה הווצמה
!!!ןוצר יהי ןכ ןמא - םלוע תלואג ונתוא לאוגש
 
?ךתיא המ !אב חישמה
 
".דוד ןב חישמ
 
 
 
 
.(רוקמב תושגדהה) קייודמב בתכמה ןושל ןאכ דע
 
 
םג םאה" תרתוכה תחת ,"םימיה תירחא תורצוא" רפסב [:ךשמהב הפסונש תרחואמ תפסות]
רקשה יחישמ ולקתנש םשכ ,תוקיפסבו םיקופקיפב לקתיי ,דוד ןב חישמ ,לחוימה חישמה
-לעש ,(אנליומ ןואגה לש קהבומה ודימלת) ןי'זולוומ םייח יבר לש עודיה רופיסה אצמנ "םהינימל
:הלואגה רואיתב םש בתכנ ךכו .חישמה תאיב תא רשבמש הז אוה רלדנסה ,ויפ
 
 
האור ינאו ןולחה דעב ישאר טישומ ינא .בוחרה ןמ הלוע שחר לוק עמוש ינא הנהו...
.הלהבב ץר רלדנסה ילא תא
הרק המ ?המיסקמה םירופצה תניגנ ןינמ ?שמשה רואל הרק המ ,ילא ,הרק המ" -
"?הרק המ ?השדח הצינב עתפל םיבלבלמ וליחתהש םיצעל
"!אב חישמ ירה" ,ויניע תא רלדנסה יב ןתונ ,"יבר ,עדוי ךניא המ" -
 
 
.ןאכ וצחל ,"םימיה תירחא תורצוא" רתאב אצמנ אלמה רופיסה
 

"רסמ"הו בתכמה י"פע תויופצה תויושחרתהה תא וניאר אל ולוכ ןסינ שדוח ךלהמב ,עודיכ
ונטלחה -רייא שדוח שאר- םויהו ,רתאה ןמ "רסמה" תא ונרסה םימי רפסמ ינפל .ל"נה
.אבה רבסהה םע ,ותוא בישהל

לועפל ליחתה אוה .יצחו םינש שולשמ רתוי רבכ לעופ ונלש "םימיה תירחא" רתא ,תישאר
ונחנא .םויה דע האלה ךישמהו ,ב"הראב םימואתה ילדגמ לע הפקתהה רחאל עובשכ
אוהש ןפואב תורודה לכמ לארשי ילודג ירבד תא איבהל הפוקתה לכ ךשמב רתאב םיסנמ
תושדח תוירשפא תויונשרפ םיאיבמ ונא םימעפל .ונתפוקתב םירוקה םיעוריאל יטנבלר
רתאב ןאכ וניזח רבעב .תוחפ םימעפלו ,רתוי םיעלוק ונחנא םימעפל .םינשי םירבדל
איבנה יגח תאובנ תועצמאב ןטסינגפאל ב"הרא ןיב המחלמה תחיתפ ךיראת תא קוידב
קלחבש תורמל ,קאריעל ב"הרא ןיב המחלמ םויק יבגל םייטלחה דואמ ונייה ,ןכ ומכ .ה"ע
.תושדחה ינשרפ י"ע ירמגל ללשנ רבדה הנתמהה תפוקתמ לודג

הייפיצ לש הפוקת הניה םויה הב םיאצמנ ונאש הפוקתהש םידיעמש ולא םה לארשי ילודג
תוריזג תרזוג רשא ,"בר ברע"ה תלשממ ,הנורחאה ןורש תלשממ תמקה רחאל .חישמל
טעמכ ואטבתה ,(חישמל םינמיסה דחא) ןירדהנס תכסמב ארמגה ןושלכ ,"ןמהכ תושק"
.הלואגה ינפל ןורחאה רוריבה לש הפוקתב רבודמש ךכב ידרחה רזגמב םינברה לכ
רזגמב םינברהמ קלח םג ופרטצה ,הלשממה לש "תוקתנתהה" ךלהמ לשב ,הנורחאל
.לארשי ילודגמ רתויו רתוי יוביג תלבקמ רבועש םוי לכבש ,העדה התואל "ימואל יתד"ה

דע ,לארשי ילודגלו וניתורוקמל םירושק תויהל רשפאה לככ וניסינ הז רתאב ,םינפ לכ לע
לאינדבש האובנה לש הנורחאה וז ןוגכ ,תושדח תויונשרפ תויורשפאב םג ,רשפאש המכ
,טלחומ ןפואב םירבדה תא תחקל ןיא" :ךכ םש םירבדה תא ונגייס הליחתכלמש בל ומיש)
אבוה הליחתכלמ רבכ בגאו ,"לאינד רפסב םינומטה תודוסה לש תוריהבה רסוח ינפמ
.(םייקתי והשמ ןיידע ילואש ךכ ,שדוחב םיבכעתמ םירבדה "ארזע ןבא"ה תעדלש םש

ומש תא ףושחל ונתורשפאב ןיאו ,םיריכמ ונאש קידצמ היינפ ונלביק ,תועובש רפסמ ינפל
,ב"בב םינש ינפל רטפנש רחא "רלדנס"ל רשק אלל) "רלדנסה" וניה ולש יוניכה ךא ,ןאכ
רבודמ . (הז רשקהב םינוש תומוקמב בברוש ומשש ,א"טילש ילאומש םולש ברה 'בכל וא
תמזויב (הז רתאל והשלכ רשק לכ ילב) רצונ ומיע ונלש ינושארה רשקהש ,רתסנ קידצב
.הז רתסנ קידצ תודוא עמש רשא ,םלועבו ץראב םסרופמו עודיש רחא קידצ

.דחוימה רסמה תא "טנרטניאב" םסרפל הינפ ונממ ונלביק תועובש רפסמ ינפל ,ןכ םא
העידיו הרכה ךותמ ,התונוכנב עגרל ונקפקפ אלו ,העידיה תלבקב דואמ ונשגרתהש ןבומכ
תילכת לכ התיה וזש ןכתייש ונבשח .םירתסנה םירבדב ויתועידיו קידצה חוכ תודוא הרורב
םדוק רבכ ומסרופש םירבדל אלפומ ןפואב םיאתה רבדהש דוע המ ,םקוהש זאמ רתאה
ומרגש תרבוגה תושגרתהל םיאתהו ,לאינדב האובנה חוציפ תורשפא תודוא רתאב ןכל
.הנורחאה הפוקתב לארשי ילודג ורמאש דואמ םיימיטפוא םירבד

הז רתא"ש העודיה הדבועה תא הנבל שודיק תויתואב בותכל ונחרטו ,רסמה תא ונמסרפ
תוריהזב םירבדה תא וחקי םישנא תאז לכבש ידכ ,"םהשלכ הגלפמ/הבישי/ברל ךייש וניא
.תיטרפה ונתנומאל רשק לכ ילב ,היוארה

תולעל וליחתה ,םימי המכ דועו ,"םירופס םימי" ורבעש רחאלו ,"רסמה" םוסרפ רחאל
לעב רתאב םירבדה םוסרפ אלא ,תיטרפה ונתנומא התיה אל היעבה .ונלצא תוקפס
,"רלדנסה" םע םירבדה תא ונרריב רשאכ .םלועה יבחר לכמ םישלוג לש הרידא הרובעת
הארנכ םירבדה ךא ,ותקידב יפל םינוכנ "רסמ"בש םירבדה יכ רורב ןפואב רמא אוה
.רתאהמ "רסמה" תא דירוהל ונטלחהו ,ןסינ ףוס דע טעמכ ,רתוי וניכיח .ןמז רתוי םיחקול

ןמז רתוי םיחקול םירבדהש אלא ,יתימא רסמה יכ "עדוי"ו ,שיגרמו ,ןימאמ ןיידע "רלדנסה"
ירבד םא קודבל לוכי אוה םאה ,רתוי הברה עודי לבוקמ ,רחא קידצ ונלאש .םשגתהל
האמוט ירעש םישימחב ,הטמל הטמל ,"תופילקה םלוע" ,לפשה םלועבש" ךכ לע רסמה
יפל .תעדל תורשפא םוש ול ןיאש ,התיה ותבושת ."תופילקה לכ לש םישרושה לכ ותרכנ
םילוכיש ,ללכב םא ,םיקידצה םיטעמש ,הקומע כ"כ ארחא ארטסב רבודמ ,ונבהש המ
הרוק המ "שיגרהל" קר רתויה לכל םילוכי םה - םלצא םגו ,תמאב םש הרוק המ תעדל
םישימח"ב הרק ןכא םא ,הזכ רבד תומשגתהל חקי -רתויה לכל- ןמז המכ ,ונלאש .םש
,םלועה לש הירוטסהה לכב ,עודיכ .טלחומ העידי רסוח התיה הבושתה ."האמוט ירעש
,האמוט ירעש העשתו םיעבראמ התיה םירצמ תאיצי .הזכש רבד עריא אל םלועמ
,עודיכ) ץראו םימש לדבה אוה ,הזה הרקמב 50-ל 49 ןיב לדבההש םירמוא םיקידצהו
,הנש 400 םות ינפל םיירצממ לארשי תא איצוהל רהימ ה"בקהש הביסה וז ,הלבקה יפל
.םלועל הנקת םהל התיה אלו ,םישימחה רעשל םיסנכנ ויה םיראשנ ויה םאש ינפמ
50-מ םג תולעל תורשפא שי התועצמאבש ,ונלביקש הרותה תוכזב קר איה םויכ הנקתה
השודק תוצוצינ ררבל ידכ ,םינורחאה תורודב ר"הוועב םהילא ונסנכנש האמוט ירעש
.(ןושארה םדא אטחב םשל ולפנש

הזש ונימאת - וצרת םא .םישלוגה - םכילא םיריבעמ ונחנא ,םהש תומכ ,םירבדה תא
םכל רמולו קודבל ךרד ונל ןיא .ונימאת לא ,וצרת אל םא .שממ עגר לכב וישכע תורקל לולע
לע שגד) םייתימא םיקידצ םע רשקב םתא םא .רקש וא תמאב רבודמ םאה רורב ןפואב
.האמוט ירעש 50-ב והשמ הרקש םישיגרמ םה םא םתוא לואשל וסנת ,("םייתימא"

,יתימא רבדב רבודמש ,איה ונלש ונתנומא-ונתווקת .םירבסהה ויה הלאו ,םירבדה ויה ולא
ברה ל"שארה ןרמ דובכ יפמ ןאכ ומסרופש ואדיוה יעטק לע םירבדב םינעשנ ונא רקיעבו
תבישי שאר ,א"טילש והילא יכדרמ לבוקמה ג"הרה ל"שארה דובכ ,א"טילש ףסוי הידבוע
םירחא םירבדו ,א"טילש יח םהרבא םכח דובכ ,א"טילש ילאומש והינב םילבוקמה
םאתהבש ,איה ונלש הנומאה .הליהקב םייחה םירחא ומכ ,םוי ידמ םיעמוש ונחנאש
ובש בלשהמ רחואמ רתוי הרקי אל אוה ,תורקל רומא והשמ םא ,ל"נה רודה ילודג ירבדל
ןיינע תא שוריפב וריכזה רבעשל םיישארה םינברה ינש ןכש ,תורקל תוקתנתהה הרומא
לע תותקתנתהה רשקהב רביד א"טילש והילא יכדרמ ברה ,הרקי אלש תוקתנתהה
."ונקדצ חישמ אובי דימו ףכית" לע המוד רשקהב רביד א"טילש ןרמו ,"םייולג םיסינ"

תריפס לש ולא םימי יכ ,רחא רתאב ומסרופש םירבדב רמא א"טילש והילא יכדרמ ברה
םימי"ש ןכתי יכ םסרופ רחא םוקמב .אובל הלוכי ןיידעש ,הלואג לש םימי םה רמועה
םיכישממ ונחנא ,תרחא וא ,ךכ .רמועה תריפס ימי םניה "רסמ"ב םיבותכה "םירופס
רבועש םוי לכב - חוטב דחא רבדש ינפמ ,רתויו רתוי ילואו ,דימת ומכ ,הלואגל תופצל
.א"בב הבורקה הלואגה לא רתוי דחא םוי םיבורק ונחנא

(ג ,ב קוקבח) "רחאי אל ,אובי אוב יכ ,ול הכח ,המהמתי םא"

.ךרובמו בוט שדוח

:םניינמל 1.5 ,ןסינב ב"כמ העידי
:יולגב םיזירכמ םילשוריב םילבוקמה תבישיב
"!הלואגה חתפ לע וישכע םיאצמנ ונחנא"

ירבד תא רבעב ונאבה ("םידקת תרסח הגרדמ תיילע" תרתוכה תחת) הטמלש הבתכב
רשא ,א"טילש ילאומש והינב לבוקמה ןואגה ברה ,"םולש רהנ" םילבוקמה תבישי שאר
לע רזח אוה .(הטמלש הבתכב ה ןוכדע ואר) הבורק הלואג לע 'ב רדאב ב"כב רבכ עידוה
ירשא" קוספה תא םג ריכזמ אוהשכ ,(ה ןוכדעב אצמנ הז םג) ןסינ שדוח שארב םג וירבד
,(ךשמהבש הבתכב) ןאכ האבוהש לאינד רפסב האובנהמ חוקלש "עיגיו הכחמה
.(ןאכ וצחל- זא ורמאנש םירבדב היפצל)

ורסא" רחאל םגו ,חספ לש יעיבש רחאל םגו ,חספה גח םייתסנש רחאל םגש ,רבתסמ
,א"טילש םילבוקמה תבישי שאר דובכו ,התנתשה אל םילבוקמה תבישיב העדה ,"גח
"הלואגה חתפ לע" וישכע םיאצמנ ונחנא יכ ,וירבד תליחתב דימ ,רורב ןפואב עידוה
ןמזמ אל רמאש א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ ירבדל אילפהל םימיאתמ םירבדה)
.(ךשמהבש הבתכב ג ןוכדע ואר ,"ונלש רעשב רבכ" חישמהש

ןסינב ב"כב ודי לע ורמאנ ,םילבוקמה תבישי שאר דובכ יפמ םיטטוצמה וללה םירבדה
ומיש .םירבדב הייפצל רושיק ןלהל .םלועה יבחרל טנרטניאבו ןיוולב ורדושו (1.5.2005)
הכזנו" עטקה ףוסב רמוא אוהשכ םילבוקמה תבישי שאר דובכ השועש העונתל בל
...הזמ הלעמל אל םא ,וירבדב המלש הנומא לע הדיעמה העונת ,"המלש הלואגלג"הרה ,רבעשל ישארה ברה דובכ םג יכ ,טנרטניאב רחא םוקמב ונאצמ ,ליבקמב
םייולג םיסינ ויהי בורקב יכו ,"שאייתהל רוסא"ש ךכ לע רביד א"טילש והילא יכדרמ לבוקמה
ורמאנ םירבדהש הארנ הרואכל ,םנמא .(םניינמל לירפא שדוחב ורמאנ םירבדה)
הזיאב ןיבהל רשפא יא עטקה לש הרורבה הכירעה ללגב לבא ,תוקתנתהל רשקהב
הייפצל .א"טילש והילא יכדרמ ג"הרה ל"שארה דובכ םירבדה תא רמא קוידב רשקה
.ןאכ וצחל (7 ץורע רתאב ואבוהש) ברה דובכ ירבדב

תורהצהב םידקת תרסח הגרדמ תיילע
הלואגל סחיב לארשי ילודג לש תויבמופה
!הבורק
:לאינד רפסב דוסה חוציפל תורשפא
?תורקל דמוע לודג והשמ םאה
דימו ףכית :א"טילש ףסוי הידבוע ברה
היהת אל ."אב ינא" :זירכיו חישמה אובי
(ג ןוכדע 'ר) !"לזאזעל" וקרזיי םיאנושה !תוקתנתה
,"המוצע הפילק סרה" :רויפיפאה לש ותומ
(ד ןוכדע 'ר) "הרצק הלואגל ךרדה ןאכמ"
םיכחמ ונחנא :ם-יב םילבוקמה תבישי
'ר) !לאינדב בותכש ומכ הלואגל עגר לכב שממ
(ה ןוכדע
ריבסמ א"טילש יח םהרבא םכח קידצה
(ז ןוכדע 'ר) הלואגה אובת וישכע אקוודש ןכתי דציכ
 


(ינושארה םוסרפה רחאל ופסונש "םינוכדע"ה רחאל העיפומ לאינד רפסל תונשרפה)

תאירק רחאלש רוביצהמ שקיב א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ :א ןוכדע
יפכ) הליגמה לע ל"זח ירבד תא ורפסיו םתיב ישנא םע ובשי ,םירופ לילב הליגמה
זאו ,("םירופ ירופיסמ" םשב maran1.com רתאב אבומה ,רועישה ךלהמב םאיבהש
םיסינ ונמיע השעי אוה ךורב שודקה":"ויתואלפנ לכב וחיש" ךשמהב םייקתי
!!!"תואלפנו

תרגיאב בתוכ א"טילש זוזאמ ריאמ ג"הרה "םימחר אסכ" תבישי שאר :ב ןוכדע
,וניתובא וחטב ךב" :רמאנ הז שדוח לע ...וניתלואג ישנא םירבחה וניחא דובכל :תדחוימ
םיאורש המ" ... !ושאיתת לא ..."ושוב אלו וחטב ךב ,וטלמנו וקעז ךילא – ומטלפתו וחטב
לכ םהל וכפהתי - "אוה ךופהנו" וב רמאנש הז שדוחבו !"ןאכמ םיאור אל (הלעמלמ) םשמ
ךתלחנ תא ךרבו ךמע תא עישוה" אלטבד אדיבע הריזגו .תומחנו תועושיל תוריזגהו תורצה
תובוט תורושבבו הבר הכרבב ."םלועה דע םאשנו םערו

-תורכ םייוגה לכ" :(29.3 ,ב רדא ח"י) א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ :ג ןוכדע
!!!םיינמז קר םה ףיטק שוגמ תוקתנתה לע םירובידה לכ !לזאזעל וכלי - "ןותרכי
:תלדה לע שיקי אוה טעמ דוע !!!ונלש רעשב רבכ אוה !!!חישמה אובי דימו ףכית
יאנוש) הלאה םיבלכה ימ - זאו ונקדצ חישמ אובי * "!ןלהסו ןלהא" "!!!אב ינא"
לארשי ץרא לכו ,הנשויל הרטע רוזחת !הרבדמה לזאזעל םתוא קורזי ?םלוכ (לארשי
םה וללה םירבדהש עדוי א"טילש ןרמ דובכ לש ויתושרד רחא בקועש ימ) םלוע דע ונלש
! (ןיטולחל םידקת ירסח

לע תיארחאה תילותקה תירצונה הייסנכה שאר ,ירצונה רויפיפאה לש ותומ :ד ןוכדע
םיצאנה םע הלועפ ףותיש ,םתודמתשהו םתדמשה ,םתגירה ,םייוניע ,םידוהי תפידר
לש ותומ ,הייסנכה יפתרמב םתקזחאו שדקמה תיב ילכ תבינגו ,האושה תפוקתב
תורמל) םילבוקמ י"פע ךכ ,הכרפהל ןתינ יתלבו רורב ןפואב עיבצמ הז רויפיפא
םירבד ןאכ ונאבה אל םהירמוא תא ךיבהל אלש ידכש ירה ,להק לומ ורמאנ םירבדהש
םירבד "בוטה" רויפיפאה לע ורבידש לע םידש לוחמ םדגנ ללוחתי אלש ידכ ,םרמוא םשב
(ש"מי ינשה סולואפ ןנחוי) הז רויפיפא לש ותומ - הלבקה י"פעש םיריבסמש ,(....םיער
רגפל הכפה איהו ,דבא החוכש ,רתויב הקזח הפילק ןדבואו סרה לש האצות וניה
הפילקהש רחאלש ינפמ ,רתויב הרצק ,רוקמ ותוא י"פע ,הלואגל ךרדה ןאכמ .תמ
רשא" :הליגמב רמאנש המל המודבו ,תופילקה ראש תא ליפהל רתוי לק ,הלפנ וזה
ינרותה םלועב םשורה ,בגא ."!וינפל לופית לופנ יכ ,ול לכות אל ,וינפל לופנל תוליחה
רורב ןפואב ןסינ שדוחב הבורק הלואג לע רתויו רתוי םירבדמ םילודגו םיברש אוה
.ןוצר יהי ןכ ןמא .ינטרפו

,הנשה עיגת הלואגהש םיפצמ םיילשוריב "םולש רהנ" םילבוקמה תבישיב :ה ןוכדע
ילאומש והינב לבוקמה ןואגה ברה ,םילבוקמה תבישי שאר הדעו םע לבק עידוה ךכ
ותעדוה .(ב רדא ג"כב) טנרטניאבו ןיוולב תרדושמה תיעובשה ותשרדב א"טילש
רודישב ארק ברה דובכ .חכנש להקה לש תושגרנ ןמא תואירקבו החמשב הלבקתה
.הבוטל ונילע אבה ןסינ שדוח שאר ינפל דוע ,תווצמבו הרותב קזחתהל לארשי םעל
רמאו ,הלואגה תודוא וירבד תא םילבוקמה תבישי שאר קזיח ןסינ ח"רב ותשרדב
ןפואב ."הלואגל עגר לכ םיכחמ ונא - תולודג תועושי עמשנ םשה תרזעב" שדוחהש
הכחמה ירשא" לאינד רפסמ קוספה תא םג ריכזה לבוקמה ןואגה ברה דובכ ,םיהדמ
לככ ,(ךשמהב ואר) רתאב ןאכ האבוהש לאינד רפסב האובנהמ חוקלש "עיגיו
!םשגתהל תדמוע תעכ האובנהש ךכל הזימרכ הארנה

ותומ ןמזל בורקש רפסמ ,(ב"ע ב"יר ףד) קלב תשרפ ףוסב שודקה רהוזה :ו ןוכדע
ליבקמב םייוגב המקנה ליחתת ,(רויפיפאל הנווכה הארנכ) "ימור לש טילשה" לש
ןינמל ישישה שדוחה אוהש) רדאב ה"כ ךיראתה תא םש ריכזמ רהוזה .חישמה תאיבל
,םיהדמ) ימשגה רויפיפאה לש ותומ ךיראתל םיהדמ ןפואב ךומס וניהש ,(ירשתמ
המ ,תוימשג אלו תוינחור םה שודקה רהוזב תורבודמש תויושחרתהה כ"רדבש םושמ
שממ ויה םה ןאכ ךא ,תינחורל תימשג תושחרתה ןיב טעומ אל ןמז שרפהל םורגל יושעש
אל םקלח ,םיפוכת םיעוריא לש תשרשרש שודקה רהוזה ראתמ ןכמ רחאל .(תוכומס
הרעמ יוליגו ,תיבה רהל בורק םיילשוריב הקזח המדא תדיערב םימייתסמש ,םילק
חישמה הלגתי זאו ,לארשי יאנוש לכ תא ףורשל שא אצת הנממש ,תיעקרק-תת
.תיפוסהו המלשה ,תיתימאה הלואגה אובתו

דובכש) םיתפומה לעב קידצה דובכ ,בר ןמז הזמ העיתפמ תירוביצ העפוהב :ז ןוכדע
ששוח ןכלו ולש 'הדיפק'המ דחופ אוהש וילע רמא א"טילש והילא יכדרמ ג"הרה ל"שארה
אשנ א"טילש יח םהרבא םכח , (קידצה לש ותונוונע לשב המוצעה ותלודג תא טרפל
ינרותה ןיוולה תועצמאב ,תדחוימ השקב רחאל ,םירבד םידקת-רסח ןפואב
םירבד אשנ אל םלועמ א"טילש יח םהרבא םכח קידצה) םלועה יבחרל טנרטניאהו
ידכ קר ,(תינתוונעה וכרדמ עיתפמ ןפואב גרח אוה םעפהו ,םיפוצה ןורכז בטימל ,ןיוולב
אלש תורמל ,המלשה הלואגה אובת תעכ אקוודש ןכתיי דציכ לארשי םעל ריבסהל
אוה ,ןכ ומכ .ןוילע ישודק םיבר םיקידצ םהב ויהש תורמל ,םינש יפלא ךשמב האב
רקי ןמזה" תעכש ינפמ ,רסומ דומילו םיליהת תאירק ,הבושתב ףיסוהל ריצפה
."דואמ

:הלעמלש םינוכדעה לכ ועריא וירחאלש ,א רדא שדוחמ ינושארה םוסרפה הנהו
 
דמוע ,בורקב ,וז הנשב יכ תורשפא הגיצמ ,ןפצומה לאינד רפס לש העיתפמ תונשרפ
םירבדה תא תחקל ןיא ,םנמא .לארשי תלואגל טלחהב רושקש ,"לודג והשמ" תורקל
י"פע וכותב ליכמה ,לאינד רפסב םינומטה תודוסה לש תוריהבה רסוח ינפמ ,טלחומ ןפואב
רפסש הביסה השעמל וז יכ דומלתב וריבסה ל"זח) הלואגה לש קייודמה ןמזה תא ל"זח
עיגת יתמ ועדי םלוכ ,םגרותת תירבעה הנפצהה םאש ינפמ ,תימראל םגרות אל לאינד
.(א"ע ג ףד הליגמ תכסמ :םירופב תקסועה תכסמב אקווד םיבותכ םירבדה ,בגא .הלואגה

תונשרפ ירחא םידמועה םיטרופמה םירבסהה תא איבהל לכונ אל הז בלשב ,םינפ לכ לע
.הירקיע תא קר אלא ,וז

לעו ,םלועה לש תידיתעה היירוטסהה לכ לע תואובנ לבקמ לאינד איבנה ,ןורקיעה תמרב
:איבנה לאוש לאינד רפס ףוסב .א"בב ונקדצ חישמ אוב דע רובעי לארשי םעש תורצה לכ
םע רובע ךישמי ערה בצמה יתמ דע ונייהד ,(ו ,בי לאינד) "?תואלפה ץק יתמ דע"
."שדוק םע די ץפנ תולככו ,יצחו םידעומ-דעומל" הניה לבקמ אוהש הבושתה .לארשי
,בי לאינד) "ןיבא אלו יתעמש ינאו" :רמוא ומצעב לאינד םגו ,דחוימב הרורב אל הבושת
."?הלא תירחא המ" לאושו ,רתוי הרורב הבושת שקבמ אוה ןכלו ,

:וזכ הניה לבקמ אוהש הבושתה

...ץק תע דע - םירבדה םימותחו םימותס יכ ,לאינד ךל..."
.םיעשתו םייתאמ ףלא םימי ,םמוש ץוקש תתלו דימתה רסוה תעמו
."השימחו םישולש תואמ שולש ףלא םימיל עיגיו הכחמה ירשא

 
םקלחו ,םינשכ וללה םירפסמה תא ובשיח םקלח .בושיחה לע דומעל וסינ םישרפמ רפסמ
םג היה ,ןכא .ועט ,הזה ןמזה עיגי קוידב יתמ בשחל וסינש םישרפמה בור ,םנמא .םימיכ
ימ היהו ,"םינשו םימי לש תונובשחה דוס לע דומעל חוכ ונב ןיא" יכ (ג"סרה) רמאש ימ
ליחתמ םהמ לחהש ,לאינד רפסב םיבותכש םיעוריאה יכ ,ןוכנה םעטה תא ךכל ןתנש
.םניבהל תורשפא ןיא ,ורקי אל םהש דעש ,םיידיתע םיעוריא םניה ,ןובשחה

"דימתה" שוריפ
,םלוככ םישרפמה בור י"ע שרופ ,"דימתה רסוה תעמ" בותכש המ ,הנהו
לכ י"פעש אלא ,תרחא וא וזכ תעב ,שדקמה תיבב דימתה-ןברק תקספהכ
.םיציקה לכ רבכ ולכ םהישוריפ

הלימל תפסונ תועמשמ "הלבקהו בתכה" שוריפב םיאצומ ונא ,תומש רפסב לבא
ןאכ "דימת" גשומה כ"עו ,"הדימ" ןושלב םג שמשמ "דימת" יכ םש אבומ ."דימת"
רפסב רחא םוקמבש יפכ .ראות םש ,הלודג הדימ לעב רבד ותועמשמ היהת
היה וליאו ,דואמ ךוראה ןוזחה רמולכ ,"דימתה-ןוזחה" :גשומה אבומ לאינד
."דימתה-ןוזח" םש בתכנ היה ירה ,דימתה ןברק תודוא ןוזח לע רבודמ
 

.הכורא וא ,הלודג הדימ לעב רבד לע רבדמ "דימתה" ,ןכ םא
 

"םמושמ ץוקש" שוריפ
הדובעל וא םיייוגל םשכ "ץוקיש" לש לבוקמה שוריפה ירחא וכלה םישרפמה בור
שוריפה רוקמ .םתוא םהב םידבועש תומוקמלו ,םילילאל ,םיליספל רמולכ ,הרז
בעתו ,ונצקשת ץקש" הרז הדובע יבגל רמאנ םש ,(וכ ,ז) םירבד רפסב אוה
הדובע יבגל םג וב םישמתשמ ל"זחש ,"הבעות" גשומה םג אב ןאכמו ,"ונבעתת
.הרז

:וב םירכומ םהש םשה יפכ וא ,םירחא "םיצוקיש" לע םג רבודמ הרותבש ,אלא
לכל אורקל םויה לבוקמ .םירשכ םניאש םינימ רפסמ םה הלאו ,"םיצקש"
ינש לע הריבסמ השודקה הרותה ."םישמרו םיצקש" םשב םירשכ-אלה םירבדה
םניאש תופועו ,םירשכ םניאש םיגד :(אי קרפ) ארקיו רפסב "םיצוקיש" לש םיגוס
."'וכו רשנה תא :םה ץקש ,ולכאיי אל ,ףועה ןמ וצקשת הלא תאו" :םירשכ
גוס לע אקווד זמרמ "ץוקש" יכ ןכתיי טלחהב ,לאינד רפס לש דודיקה ללגב ,ןכל
"םמושמ" הלימה שוריפש ירה ,רבודמ הז לע ןכא םאו .ףוע לש וא ,גד לש
.םיימש ןושלמ היהי ,("םמושמ ץוקיש") "ץוקש" הלימל תוכימסב העיפומה

,גד אלו ,םיימשב אוהש ץוקיש לש גוס ונייהד ,"םיימשמ ץוקיש" רמולכ
.ףוע - רמולכ
 

הדימ לעב רבד רסוהש זאמ ןמז לש בושיח איה לבקמ לאינד איבנהש הבושתה ,רמולכ
.ל"נה שוריפה יפל "םיימש ףוע" י"ע ,השענ רמולכ ,("תתל") "ןתינ"ש יפכ ,הכוראו הלודג

רבד .תירוטסה תועמשמ לעב רבד לע אלא ,טושפ והשמ לע ןאכ רבודמ אלש רורב ,ןכבו
ףוע לש גוס י"ע רסוה הכוראו הלודג הדימ לעב רבד ובש ,ןורחאה רודה ןמזב ירוטסה
לאינד רפסב רתוי םדקומ םוקמב רתוי לודג טוריפב רכזומ הזה הרקמה .ץקושמ םיימש
וריסהו ,'זועמה-שדקמה' ולליחו ,ודמעי ונממ םיעורזו" בתכנ םש ,(א"ל ,א"י קרפ)
היהתש הנורחאה המחלמה רואיתב בותכ רבדהו ."'םמושמ ץוקשה' ונתנו 'דימתה'
.התיעצמאב ךרעב םיאצמנ ונאש ,גוגמו גוג לש םינשה עבש תמחלמ ונייהד ,םלועב

אוה ,"םידיהאש"ו המחלמ-יללח ןושלמ "ללוח"ש ,'זועמה שדקמה' :רורב לכה רבכ וישכעו
םגרותמו "אברבר אלכיה" םשב רתאב ןאכ תואבומה תורחא תואובנב רהוזה ארקש המ
,תודבאתה עוגיפ וב עצוב ונייהד "ללוח"ש ,ב"הרא לש ןוגטנפה אוה אולה - "זועה לכיה"כ
,דחוימב הכוראו הלודג הדימ לעב רבד וניה "דימתה" ."םיללח"ל ויעצבמ תא ךפהש
-ה לש עוגיפב לילכ ורסוהו וסרהנש ,םימואתה ילדגמ םע ,ימלועה רחסה זכרמ אוה אולה
י"ע רמולכ ,םיימשב ףוע ןימ י"ע עצוב ןכא רבדהו .א"סשת לולא ג"כ ,2001 רבמטפסב 11
םשב תונכל םידוהיה ולגרוה תורודה ךשמב יכ ,םיילפכ ןאכ םיאתמ ץוקש גשומהו ,םיסוטמ
.עודיכ לארשי-יאנוש םייוג י"ע עצוב עוגיפהו ,לארשי-יאנוש תא הז

הוויהש ,ב"הראב לודגה עוגיפה ךיראתב וזה תונשרפה י"פע ,ליחתמ בושיחה ,ןכ םא
ב"הראשכ ,ןכמ רחאל שדוחכ הליחתהש גוגמו גוג תמחלמ תארקל החיתפה תיירי תא
לבא ,הירוס םג ילואו) ןאריא דגנ ךישמתו ,קאריע דגנ הכישמהו ,ןטסינגפא תא הפקת
.םיילשוריב םייתסתו ,(ןריא חוטב

1290 .[רמאמה ףוסב ךיראתל רשקב הבושח הרעה ואר] בשחמל ןזוה ל"נה ךיראתה
ךיראתה .ןכמ רחאל םימי 45 םה םוי 1335 .שדוח יצחו ,יצחו םינש 3 ךרעב םניה םוי
,ןסינ שדוח ףוס לע קוידב ןורחאה ךיראתהו ,הנשה םירופ ברע לע קוידב לפונ ןושארה
ןסינב ,ולאגנ ןסינב" :ל"זח תרמיאל דואמ םיאתמש המ ,רייא שדוח שאר ברע אוהש
,ףדה ךשמהב ןאכ ונאבהש הקוחרה תורשפאל םיאתמ םג רבדה ."לאגיהל םידיתע
בושיחה י"פע גוגמו גוג עצמא קוידב אוהש ,הנשה חספ לש יעיבשב עיגת הלואגהש
.(ןריא םע המחלמ אוה זא הרקיש המש רתוי ינויגהש ונרמאו ונגייתסהש תורמל) ירבעה

ךא ,תובר םניה ,הנוכנ וזה תונשרפהו הדימב ,וללה םינמזב הרקי המ יבגל תויצלוקפסה
סנ וא ,חישמה ךלמ לש ואוב ,ףקיה בחר ימואלניב עוגיפ ,ןריא םע המחלמ ןיב תוענ רקיעב
.השחכהל םינתינ יתלב םידמימ לעב

תליחתמ וניה םינמזה בושיחש איבמ לאינד לע ושוריפב ארזע-ןבאה :הבושח הרעה
"םיירצמ" דגנ (ב"הרא) "ןופצה ךלמ" לש המצע (גוגמו גוג) הנורחאה המחלמה
בכעתמ בושיחהש ירה ,ןוכנ ושוריפש החנהב .(םיברעהו םאלסיאה תא תגציימה)
.הרות ןתמ גחב ךרעב ינשה ,חספב ךרעב היהי ןושארה ךיראתהו ,שדוחכב

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ אובב ונביל חמשיו וניניע וארי

:ימאנוצה ןוסא
,ץראה ינפ לע םכפשיו ,םיה ימל ארוקה"
(ח ,ה סומע) "ומש 'ה

ל"זח י"ע טטוצמ קוספה .אבנתהש תואובנה תחאב ,סומע איבנה י"ע רמאנ הז קוספ
לש םירומחה םישנועה תא םיריכזמ םה םש ,(ופר זמר ,תומש ,ינועמש טוקלי) שרדמב
ובש ,שונא לש ורודבש םיריכזמו ,הקיתעה הפוקתב (םילילא ידבוע) הרז הדובע םידבועה
תלהק לע י"שר ןושל ךכ) "ולובג ץרפ" סונייקואה ,םתמצוע אולמב הרז הדובע םידבוע ויה
:ל"נה קוספה פ"ע םיראתמ םה זא הרקש המ תא ."םלוע לש ושילש" ףיצהו (די ,ג
."ומש 'ה ,ץראה ינפ לע םכפשיו ,םיה ימל ארוקה"

ידי לע םיכפשנה םיה ימ י"ע םישנענ ,רורבו טלחומ ןפואב הרז הדובע ידבוע ,ןאכ םג ,הנהו
.השביה תא םיפיצמו ,"ימאנוצ" תרוצב ,השביה לא ה"בקה

רזומה רשקההו ןוסאה יבגל ,(ףדה ךשמהב אבומ) רבעב ונבתכש המל ךשמהב ,בגא
,רבעב) סונייקואה לש הפיטשהש "לאומשמ םש" הלבקה רפסב ןאכ םג ונאצמ ,"לבב"ל
:םש בתכנ ךכו ,לבבב העגפ אלש פ"עא ,לבב לשב התשענ (?דיתעב םג ומכ

בוטה יקלחשו ,ערה יקלח תא רעבל הנווכה התיה ,לבב תא תואפרל הנהו"
ימיב היה הזו .לכואה ךותמ תלוספה ררוב אוהש ררובה טפשמכ ,וראשי
ערה יקלח תא תולכל [ידכ] ,םלוע לש ושילש ףיצהו ,סונאייקוא הלעש ,שונא
.לבב אוה םשרשש ,םלועבש
 
- םוקמ לכמ ,ש"ייע (ג"כ 'פ ףוס) שרדמבכ לבב תא סוניקוא ףיצה אלש ףאו
הז ,בוריעה חוכב ,לבבמ טשפתמה ערה תא תולכל התיה הנווכה רשאב
אוהש ,םשרוש אפרתי םיערה תוחכה לש הז רועיב י"עש ,לבב תאופר ארקנ
."לבב
 

המו ,היהיש אוה ,היהש המ" :םדא לכמ םכחה ,ךלמה המלש תא טטצל קר ראשנו
.(ט ,א תלהק) "השעייש אוה השענש

המחלמה םעו ,ןאכ ובתכנש םימדוקה םירבדה םע ,וללה םירבדה תא רבחל טושפ ןויסנ
ןאכ הרקש המ יכ םיריבסמ ,קאריע-לבב תיפוס סרהית הבש ,ןאריאל ב"הרא ןיב הבורקה
ןפואב ותוא שיחמו ,קריע-לבב לש טלחומה הפוס ינפל םינורחאה םירוריבה דחא אוה
.טלחומ

:א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ
!?הכחמ התא המ ,חישמה ךלמ וננודא"
"!!!רבכ אובת

,א"טילש ףסוי הידבוע ברה ,ןויצל ןושארה ןרמ דובכ לש ויתורהצהב תפסונ הגרדמ תיילע
יאצומב םילשוריב "םידזיה" תסנכה תיבב םייקתהש רועישב .ה"עב הבורקה הלואגה יבגל
:תופיקתב חישמה ךלמב א"טילש ןרמ דובכ ריצפה ,"תומש" תשרפ תבש

!חישמה ךלמ וננודא"
!?הכחמ התא המ
"!רבכ אובת

תא ללכ תנייפאמ הניא ללכ וזכ תואטבתהש עדוי ,א"טילש ןרמ לש וירבד רחא בקועש ימ
ללכ גהונ וניאו ,רקיעו ללכ ךכ תואטבתהל גהונ וניאש ,א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ
.'וכו "הכזנש ןוצר יהי" העודיה תלבוקמה תיתרוסמה הכרבל טרפ ,הלואגה תודוא רבדל

[הדרוה] !(הקדכ) םתיווהכו םתרימאכ ,םירבדה לש הטלקהב הייפצל ןאכ וצחל
(א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ רתאב אוצמל ולכות ואולמב רועישה תא)

...."דוק"ב אלו ,ך"נתב "ימאנוצ"ה לש עיתפמ םוקימ
!לובמ איבהל אלש תירבה עקפת הלואגה ןמזב :ל"זח

םירידאה "ימאנוצ"ה ילגו המדאה תדיער לש םהיתואצותב תירוביצה תוקסעתהל ךשמהב
"ימאנוצ"ה לש הדיחיה ותעפוה תא ןאכ איבנ ,היסאב םיכומה םירוזיאה תא ופטשש
אבה קוספה .היינשה ירחא תחא תועיפומה תויתואב אלא ,תויתוא יגולידב אלו ,ך"נתב
:(ט"ל קוספ) א"נ קרפ הימרי רפס ךותמ אוה

,םלוע תנש ונשיו וזלעי ןעמל ,םיתרכשהו ,םהיתשמ תא תישא םמחב
י מאנ וציקי אלו
 

-לבב לע אובתש תונערופ תאובנב עיפומ הזש ללגב ??ןיינעמ כ"כ הז המל ולאשת ,וישכע
רבד בותכ וזה תונערופה תאובנבו ,(הבורקה ב"הרא-ןריא תמחלמ ןמזב) בורקב קאריע
:תרחא ץראב קר ,רבכ הרוק ותוא וניארש ןיינעמ

!התסכנ וילג ןומהב ,םיה לבב-לע הלע

הז תא םיארוקשכ .ארקמב םיעיפומש יפכ ,םייטנבלרה םיקוספה לכ תא איבנ וישכע
ץרא יהוז ילואו ,לבב לע אלו ,היסאב ןוסאה לע הבתכנ תאזה האובנהש הארנ ,קמועל
ל"זחש פ"עא) וז איה הנידמ וזיא המולעתל הרורב הבושת ןיאש ,ןאכ תרכזומה "ךשש"
:(לבבב רבודמש ושריפ

אלו ,םלוע תנש ונשיו ,וזלעי ןעמל םיתרכשהו ,םהיתשמ תא תישא םמחב
[תוללוהו תורכש לש םוקמב ואובי תוומהו ימאנוצה ,רמולכ]י מאנ ,וציקי
 
ומכ תוומ םוקמב היהי ,רמולכ] .םידותע םע םיליאכ ,חובטל םירככ םדירוא
[רתויב לודג חבט
 
ויה םלועה לכמ] ץראה לכ תלהת שפתתו ,[העודי יתלב ץרא] ךשש הדכלנ ךיא
.םיוגב ,לבב המשל התיה ךיא ,[התוא םיללהמו ,וזה ץראה לא (םיריית) םיעיגמ
 
[!?שוריפ ךירצ] .התסכנ - וילג ןומהב ,םיה לבב לע הלע
 
ןהב רבעי אלו ,שיא לכ ןהב בשי אל ץרא :הברעו היצ ץרא ,המשל הירע ויה
ברקתי אל דחא ףאש םוקמל ךפהיי הזה םוקמה ,תוריית ץרא םוקמב] .םדא ןב
[(םיפסונ םירבד ילוא ,םש וצרפתיש תולחמה ללגב ילוא) וילא
 
רתוי] םיוג דוע וילא ורהני אלו ,ויפמ ועלב תא יתאצהו ,לבבב לב לע יתדקפו
.הלפנ ,לבב תמוח םג ;[םוקמה ותוא לא םלועהמ םיריית ורהני אל
 
םידוהיהש איבנה שקבמ] .יי ףא ןורחמ ,ושפנ תא שיא וטלמו ,ימע הכותמ ואצ
לש תמדקומה ותאירק לע זמרמ ילואו ,ה"בקה לש ופא ןורח ינפל ,םשמ ואצי
,"תונורחא תועידי"ב אבוהש יפכ ,א"טילש ירודכ קחצי ברה םילבוקמה ןקז דובכ
תא דוקפל דמועש עבט ןוסא לשב הביבסהו ודוה רוזיאב תוהשל אל םילארשיל
[רוזיאה
 

םש תרכזומ אקוודש רזומ וליאכו ,הכומה רוזיאה לע שממ רבודמ וליאכ הארנ ,ןכא .ןאכ דע
ילודג לכ י"ע אבוהש ,ל"זח לש שוריפה .הזה ןיינעל ל"זח ירבדב זמר שי ילוא לבא ,"לבב"
יפוליחב "ךשש"ש אוה ואיבה םהש קומינהו ,"לבב" איה "ךשש" ץראש וניה ,םישרפמה
ב"אב הנושארה תואה תא ,היפלש העודי הטיש :ש"ב ת"א) "לבב" אצוי ש"ב ת"א תויתוא
המל זא :הרורבה הלאשה תלאשנו .('וכו ,הנורחא-ינפלב היינשה תא ,הנורחאב םיפילחמ
לע אלו ,תרחא ץרא לע רבודמש ,איה תירשפא הבושת ."לבב" ובתכיש ?"ךשש" ונל ובתכ
ןתינ וזה הבושתה תאו ,לבב לש םיינחורה םישרושה םיאצמנ הבש ץרא לע אלא ,קאריע
המ תא רמולכ ,ןושארה םוקמב ןורחאה תא הגיצמש ,ש"ב ת"א לש הטישה םצעמ קיסהל
יברע" הלבקה רפסב םירבדה םיזומר ילואו .רבעב היהש המ םוקמב ,אובל דיתעל היהיש
:ךכ "ךשש" לע ריבסמש ,"לחנ

עגנ קר ,םלועה הזב המש אוה רשא לבב םשב תוינערופה עגנ אל ןיידע..."
ןכלו ,יתעד תוינע יפל יתימא אוהש בטיה ןבהו ,ש"ב ת"אב אוהש ךשש םשב
רשפאו] ."רומאכו לעופ תושעל ךרצוה ,קוחר תעל הימרי תאז אבינש יפל
לבב תפילק רבעב רמולכ ,"םלועה הזב המש אוה לבב" :ךכ םירבדה תא ןיבהל
תירחאב ,ףוסב ונייהד ,"ש"ב ת"אב אוה ךשש" לבא ,קאריע רוזיאב קר התיה
.[רחא רוזיאב היהת וזה הפילקה ,םימיה
 

םיאבומה הלואגה לש םינמיסה דחאש ,רבעב ןאכ ואבוה רבכש םירבד ,ריכזנ ןכ ומכ
ןכ ומכ .םלועל לובמ איבהל דמוע ה"בקה םאה ההתי םלועה לכש ,אוה שודקה רהוזב
עקפת הלואגה תפוקתבש ,(דנ היעשי) "'וגו יל תאז חנ ימ יכ" קוספה לע ורמא ל"זח
םיליחתמ ונחנאש המ הז ילואו ,םלועל רתוי לובמ איבהל אלש ה"בקה תרכש תירבה
.וישכע תוארל


:אבה רמאמב ונייע ,ןיינע ותוא לע "טנ.ירודכ" םורופב ואבוהש םירבד תאירקל

"ימאנוצ"ה ןוסא יבגל תודוסו םיזמר :טנ.ירודכ

 
:"טנ.ירודכ" םורופמ םיחוקל םיאבה םירבדה

 
,80 לש םיווש םיגולידב ,ט"כ רבדמב רפסב עיפומ י"כנתה ןפוצב .1
."תבט ד"י ,"ימאנוצ-ב ופסנ" :טפשמה
 
האמטה ינפמ הריהזמ ,תומש תשרפ ,ןוסאה עריא וב עובשה תשרפ .2
וצל ועמש אלש לארשי ינב רשאכ ,םלועה תומוא יהלא לכ לש הרז הדובעב
!םירצמ תוכמב םיירצמה םע ופסנ ,יקלאה
 
,הריצי רפס י"פע יאתבש בכוכ וב טלוש ,תבט שדוח עצמא ,תבטב ד"י .3
וב תוטלושה תויתוטאה הריצי רפס י"פעש ,טבש לש תוחורה תובשנמ רבכו
י"כנתה דוקה רמואש ומכו ,(יאתבש בכוכב תטלושה תוא-) "ב"ו "צ" ןה
ןיבש רשקב חווט ךורא סוסיב ונל שיו .ב"צ תויתוא-"ימנוצב" העיתפמ הרוצב
לידבהלו ,םיעוגיפ ,תונואת ,תונוסא ןיבל הריצי רפסב םישדוחה תויתוא
.םלועה יבחר לכב תוחתצה
 
לבוקמ היה ורבחמו ,םינש תואמ ינפל בתכנש "בקעי תנשוש" רפס .4
רהזיהל שי ,(וז הנשבכ) ןושח שדוחב יוקיל לח םא יכ בתוכ ,זאד םסרופמ
תומחלמ ינפמו ,םימב עבט תונוסא ינפמ (ןסינ שדוח דע) הפוקתה ףוס דע
.ברעמב
 
תודיער םא יכ בתוכ םינושארה וניתובר ילודגמ ,"םיסנ וניבר – ן"רה .5
אוה ןוויכה םאו ,הפמה לע לכתסהל ךירצ ,םישחרתמ עבט תונוסאו המדא
ץראב ןאכ רהזיהל שי ,(ועגפנ םילארשי םגש דחוימבו) ,לארשי ץרא ןוויכב
.יקולאה וצה יפ לע ונשעמ תא גרדשלו ,שדוקה
 
ןתינש הלבקה ירפס וילע ובתכש םישדוחה ןמ דחא אוה תבט שדוח .6
רבכ הז ךיראתבש ומכו ,תונוסאל לולעו ,"תובוט רסח" - "תבט" אוהו ,ןטשל
.ןריאב םגו ,היכרותב המדאה תדיער התרק
 
ומכ ,ילארשיה רוביצה תא ריהזה רבכ ,יקלאה לבוקמה ,ירודכ קחצי ברה .7
ודוהב עבט ןוסא ינפמ םיעובשכ ינפל תונורחא תועידיב הבתכב בתכנש
.םש ויהי אל םילארשישו ,רוזיאהו
 
רמולכ – "!וידחי לאגנ (הקדצ) ןוממו םוצב" תובית ישאר – "ימנוצב" .8
י"ע וריבחל םדא ןיבו ,ומצעל םדא ןיב ,םוקמל םדא ןיב ישפנ ןזאמ ךורעל
ךרדה וז – דחאתהלו ,טרפלו לארשי ללכ לש המרב םיכרצנל הקנעה ,םוצ
.הלילחו סח ידיתע םויא ינפמו ,יחכונה רבשמהמ תאצל
 

שובכל תננכתמ - "ב"הרא לש תנווכה לע ןאריא" :ynet
!םייעובש לש קזב ךלהמב ןאריא תא

,םוינרואה תרשעה תא איפקהל התונוכנו ,הפוריא תוצרא םע ןרהט לש תונבהה לצב אקווד"
י"פע ynet תחוודמ ךכ ,"ינאריאה קיתה םע תיאבצ תודדומתה לש תורשפאל ןוטגנישוו תכרענ
םניא ,ןאריא םע תומכסה יבגל ,הנורחאל ורמאנש םירובידה לכ .תימואלניבה תונותיעה
תואובנל םאתהב ,ןאריא לכ תא שובכל תננכתמ ב"הרא וכלהמבש ,האנוה ךלהמ אלא
עיגת ופוסבש ,גוגמו גוג תמחלמ לש יזכרמה ברקה לא איבהלו ,רבעב ןאכ ואבוהש
.הז ףדב תואובנב אבוהש יפכ ,הלואגה

.ןאכ וצחל ,ynet-ב האולמב הבתכה תאירקל

:ףסוי הידבוע ברה ןרמ
!הכונח לש סנ ונל השעי ךורב שודקה בורקב
,ןודבאל ,וירבחו דיפל ,םיעשרה וכליו ולפי
!םיקידצ םמוקמב ואוביו

ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ תא ללכ תנייפאמ הניאש ,םידקת תרסח תואטבתהב
תפוקתב השעש הגירחל טרפ ,דיתעה תודוא יאדו עדימ רוסמל גהונ וניאש ,א"טילש
.לארשיב הרקי אל רבד םושש רוביצה תא עיגרה זא רשאכ ,קאריע תא ב"הרא תפיקת
יעובשה יניוולה ורועישב (ה"סשת ולסכב ז"י ,ישילש םויב) א"טילש ןרמ דובכ עידוה םעפה
:ךכ

הרותה תוכזב ,לודגה ומש ןעמל ,סנ [ה"בקה] ונל השעי בורקב םג
:הכונח לש סנ ונל השעי ,רעצ ךותמו ינוע ךותמ לארשי םע םידמולש
 
!םיקידצ םישנא םמוקמב ואוביו ,םיעשרה הלא וכליש
 
!םלוכ וכלי ןכו ! .....י הזה דיפלה !םיעשרה הלא ולפי ,ןכ
 
!!!םשה תרזעב ,ןודבאל םלוכ וכלי
 
!הכונח סנ ונל היהי ןכ םג ,הא
 
!אוה ךורב שודקה לש ומש חבתשי
 
!ליצמו הדופ ךורב
 
!"ונצראמ הרז הדובע רקעש ךורב" ךרבנ
 

,הפוריאו ןוכיתה חרזמה יבחרל ןיוולה תועצמאב יח רודישב רומאכ ,ורדוש םירבדה
!םלועה יבחרל ("טנ.דוד-רוניכ" ךרד) טנרטניאה תועצמאבו

[הדרוה] !(הקד יצחכ) םתיווהכו םתרימאכ ,םירבדה לש הטלקהב הייפצל ןאכ וצחל

:גוגמו גוג לש םינשה 7 תמחלמ
,ב"הרא - ןאריא תמחלמ ,אבה בלשה
הובג ךוליהל סנכנ

המחלמה .תוקד 12 לש היהי ןורחאה ברקה .םינש 7 וניה גוגמו גוג תמחלמ ןמז ,עודיכ
אנעשוה"ב ,רבעה יקידצ םשבו ,ונרוד ינב םינבר םשב ןאכ ונאבהש המ י"פע ,הליחתה
תמחלמ לע הרטפהב םיארוק הז ךיראתב קוידב .םימואתה ילדגמ ץוציפ רחאלש "אבר
הז ךיראתב קוידבו ,גוגמו גוג תמחלמ ליחתהל הרומא התיה הז ךיראתב קוידבו ,גוגמו גוג
,ןבילאטהו ןטסינגפא דגנ המחלמב הליחתהו ,רורטה דגנ הפקתמה תא הליחתה ב"הרא
.םינש 3-מ רתוי ינפל ,המחלמה ץורפל קייודמה ךיראתה תא שארמ ןאכ וניזח ןכלו

שי ,גוגמו גוג תמחלמ ינפל אובי חישמהש ונעטש ימ שי :תוקולחמ הברה תומייק ויה עודיכ
ונחנא םימכח תוקולחמב דימת .הכלהמב עיגיש ונעטש ימ שיו ,ירחא עיגיש ונעטש ימ
לככ ,חישמה .םינוכנ םירבדה ןאכ םג ."םייח םיקולא ירבד הלאו הלא" רמול םיגהונ
גוגש רחאל ,גוגמו גוג ךלהמב עיגי אוה רמולכ .וללה םינשה עבש ךלהמב עיפוי ,הארנה
י"פע תוקדה 12 ברק ,גוגמו גוג לש ןורחאה ברקה ינפל לבא ,הליחתה תימלועה גוגמו
.אנליומ ןואגה

ךיראתב) וללה םינשה עבש עצמאב קוידב תניינעמ תינפת תדוקנ היהתש חינהל ריבס
ילוא רבודמ הארנה י"פע ךא ,חישמה עיפוי זאש ןכתיי .(הנשה ינש-חספב קוידב אצויש
:ןאריא םע המחלמב

תיתרהצהה ,התמחלמב רתוי הובג ךוליהל הרבע ב"הרא ,םלועב תושדחה יחוויד י"פע
הסנת ,קריע םע התשעש המל המודב .הלש יניערגה קשנה יבגל ,ןריא דגנ ,םייתניב
םלועה לע דבכ םויא הווהמ ןריאש ,(ךכ לכ העטומ וניא בגאש) םשורה תא רוציל ב"הרא
לש החרזממ ,ןטסינגפא לע תטלוש תעכ ב"הרא .ילנויצנוונוק אלה קשנה ללגב ,ישפוחה
הנופצמ היקרוט םע ו"טאנ תירב ךרד םינייוצמ םירשקב איהו ,הברעמבש קריע לעו ,ןריא
לוכי הז .ןוכנה יותיעה תא רוחבלו הריואה תא םמחל קר הז ראשנש המ לכ .ןריא לש
םויאה םא ,תחא תבב וא ,עגרכ ב"הרא תאז תושעל הסנמש יפכ ,תויתגרדהב תושעיהל
שוביכל המוד ןפואבו ,ןריא תא םישאת ב"הרא זאו ,שממתי ב"הראב עוגיפ-הגמל
ונחנא הבש גוגמו גוג תמחלמב אבה בלשל אצת ,םימואתה ילדגמ סרה ירחא ןטסינגפא
."רורטה דגנ הכרעמה" תליחת זאמ םיאצמנ

הבש תעה עיגת םייוסמ בלשב יכ ורפסב רמוא (ל"קוצז ץישבייא ןתנוי 'ר) שבד תורעיה
ואר) אובת אל הלואגה ןיידעש אלא ,("התיעב הלואג") עיגהל רומא היה רבכ חישמה
לבוס ןיידע אוהו הלואגה תע העיגהש ןכתיי ךיא לאשי חישמהו .(ןאכ ,ףדה ךשמהב טוריפ
תוכחל ידכ ?עודמ .םישדוח העשת דוע תוכחל ךירצש איה לבקי אוהש הבושתה ,םירוסיי
םישדח אל וללה םירבדה .המלשה הלואגה אובת זאו ,םודא ידיב סרפ לש התליפנל
גוג תמחלמ" אשונב א"טילש רז לאינד לבוקמה ג"הרה לש ויתואצרה תא עמשש ימל
.רתויב םייטלחה ויה םירבדה ךא ,רחא רוקמ יפ לע םירבדה ואבוה םש ,"גוגמו

ימ שי .םישדוחה תעשת םתוא תא םיבשחמ יתממ ןבומכ הניה תולאשה תלאש
-לבב שוביכ ףוס ןמזמ בשחמש ימ שי ,םודא ידיב הלפנ לבבש ןמזהמ התוא םיבשחמש
רהוזבו א"דיחה תאובנב בוקנה ןמזהמ התוא םיבשחמה שי ,ב"הרא-םודא י"ע קאריע
ןיא ךא ,ןיכומית שי לוכלו תופסונ תועיד תומייקו ,(תילרוגה הפוקתה ףדב ואבוהש יפכ)
.םירבדה ירקיע קר ויה הלאו ,ןטרפל ןמז תעכ ונל

תוחילסהו םימחרה שדוח

םע תלואגל דואמ לגוסמ שדוח אוה ,הז רתא יקיתול עודיכ ,תוחילסהו םימחרה שדוח
,לולא שדוחב םיכיראת רפסמ לע אבנתמ איבנה יגח ,רוכזכ .הלואגה תשחהלו לארשי
הטילש ןדבואו המחלמ ךות ,תחא דצמ הלואגה לש תישממ הלחתה לע רקיעב םירבדמה
קזוח יתדמשהו ,תוכלממ אסכ יתכפהו ,ץראה תאו םיימשה תא שיערמ ינא" :םייוגה לצא
."!ויחא ברחב שיא ,םהיבכורו םיסוס ודריו ,היבכורו הבכרמ יתכפהו ,םייוגה תוכלממ

תוחפ םימייקמש וניניבש ולאל םג ץלמומ ,הבורקה הלואגה תא שיחהל ידכ ,םייתניב
םירופיכה םוי דעו לולא שדוח לכב) תוחילסה תרימא תעשב תסנכה יתבב רקבל ,תווצמ
ימיב קר ,םייזנכשאה תסנכה יתבב לולא לש ןורחאה עובשהמו ,םיידרפסה תסנכה יתבב
.(לוח

םירתא ינש ונטקיל ,(הטלקהב) טנרטניאה ךרד תוחילסה תרימאב תופצל םיניינועמל
:תאז םירשפאמה

 
 

!לארשי םע לכלו ונל הלואג תנש ,תכרובמו הבוט הנשל םתחינו בתכינש ןוצר יהי


:םיליהתב תקייודמ האובנ
ר"ע םה ולש תוביתה ישארש סאמח שיא לש ולוסיח
!םירטפוקילה י"ע עצבתי

.(ןסינ ז"כ ליל) שדוק תבש יאצומב הזעב לסוח ,ורכזו ומש חמי ,יסיתנר זיזע-לא-דבע
,ינחצרה רורטה ןוגרא שאר לש קייודמ לוסיח םשה תרזעב ועציב ,ריואה ליח יקוסמ
מ"ק רומזמב .םיליהת רפסב ותגירה הזמרנ םינש יפלא ינפלש רבתסמ ."סאמח"
:ךכ בתכנ ,(זוינ-רפוש םשב רבעב ונרכזהש) םיליהתב

"תופחדמל ונדוצי ער סמח שיא"

.הזה קוספל םישוריפ הברה ךירצ אל

.סאמחה תעונת שאר הז ,סמח שיא
 
.זיזע-לא-דבע יסיתנר :תובית ישאר ולא ער
 
לסוחו דוצינ אוה ךכ :ונדוצי
 
.רולפולפ ידי לע סט קוסמה ,"רולפולפ" הז תירבעב ףחדמ :תופחדמל
אלא ,דיחי ןושלב ףחדמ בתכנ אל ןכלו ,םיקוסמ ינש י"ע עצוב לוסיחה
.תופחדמ
 

!!םיהדמו רורב ,טושפ

...חייש ןיסאי-דמחא :לש תובית ישאר הז "שיא"ש בל ומיש ,"סמח שיא" ,בגא


"םודא ץראב לודג חבטו - הרצבב 'הל חבז יכ"

,םורדה ירוזיאב תיעישה תודרמתהב רקיעבו ,קאריעב תונורחאה תויוחתפתהה לכ רואל
הרצבב ה"בקה ןיכמש לודגה חבטה לע העודיה האובנה בוש הלוע ,הרצב ריעב דוחייבו
.ךכ בתכנ ד"ל קרפ היעשי רפסב .ינש דצמ (תירצונ המצעמב) םודאבו ,דחא דצמ
:תונשרפל םיקוקז אלו ,ידמ םירורב ,םירורב םירבדה

.טפשמל ימרח םע לעו ,דרת םודא לע הנה ,יברח םימשב התוויר יכ
תוילכ בלחמ ,םידותעו םירכ םדמ ,בלחמ הנשדוה ,םד האלמ 'הל ברח
.םודא ץראב לודג חבטו - הרצבב 'הל חבז יכ .םיליא
בלחמ םרפעו ,םדמ םצרא התווירו ,םיריבא םע םירפו ,םמע םימאר ודריו
.ןשדי
.ןויצ בירל םימוליש תנש - 'הל םקנ םוי יכ
.הרעוב (?טפנ) תפזל הצרא התיהו ,תירפגל הרפעו , תפזל הילחנ וכפהנו
םיחצנ חצנל ,ברחת רודל רודמ .הנשע הלעי םלועל ,הבכת אל םמויו הליל
.הב רבוע ןיא
 

.תמשגתמ האובנה םאה תוארל לכונ שממ בורקבו

:ןיסאי לש לוסיחה םוי לש םיליהתה קרפ :זוינ-רפוש
"ינרצנת םיסמח שיאמ"

:(ןאכ וצחל) זוינ-רפושב הבתכה ךותמ

ןיסאי 'חישה לש לוסיחה םוי – שדוחל ט''כ םויל דחוימה םיליהתה קרפ :םיהדמ
...הזה חצור יכראה לע דחוימב בתכנש הארנ
 
הזה טפשמהשכ .''ינרצנת םיסמח שיאמ ,ער םדאמ 'ה ינצלח'' םילימב חתופ קרפה
רשא'' ךישממו (ינרצנת םיסמח שיאמ עשר ידימ 'ה ינרמש) קרפ ותואב םימעפ רזוח
לש הנושמה ולוק) ''..שחנ ומכ םנושל וננש .תומחלמ ורוגי םוי לכ בלב תוער ובשח
.(..ןיסאי
 
אצומ לוסיחה ןפוא רואית םג .''..קפת לא וממז עשר ייוואמ 'ה ןתת לא'' :ךשמהבו
םיהדמ .''ומוקי לב תורומהמב םליפי שאב ,םילחג םהילע וטומי'' :יוטיב הז קרפב
– ולש םילגלגה אסיכ ידירשו תינוכמה ידירש לש תונומתה תא םיאורשכ רבדה
''..םליפי שאב''
 
סמח שיא ,ץראב ןוכי לב ןושל שיא'' :קרפה ךישממ עשרה לוסיח רואית רחאל דימ
רקיעב ךשמתשהש ןיסאי תא םלוה ''ןושל שיא'' ראותה .''תופחדמל ונידוצי ,ער
רפסש ךכ לע םיבשוחשכ תוררמצמ ''ער סמח שיא'' םילימה .האנש ריעבהל ונושלב
.לומתאה םוי לע רבדמ וליאכ ךא ,םינש יפלא ינפל בתכנ םיליהתה
 

.ןאכ וצחל זוינ-רפושב הלאמה הבתכה תאירקל


!שמשה תכרעמב הלגתנ ףסונ תכל בכוכ
םיתמה תייחת לע ןמסמ בכוכה :טנ.תעדל

םיטרופמ םיטרפ) שמשה תכרעמב (15.3 ,רדא בכ) ינש םויב הלגתנ ףסונ תכל בכוכ
(ןאכ םירבדה רוקמ) בכוכה תודוא טנ.תעדלב ואבוהש םירבדה ןלהל .(ןאכ

הליג "רציפש" פוקסלטהש ('ב) םויה העידוה "א"סאנ" תיאקירמאה ללחה תונכוס
רבודמש םיכירעמ םיחמומ ,מ"ק 2,000-מ הלעמל לש רטוקב ,שדח ימונורטסא ףוג
ףוגה לש ותנוכת תודוה תאזו ,שמשה תכרעממ קלחכ-רפסמב ירישע-"תכל בכוכ"ב
הז רוזאב םיענה םימצעה ראשל דוגינב ,עובק לולסמ לע עונל שדחה ימונורטסאה
ידימלת יריחבמ ,לאטיו םייח 'רל "הנוכתה רפס"בש ,אוה ןיינעמה .ללחה לש
ןמסיו םלועב םירבדה ושדחתה ויוליג ןמזבש "ירישע בכוכ" תודוא בתכנ ,י"ראה
ךרואלש תרסומ ינמינב םירמ 'בג-רבדב תיחמומה .חישמה תאיבו-םיתמה תייחת לע
,תימלוע תועמשמ ילעב םיעוריא ועריא שדח בכוכ יוליג תעב דימת ,הירוטסיהה
.היינשה םלועה תמחלמ הצרפ וב ןמזב צ"רת תנשב "וטולפ" בכוכה יוליג אמגודל

 
שדח בכוכ לע רבדמ שודקה רהוזה םיבר םיעטקבש ריכזנ ונחנא וללה םירבדה לע
לע בותכ (תומש תשרפ) ב דומע ז ףד ב קלח רהוזב .חישמה לש ואוב תארקל הלגתיש
ףד א קלחב רהוזבו .חישמה תולגתה תפוקתל בורק "חרזמ" דצב הלגתיש שדח בכוכ
םג .ץורפתש המחלמ לע םג רבודמו ,שדחה בכוכה השעי המ רפוסמ א דומע ט"יק
ותועמשמו ,חישמ אוב ינפל עיפויש בכוכ לע רפוסמ רהוזה תא םישרפמש הלבקה ירפסב
הזיא לע (ונל תוחפל) רורב אל לבא .לארשי יעשופלו םלועה תומואל תושק תורזג היהת
,רהוזה ןכו ,םירפסה בור םינפ לכ לע .ףסוי ןב חישמ וא דוד ןב חישמ ,רבודמ חישמ
ךרד" תרמואש ,רבדמב רפסב חישמה לע םעלב תאובנ לע וזה האובנה תא םירשקמ
ףסוי םולח תא ריכזהל םג יאדכ זא ,ףסוי ןב חישמב אוה רבודמה םא ."בקעימ בכוכ
:הזה רשקהב

,דוע םולח יתמלח הנה :רמאיו ,ויחאל ותא רפסיו ,רחא םולח דוע םולחיו"
."יל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה הנהו
 

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ אובב ונביל חמשיו וניניע וארי

:לארשיב המדאה תדיער
,קיודמב ודקומ ,שערה תא הזח רהוזה
.חישמה תולגתה ינפל תצק הרקיש המ לע האובנב
שדוחה םלועה לכ תא דוקפי המדא תודיער לג :טנירודכ

ךרד" רמאמ ,קלב תשרפ ,שדח רהוז) שודקה רהוזב בותכש המ בוט וארקתו ,בל ומיש
לאעמשי ינב וררועיש תומחלמ תומדוקה תואקספב ראתמ שודקה רהוזה .("בקעימ בכוכ
האצותכש בתוכ רהוזה ןכמ רחאל .רחא םוקמב ונאבהש ומכ ,הלואגה ינפל (םיברעה)
תונבו ב"הרא ,תורצנה) םודא תוכלמ םהילע םוקת ,םילאעמשיה לש המחלמה ירוחרחמ
,הנממ קלחש ,קאריע המחלמה וז) לארשי ץראמ קלח ושבכיו המחלמ ושעי ,(התירב
:וז הדוקנמ רהוזה תא ךישמנ ונא .(סולינה דעו תרפהמ :המלשה י"א תולובגב אוה ,עודיכ


ןינמז ןיבו .אמלע לכ שעריו שעגתי ,ןיחרי רסירת ףוסל .יחרי רסירת הלע ןוטלשיו ...
,ןיחרי 'ט אחישמ אכלמ רמטתי .השמד אתרעמ יבגל רדהתו ךהת אתניכשד ,ןילא
:הימרג לע לוטי םילבחו ןיריצ המכ ,ןיחרי 'ט ןוניאו ,הדלויד ןיחריכ

 
.המדא תדיער היהת םפוסבש ,המחלמה רחאל ןמז תפוקת לע רבדמ רהוזה ,בל ומיש
,ותרובק םוקמ ,השמ לש הרעמה ןוויכל "ךלת" הניכשה וזה הפוקתה ךשמב ,רהוזה יפל
םיעדוי אל ירה ונחנא .םיהדמה רבדה המ וישכע .המדאה תדיער היהת הזה ןמזה ףוסבו
אוה םשו ,היה אוה םשש ןורחאה םוקמהש םיעדוי ונחנא לבא ,השמ רבקנ קייודמב הפיא
:םייגולואיגה םינוכמה יפל ,המדאה תדיער דקומ םוקימל וישכע בל ומיש .ובנ רה היה ,תמ


:אצמנ ובנ רה הפיא וארת וישכעו


!!!הדיערה לש קייודמה דקומה שממ

ויהי םהבש ,הדיל יחרי 9 ומכ ,חישמה זנגיי םהבש םישדוח 9 לע רבדמ ןכמ רחאל רהוזה
.םישק חישמ/הדיל ילבח םיריצ

תדיערל רחא שוריפ איבה א"טילש ירצב דוד לבוקמה ןואגה ברה דובכ ,ןיינע ותואבו
ןאכ וצחל .םשמ תינוליחה תרושקתל קתעוהו ,טנ-תעדל רתאב אבוהש יפכ ,המדאה
.הבתכה תא תוארל ידכ

ךילהתב םלועה לכב המדא תודיער לע רבדמ רהוזהש ירה ,רהוזה ירבדב קיידל הצרנ םא
תודיער יכ ,םילבוקמה ינקיז ולביק רדא ח"רב ילבק סקטבש חוודל םיעדוי טנירודכב .הזה
תאירקל .דנלוהב ןכו ,לארשי יאנוש לצא רקיעב ,הפוריאבו ברע תוצראב ושחרתי המדא
.ןאכ וצחל חווידה


:(ןריא) סרפב המדאה תדיער
יפוסה יאבצה תומיעל תוברקתהל קהבומ ןמיס דוע
גוגמו גוג תמחלמב

ןריא תא הדקפש המדאה תדיערב םיגורה 40,000 20,000 ןיב לע עגרכ םירבדמ
.תבט שדוח שארב

לודג המדא שער לע תרבדמ ,הכונח ברע לש ךיראתב לבקמ אוהש ,יגח לש ותאובנ
היהי הז .גוגמו גוג תמחלמ לש תירקיעה הכרעמה תארקל ,אוהה ךיראתל בורק אוביש
:גוגמו גוג תמחלמל תוברקתהל ףסונ ןמיס

הברה אלו ,המדא תדיער=שער=שיערמ) ץראה תאו םיימשה תא שיערמ ינא
,םייוגה תוכלממ קזוח יתדמשהו ,תוכלממ אסכ יתכפהו (:םייקתי כ"חא ןמז
גוג תמחלמ) ויחא ברחב שיא ,םהיבכורו םיסוס ודריו ,היבכורו הבכרמ יתכפהו
יוניכ) ידבע לאיתלאש ןב לבבורז ךחקא תו-אבצ 'ה םואנ ,אוהה םויב .(גוגמו
.תו-אבצ 'ה םואנ ,יתרחב ךב יכ ,םתוחכ ךיתמשו ,'ה םואנ ,(חישמל
 

ךשמהב ."סרפ תוכלמ" לע םש רבודמש "שיערמ ינא" יוטיבה לע ק"דר םש שריפו
!"סרפ תוכלמ לוטיב לע וז האובנ הרמאנ"ש רשפא יכ בתוכ אוה םירבדה
 
{םתארק אל ןיידע םדא ,ןריא םע המחלמהו גוגמו גוג יבגל עדימ ףדה ךשמהב ואר}

רפסבש םירבדה תא תוארל ןתינ גוגמו גוג תמחלמ תאובנ לע ם"יבלמה שוריפ יפלו
:ךכ ,(ח"ל קרפ) לאקזחי

תדיער=) לודג שער היהי אוהה םויב אל םא ,יתרביד יתרבע שאב ,יתאניקבו
אוה שערה ם"יבלמה י"פע) לארשי תמדא (ם"יבלמה י"פע ,ללגב=) לע , (המדא
,הדשה תיחו םיימשה ףועו םיה יגד יינפמ ושערו .('לארשיל ושעש תוערה לע'
וסרהנו ,המדאה ינפ לע רשא םדאה לכו ,המדאה לע שמורה שמרה לכו
.לופית ץראל המוח לכו ,תוגרדמה ולפנו ,םירהה
יוטיב) היהת ויחאב שיא ברח .םיקולא 'ה םואנ ,ברח יירה לכל וילע יתארקו
רבודמ םירקמה ינשב .'ויחא ברחב שיא' הלעמל יגח תאובנב עיפומש המל המוד
.(המחלמה ינפל הקזח המדא תדיער לע
ריטמא תירפוגו שא ,שיבגלא ינבאו ףטוש םשגו ,םדבו רבדב ,ותיא יתטפשנו
.ותיא רשא םיבר םימע לעו ,ויפגא לעו וילע
.'ה ינא יכ ,ועדיו ,םיבר םייוג יניעל יתעדונו ,יתשדקתהו יתלדגתהו

 
.גוגמו גוג תמחלמל קהבומ ןמיסכ (...הלחתהה קר תאז ילואו) הקזח המדא תדיער בוש


ואובחמ םוקמו םאדס לש ותסיפת רואית
!קיודמב

לש ולוגלג אוהש) לבב טילש לש וציק ראותמ ,לבב לש הפוס תודוא היעשיב האובנב
לש ויאצאצמ אוהש ךכב ללהתה ומצעב אוה םגו ,ונרוד ינב םינבר ירבד י"פע ראצנדכובנ
,תאז האובנב בותכש הממ םיקוספ רפסמ קר ןאכ קיתענ ונחנא .(קיתע ילבב ןדור ותוא
יתכרימ ,םאדס לש ותסיפתב תרושקתב גצוהש המ לש קייודמ רואת אל הז םאה לאשנו
.ב"הרא תוחוכ ידיב לפשומה יוזבה םדאה לש הנומתה דעו רובה

:ד"י היעשיב בתכנ ךכו

םדוקה קרפב ,לבבל םימיה תירחא ןוזח ראותמ ג"י קרפב לחה :האובנה עקר
ויתוינכות תא ראתמ איבנה תעכ ,קריע דגנ םימעה לש המחלמל תונכה וראות
תא ףיקתהל ןתנוי םוגרת יפל ,ראשה ןיב) םימיה תירחאב לבב ךלמ לש תוינודזה
המ קייודמב איבנה ריבסמ ,ויתוינכות תמועלו ,(תואיצמב םייאש יפכו ,לארשי ץרא
:תואיצמב ול הרקי

!!!רוב יתכרי לא ,דרות לואש לא ךא"
זיגרמ שיאה הזה (:ולאשיו ,היזיולבמטב) וננובתי ךילא ,וחיגשי ךילא ךיאור
!?תוכלממ שיערמ ,ץראה
,(קאריע יבחרב סרהו תוצצפ) סרה וירעו רבדמכ לבת םש
.(אלכהמ ואצי אל םלועל םאדס יריסאש עודי) התיב חתפ אל ויריסא
,(רבקכ םאדס לש רובה תא הנכמ איבנה וישכע) ךרבקמ תכלשוה התאו...
,(!הלבח ינעטמ ומכ ,םינעטמ=) ברח ינעטמ ,םיגורה שובל בעתנ רצנכ
.(סבומ רגפ ומכ רובל דריו חרב אוה) סבומ רגפכ רוב ינבא לא ידרוי
םיחא ירבק ,םידרוכבו ומע ינבב חבט עציב)" ...תגרה ךמע תתחיש ךצרא יכ ...
(קריע יבחרב
 
ותאובנ תא םייסמו ,לבב טילש ותוא לש וינב תונערופ יבגל ךישממ איבנה
:ןכמ רחאל הברה אל אובתש קאריע-לבב תדמשהב
אטאטמב היתאטאיטו ...לבבל יתרכהו ,תוא-בצ 'ה םואנ ,םהילע יתמקו"
."תוא-בצ 'ה םואנ ,דמשה
 

 
אלש ,תואובנל םאתהב ןמתסמה לזאפל דואמ המיאתמ ,וזה תקייודמ ךכ לכה האובנהו
תירבה תונב תמחלמב היהי ןבומכ הזו ,קאריע-לבב דמשות םאדס תסיפת רחאל הברה
ךותמ ןאריא תא ףוקתת ב"הרא רשאכ ,םימעפ המכ ןאכ רכזוהש יפכ ,ןריא םע םיירצונה
ןאריאו ,(םויכ ןוכיתה חרזמב ב"הרא אבצ לש רתויב לודגה יתשביה סיסבה איהש) קאריע
רקיעבו ,קאריע תדמשהל םורגת (תיניערג הארנכ רבד לש ופוסב) הפירח הבוגתב
.דדגב תדמשהל

וז ונתפוקת יבגל םכל ונחטבהש תואובנה טוריפ
(ץראב בצמה ,היקרוטב םיעוגיפה ,ןאריא ,הלואגה יותיע)

לכב ץופנה ורפסב םתוא בתכש יפכ ,א"עיז ל"קוצז ץישבייא ןתנוהי 'ר לש םירבדה ןלהל
:ונושל הזו ,ג"י שורד ףוס ,'ב קלחב עיפומ עטקה ."שבד תורעי" ,לארשי תוליהק

:(בי ףד הליגמ תכסמ) ארמגב ןנירמאו...
 
 
לע ינא לבוק ,חישמל ה"בקה רמא - 'שרוכל וחישמל 'ה רמא הכ'
.'לעיו ומע לכב ימ' הויצ אהו ,יתיב הנבי אוה יתרמא ינא .שרוכ
 
 
ורמא[ש ,אוה] ןינעה [שוריפ] לבא ,חישמל הזב לבוק המ םישרפמ והמת רבכו
םיימור דיב םייסרפ ולפייש דע אב דוד ןב ןיא" :(י ףד אמוי תכסמ) ארמגב
(:רמאנ אלש ללגב=) רמא אלדמ ,םישרפמ וקיידו ."[תוירצונה תומצעמה=]
,('דע אב דוד ןב ןיא' רמאנ אלא) םיימור דיב םייסרפ ולפי אב דוד ןבש םדוק
דיב םייסרפ ולפיש דע המהמתי םוקמ לכמ ,ץק ןמז עיגי וליפא :תורוהל אלא
.םיימור
 
תע דע םנתי ןכל" (ג קרפ הכימ רפסב) ביתכדמ קיידד ,ארמגב ועמשמ ןכו
רבכש רחאלד היאר הז ,םלוע[ה] לכב םיחרי 'ט םיימור וטשפתיד "הדלוי
םיחרי 'ט ששוב תויהל ךירצ םוקמ לכמ ,(הלואגה ץק ןמז) תעה עיגה
ךיא תלאוש ארמגה) םירתוס דיב םינוב ארמגה ךירפו .םיימורה תורבגתהל
תא ובירחהש ימ ידיב ולפי ,םייסרפה ,שדקמה תיב תא תונבל ריתהש ימש ןכתי
המ ןיבהל שיו .איה ךלמ תריזג (:םש הנוע ארמגהו ,םיימורה ,שדקמה תיב
ליבשבד רמול שיו (:שוריפה הזו ,ארמגה תבושת תא שרפל ךירצ) הזב ץרית
(הלעמל אבומכ ה"בקה יווצל דוגינב שרוכ רמאש) 'ומע לכב ימ' ךלמה תריזג
.(םייסרפה) ושנענ
 
לבוס (ןיידע) אוהו (הלואגה ץק) תעה העיגה יכ ותוארב חישמה יכ ,ל"נה והזו
לע םיימורה (וטלשי) וטשפתיש דע ןיתמהל ךירצ קר ,(םירוסייו םיאלוח) ןיערמ
,(ויבירחמ ידיב ק"מהיב ינוב) םירתוס דיב םינוב חישמל השק הזו .םייסרפ
םרוג והזו .ושנעי ךכלו ייווצ לע רבעש שרוכ לע ינא לבוק :ה"בקה רמאו
.ןמא 'וכו לאוג ןויצל אבו העושיו הלואגה רהמי 'ה .ובוכיע
 

,םינש יפלא ינפלמ ,יתבר אתקיספ שרדמ .םמצע דעב םירבדמו םימיהדמ םירבדהו
:ךכ בתכנ םשו ,םייסרפל םירצונה ןיב המחלמה לש הפוקתה יבגל רתוי שרפמ

הז םירגתמ תומואה יכלמ לכ ,וב הלגנ חישמה ךלמש הנש :קחצי יבר רמא
(ןאריא) סרפ ךלמ .(םלועה יבחר לכב םיילולימו םינייוזמ םיתומיעו ,תומחלמ) הזב
תגציימה) םודאל יברעה ךלמ ךלוהו ,(?הידועס ?קאריע) יברעה ךלמב הרגתמ
הרזע שקבמ) םהמ הצע לוטיל ,(ב"הרא איה ונימיבש ,תירצונ הירפמיא ל"זח לצא
.(ב"הראמ עויסו
 
וא רורט תולועפב הליחתמ ןאריא) םלועה לכ תא בירחמו סרפ ךלמ רזוחו
םישערתמ םלועה תומוא לכו .(הלש םימויאה יפכ ,םלועה יבחרב המחלמ
לודג דחפ) הדלוי יריצכ םיריצ םתוא וזחאיו .םהינפ לע םילפונו םילהבתמו
.(םלועב ינאריאה רורטהמ
 
אובנ ןכיהל ?ךלנו אובנ ןכיהל :םירמואו םילהבתמו םישערתמ לארשיו
!?ךלנו
!םכליבשב אלא ,יתישע אל ,יתישעש המ לכ !ואריתת לא ,ינב :םהל רמואו
?םיאריתמ םתא המ ינפמ
 
!םכתלואג ימי עיגה ,וארית לא
תורצה ,דחפל המ םהל ןיא ,ודחפי לארשיש תורמל ,הרוק הזשכ :רשבמ שרדמה)
(!הלואגה אוב תא תורשבמ ושעי םינאריאהש
 
הלואגב יכ ,(חישמה אוב) הנורחא הלואג (םירצמ תאיצי) הנושאר הלואגכ אלו
,הנורחא הלואג לבא ,(תויולג) הירחא תוכלמ דובעשו רעצ םכל היה הנושארה
!הירחא תוכלמ דובעשו רעצ םכל ןיא
 
,םימשה דע חישמל ה"בקה היבגמ העשה התואב :יזפ ןב ןועמש 'ר רמא...
(םיינאריא) םייסרפ ינפמ ,םלועה תומוא ינפמ ,ודובכ ויזמ וילע שרופו
.םיעשרה
השעו ולא לע ןייד יוה ,יקדצ חישמ (חישמל םייוניכה דחא) םירפא :ול רמוא
םלועה ןמ ךודבא רבכ ךילע ורבגש ימחר אלמלאש ,הצפח ךשפנש המ םהב
."'וגו םירפא יל ריקי ןבה" :רמאנש ,דחא עגרב
:אלא ?םימעפ ינש "ונמחרא םחר" המל
ןיקרחמ ויה םויו םוי לכבש ,םירוסאה תיבב שובח היהש העשב "םחר" -
,םהיתותפשב ןיריטפמו ,םהישארב ןיענענמו ,םהיניעב םיזמרמו ,םהיניש
לכ ,בכ םילהת) "'וגו שאר ועיני ,הפשב וריטפי ,יל וגיעלי יאור לכ" :רמאנש
(רומזמה
יתשו דחא תוכלמ אלש .םירוסאה תיבמ אצוי אוהש העשב ,"ונמחרא" -
ול רמואו .ותוא ןיפיקמ תויוכלמ םיעבראו האמ אלא ,וילע םיאב תויוכלמ
לכ יכ ,םהמ ארית לא ,יקדצ חישמ (חישמל םייוניכה דחא) םיירפא :ה"בקה
רמאנש ומכ) "עשר תימי ויתפש חורבו" :רמאנש ,ותומי ךיתפש חורב הלא
םיעשרל השעי חישמה - ומולח י"פע א"טילש ףסוי הידבוע ןואגה ברה ןרמ םשב
.(...תוארתהלו "ףףףףופ"
 

שאר ירבד תא (ואדיול ןאכ וצחל) ונאבהש יפכ ,היקרוטב לובנטסיאב םיעוגיפה יבגל
םיכחמ ונחנא עגר לכ"ש ,א"טילש ילאומש והינב לבוקמה ג"הרה דובכ ,םילבוקמה תבישי
ליחתמש ,היקרוטב וישכע הרקש המ (לע) רהוזה ינוקיתב איבהש ומכ ,(הלואגל) הזל
היהי ,היקרוט הזש ,אינידטשוקב :רמוא אוה ךיא וארת ,רהוזה ינוקית יפל הז ,'וכו תוצצפ
."רהוזה ינוקיתב אבומ ךכ ,ןכו ןכ םהל היהי לכ םדוקו ,תוכמ ולבקיו ךכו ךכ

וניה לובנטסיא לש ירוקמה המש יכ ריכזנ ,(ז"ל ןוקית) רהוזה ינוקית ןושל תא איבנש ינפלו
תירצונה הירפמיאה לש הריבה ריעל הכפהש ןוויכ ,תורצנל השודק ריע ,לופוניטנטסוק
לוציפ רחאל) הירפמיאה לש תימשרה תדל תורצנה תא ךפהש רסיקה י"ע ("תימורה")
התיה יטנזיבה יחרזמה גלפה תריבו ,אמור התיה יברעמה גלפה תריב ,הירפמיאה
:(םייתניב תוחפל ,םוגרת אלל) רהוזה ןושל וזו .('טסוק

?םלוע תירב רוכזיו אמלעמ ןיפילק ינה אוה ךירב אשדוק רובעי יתמיאו...
,"ךירומ דוע ףנכי אלו" ('ל היעשי) ביתכד אוה אדה !אנקרופד אנמזב
אשבלתמ יהיאד אנמזבו !הנימ ןישיב ןיפילק תלת ןירבעתמד רתבל ?יתמיא
יהיא ןיפילק ןילאבד ,תרחרחש ינאש ינוארת לא תרמא יהיא ןיפילק ןילאב
.תמוי תומ היללחמ אד ןיגבו ,תללחתמ
 
יאה ערפתאד דעו ,אמדד ופיטאב העירפ ךירצ הבגל ,ת"ומה והיא ם"והת
דכ הלמד אזרו ,אמלעב תוא אהי אלו ,אמלעב אילגתא אל יהיא העירפ
,(לובנטסיא ,לופוניטנטסוק=) אניטנאטשוקו ימור העירפו הלרע הנימ רבעתא
יכנא יכ תואה ךל הזו היב רמתאד אוההל ,אמלעב תוא אילגתא דימ
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ('ז הכימ) ארק היב אמייקל ,ךיתחלש
:"תואלפנ
 
,ןיריהנ ינווגב תשק יזחתד דע אחישמד אלגרל יפצת אל ירב רזעלא אד ןיגבו
'י תא אד ,בקעימ בככ ךרד אלא תוא יאמ ,(!)אמלעב תוא אילגתאד דע וא
ןורשיב יהיו היב רמתאד אוהה ,הבגל לארשימ טבש םקו דימו ,תירב תוא
.ךלמ
 
...
 
ןירבעתמד אנמזב ,אתריעז ימורו אתבר ימור ןוניאד אנעמש העירפו הלרע
,אמלע תדוקנ יהיאד ןויצ ןיע תב והיאד ,תירבה תוא אילגתא אמלעמ
אוה אדה ,והבו והתל אמלע רזחתא אמלעב ןיטלש ןיפילק ןילאד אנמזבד
יהי ם"יקלא רמאיו דימ אנקרופ יתייד אנמזב ,והבו והת התיה ץראהו ביתכד
םוי רקוב יהיו ברע יהיו ,(רוא יהיו) רוא יהי אלא ביתכ אל רוא היה רוא יהיו רוא
:דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ,דחא
 

רהוזה ןושל הנה ,'וכו תילכלכ תינוטלש הניחבמ הנורחאה הפוקתב הרוקש המ יבגלו
םיירגוסב םירבדה ירקיע םוגרת םע ,(ךליאו ד"כק ףד רבדמב) אנמיהמ איערב שודקה
:תולסלוסמ

ןול לועיי אוה ךירב אשדוק אתיירוא ןיללחמ ןוניא דכ :לארשיב אד אנווגכ...
"בלכ" והייגרדד ,ןוהלד אדובעש תוחת ,לאעמשי ינבו ושע ינבד אתולגב
,בהזה ןוחבכו ףסכה ףורצכ ופרוציו ונבלתיו וררבתי ןוהבו ,ןמת ונדתאו ,"שחנ"ו
תא ןוחבכ םיתנחבו ,ףסכה תא ףורצכ םיתפרצו" (גי הירכז) ביתכד אוה אדה
."וניבלי גלשכ ,םינשכ םכיאטח ויהי םא" (א היעשי) והב םייקתיד דע ,"בהזה
 
םהידי תחת רעצל םתוא סינכי ה"בקה ,הרותה יקוח תא וריפי לארשישכ}
{םתוא ןבללו ררבל ידכ ,םירצונהו םימלסומה לש
 
לארשי לע אטלש אל הרהטו האמוט רתיהו רוסיא והיאד ערו בוטד אנליאו...
אישק אל ןמת תילד ,ייחד אנליאד ארטסמ אלא יוהיל אל ןליד הסנרפ אהד ,ריתי
האמוטה חור תאו" (גי הירכז) ביתכד ,האמוטה חורמ תקולחמ אלו ערד ארטסמ
ןילכאד ,בוטד ארטסמ אלא ץראה ימעמ ח"ת ןוסנרפתי אלד ,"ץראה ןמ ריבעא
ןיבאסמ ןוניאד ,רוסיא לוספ האמוט ןילכאד בר ברעמ אלו ,רתיה רשכ הרהט
ןירזח ז"גשנ יהיאד תילילד יונב ןוניאד ןיגב ,ז"גשנב והיימרג ןיבאסמד
."עפצ אצי שחנ שרושמ יכ" (די היעשי) רמתא והיילעו ,והישרשל
 
בר ברעהמ םתסנרפ תא רתוי ולבקי אל םימכחה ידימלת הלואגה תארקל}
םיביצקתה תקספה תא ריבסמש המ) האמוטבו ערו בוט תעדה ץעב זמרנה
רהוזה ריבסמ ."םייחה ץע"מ עיגת םהלש הסנרפה אלא ,(הרותה תודסומל
אלו ,רתיהו רשכ םילכואה םיימש יארי םישנאמ עיגת םהלש הסנרפהש
םיבכשמב םמצע תא םיאמטמו תואמוטו תופרט םילכואש בר ברעהמ
{.םירוסא
 
לאו (גי לאקזחי) והיילע האיבנ רמא ד"גבו בר ברע ןוניא ומדי ךשחב םיעשרו...
.ואבי אל לארשי תמדא
 
השקה האובנה וב םייקתתו ,הזה שנועה תא לבקי הזה בר ברעה לבא}
{"ואובי אל לארשי תמדא לאו"
 
אנא אהד ךתלוכי לכב רחאת אל 'ד-ד אמשב ךלע האמואב :אנמיהמ איער ל"א...
יאהמ יל אקפאל יל רזוע שיא ןיא יכ אריו הכו הכ ןפיו (ב תומש) ,יגס ארעצב
אלו ורבק םיעשר תא ןתיו (גנ היעשי) ילע רמתאד הרובק יאהב ארעצ
והייניב חרסד תמ בלככ אייעישר בר ברע ןיב והייניעב בישח ינאו יב ןעדומתשא
ןירזופמ לארשיד רתא לכבו אתרקו אתרק לכב והייניב חרסת םירפוס תמכחד
ךירב אשדוקד אנאע לארשי לע ןייער בר ברע ןוניא ורדהתאו ןווכלמ ןיב והייניב
תלוכי ןול תילו םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו (דל לאקזחי) והב רמתאד אוה
וננוחי אלו ריעל ריעמ םיבבוסמ אטח יאריו ליח ישנאו ,ח"ת םע וביט דבעמל
אהי אלד בוצק רבד אלא ןיאיגס ןירתאב ןול ןיבהי אלו והייניב בר ברע ןימירחמו
.העש ייח וליפאו ןוהלד וליפנל המוקת
 
לאוג ירהש) לוכיבכ ומצע תודוא ,איבנה והילא םע לוכיבכ רבדמ וניבר השמ}
ינא :ךכ ךרעב ול רמואו ,םימיה תירחא תפוקתב (ןורחא לאוג םג אוה ןושאר
ןיאו !לודג רעצב אצמנ ינא יכ ,(הלואגה תרושבב) בכעתת אלש ךתוא עיבשמ
בלככ בר ברעה לש םהיניעב בשחנ ינאו .הזה רעצהמ תאצל יל רזועש ימ
הרותל זובו לעוג) "חרסת םירפוס תמכוח" םייקתה םלצאש םושמ ,תמ
לש םיגיהנמ ושענו בר ברעה ורזחו ,לארשיב םוקמו םוקמ לכב ,(הידמולו
ידימלת םע בוט תושעל תלוכי בר ברעל ןיאו ,ה"בקה לש ונאצ לארשי
תודסומל תומורת שקבל) ריעל ריעמ םירבוע אטח יאריו לייח ישנאו ,םימכח
אלו ,בר ברעה םהל םימירחמו ,(ןתיש ימ טעמכ ןיאו) וננוחי אלו ,(הרותה
ןווכמ הזו ,םילדלודמ (רהוזה ןושלב "בוצק רבד") םיביצקת אלא םהל םינתונ
{םתליפנב המוקת בר ברעל היהת אלש ידכ הלעמלמ
 
הכיא) םיבלככ ןיבישח אנוגיב אקחודב ארעצב אטח יאריו ליח ישנאו םימכח לכו
וחכשא אלד ,תוצוח לכ שארב שרח ילבנל ובשחנ הכיא זפב םיאלוסמה םינב (ד
.והייניב אינסכא
!ןינלזג .ללכ אנוגי אלב ארעצ אלב אוודחב הולשב ןיריתע ןוניא בר ברע ןוניאו
סמח ץראה האלמ יכ" (ו תישארב) אמע ישיר ןינייד ןוניאד !דחוש יראמ
."שארל הירצ ויה" (ה הכיא) רמתא והיילע "םהינפמ
 
םיבשחנ םהו ,ןוגיבו קחודב ,רעצב אטחה יאריו לייחה ישנאו םימכחה לכו}
ובשחנ הכיא זפב םיאלוסמה םינב" הכיאב קוספה םהב םייקתמו ,םיבלככ
םה בר ברעה וליאו .חונמ םיאצומ אל םהו ,"תוצוח לכ שארב שרח ילבנל
!דחוש יחקול !םינלזג םה .ללכב ןוגיו רעצ ילב ,החמשב ,הולשב ,םירישע
םהילעו ,"םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ" ,םעה ישארו םיטפושה ולא םהו
{."שארל הירצ ויה" הכיאב רמאנ
 

.הז תא םייח ירה ונחנא ,םייקתה רבכ הז לכו

:הז רתאל תפסונ תבותכ
http://gog1.com

:רתאב םישלוגל העדוה

לחה ,רתאב םישלוגה תוחונלו ,בורקב סנכיהל תדמועש םיעוריא תבר הפוקת תארקל
.http://gog1.com תבותכה תועצמאב הז רתא לא סנכיהל ןתינ התעמ

.ןאכל םיעיגמ םתאו gog1.com ןפדפדב תבותכה תרושב שיקהל הז ךירצש המ לכ
.תובוט תורושב הברה רשבנש ןוצר יהי

:םילבוקמה תבישי שאר
!עגר לכב הזל םיכחמ ונחנא וישכע
!רהוזה ינוקית יפל ןמיס םה היקרוטב םיצוציפה

,"םולש רהנ" םילבוקמה תבישי שאר לש (ולסכ ח"ר ברע לילמ) טלקומה עטקב הייפצל
!ןאכ וצחל א"טילש ילאומש והינב לבוקמה ןואגה ברה דובכ

הידבשו קרמנד וישכע :הכישממ ךשוחה תכמ
...הילטיא םג וישכע :ןורחא ןוכדעו
(...הירטסואו דנלוה םג וישכעו)

הכישממ ךשוחה תכמ" תרתוכה תחת ,ףדה ךשמהב ךשוחה תכמ תואובנ יבגל םיטרפ ואר
."תוכהל

תריב ןגהנפוקב הבר הלהב .למשח אלל ורתונ הידבשבו קרמנדב םיבשות ןוילימ 4-כ
"םיווקמ" בוש ..םיסוטמה תעונת ןבומכו ,תובכרה תעונת הרצענ םג הב ,קרמנד
הז .הלבח אל הז ,ןכא .הלבח וזש תורשפא םיללוש ,בוש .ךשוחה ינפל רוזחי למשחהש
-ב"הרא ...םירקמ הברה כ"כ ןיאש טולקל רבכ םיכירצ "םיקודא" םיינוליח םגו .םלוע ארוב
!?רותב אבה ימו הידבש-קרמנד-הילגנא-הדנק

.MSNBC וא CNN :הידבשבו קרמנדב ךשוחה תכמ יבגל תובתכ

םויב הראשנ (!) הילטיא לכ :רותב אבה היה ימ םיעדוי ונחנא רבכ וישכע :ףסונ ןוכדעו
ברעה תועש דעו ,רומג ךשוחב ,תוצח רחא 3 העשמ לחה למשח אלל ש"הר לש ינשה
תאו תפרצ תא םימישאמ ,אב הז הפיאמ םיעדוי אל םה םג !!(הבתכ 'ר) תורחואמה
םיטלוק רבכ ונחנא לבא .המל גשומ םהל ןיא לבא ,םלועה לכ תאו ,(תושיחכמ ולאו) ץייווש
דחא שדוח ךותב םלועמ היה אלש ףקיהב למשח תוקספה הברה ךכ לכ !!!רסמה תא
לכ הנורחאלו ,הידבש-קרמנד כ"חא טעמ ,הילגנא כ"חא ,הדנק-ב"הרא םדוק !!!דבלב
ךשוחה תכמ וז ???הרקמ הזש דיגהל לוכי םלועב והשימ ,עגר ודיגת .הילטיא
!התווהתהב

,תוכלמ יגורה תרשע ,רתיב ןברוח ,ינש תיב ןברוח תא ונל האיבהש הנידמה איה ,םכריכזהל ,הילטיא
יבגל רמאמב) ףדה ךשמהב הבותכש האובנב בל םישיש ימ .םיאמורה תפוקתב םיגורה יפלא תואמו
.שוריפב תרכזומ "ימור"ש הארי (הנושארה למשחה תקספה

תרשרשב (דוחל תחא לכ) ועגפנ םה םג (הירטסוא) הניו-ו (דנלוה) םדרטסמא :ןוכדע דועו
ןאכ םג לבא - רתוי ןטק הדימ הנקב םנמא ,(הבתכ 'ר) למשחה תוקספה לש "הנושמ"ה
הז ירה ???רבודמ המב קפס דוע והשימל שיו ...םואתפ םתס הככ ,המלו עודמ ןיבהל ילב
לכ ילב אל יאדוובו ,וזכ תופיכתב אל יאדווב ,הלאכ םידמימב אל יאדווב ,םלועמ הרק אל
...םינימאמ ינב םינימאמ ונחנא לבא ."ינויגה" רבסה

םיריסא תרומת םייובש רורחש לע הרושב :ףסונ ןמיס
!הלואגל ךומס היהת

יעישה רורטה ןוגראל לארשי ןיב הקסע תודוא תושדחב םירבדמ הנורחאה הפוקתב
לארשי דצמ םיריסא רורחש הניה תשבגתמה הקסיעה ,ףלודה עדימה "פע .הלאבזיח
עצבתהל םירומא םיפוליחה .םיילבזיחה םיטסירורטה דצמ םייובשה רורחש הרומתבו
.הלואגה ךומסב ,ד"סשת ירשתב

ךותמ ,ןטשפכ ,תורורב םילימ .לאגינ הבש הנשה איה ד"סשתש תפסונ החכוה םכל הנהו
:(א"ס-'ס) והיעשי איבנה רפס

םיקולא 'ה חור .הנשיחא התיעב ,'ה ינא (:הלואגה ןומזת לע רבדמ קוספה)...
רמולכ) ,בל ירבשנל שובחל ינחלש ,םיוונע רשבל יתוא 'ה חשמ ןעי ,ילע
םייובשל אורקל (:ןתונ איבנהש ןמיסה המו ,םירובשה לארשי םע תא םחנל
המו ,םיריסא תרומת םייובש תקסע לע הרושב) חוק חקפ םירוסאלו ,רורד
ךומס) םילבא לכ,םחנל ,וניקולאל םקנ םויו ,'הל ןוצר תנש אורקל (:ןומזתה
.(םלועה תומוא יעשרב המקנה ןמז ,ןוצרה תנש ,הלואגה תנש ,הנשה תישארל
 

הלואגה תפוקתל ותעושיבו ךרבתי םשה תרזעב סנכיהל םידמוע ונחנא ,רקיה לארשי םע
ילודגש םימיהדמה םינמיסה דוחייבו ,רתאב ואבוהש םינמיסה לכ ,הל וניכיח םינש יפלאש
תילרוגה הפוקתה ףדבש םינמיסה םה ולאו ,םתוא וארשכ םימ םהיפ ואלימ םירפוכה
..."שדח ןוכית חרזמ"מ רתוי הברה ,השדח הפוקת בורקב חותפלו ,ןבומכ

טעמכש דע ,חישמ ילבח ךותב קומע םיאצמנ ונא ונרעצל .םייניעב הז תא םיאור רבכ
םכתא ונינפה רבכ .היהיש םינש יפלא ךשמב וארה םיבתכה לכ ךכ לבא ,דדועתהל השק
.ןיינעב םירורב םירבד תאירקל ה"כק ד"כק ףד אנמיהמ איער רהוזלו קלח קרפ ןירדהנסל
םקוידב םימיהדמ םירבד םכל איבנו ,ךרדה ךשמהב אשונב ביחרנ ילוא םשה הצרי םא
.םירחא לארשי ילודגו ט"שעבה ידימלת ןוגכ ,רתוי םירחואמ תורוקממ םג

רהרהל ונלוכל ןמזה ,םירופיכה םויו ש"הר תארקלו םיארונה םימיב ,ןמזה הז ,בגא
ידכ ,תווצמב תוקזחתהו םיבוט םישעמ ונמצע לע לבקלו ,ךרבתי ארובה לומ ונישעמב
!הלואגה תנשב םיבוט םייחל םתחינו בתכינשכ דחיב חמשנו היחנו הכזנש

:"הקיתרנמ המח איצומ ה"בקה אובל דיתעל"
!תפרצב םיגורה 10,000 :הפוריאב רידאה םוחה לג
!!הפוריאב הנש 2000 רתויב םחה ץיקה :םיחמומה

,םלוע תומימ הרוכז אלש המצועב ,(הבתכ 'ר) הפוריא לכ תא הקזוחב הכמה םוחה לג
-מ רתוי רבכ וישכע :ןוכדע ,הבתכ 'ר ,תפרצב קר שדוחב 10,000) םיגורה יפלא םע
הלואגה ינפל םיאצמנ שממ ונחנאש ךכל תפסונ החכוה וניה (הבתכ 'ר 11,000
...םלועה תומוא יעשר לבקל םיכלוהש הכמ לש הלחתה דוע .ןמיס דוע והז .הדיתעה

:(ב"ע ג ףד הרז הדובע תכסמ) דומלתב ל"זח םירמוא

,(תוומה רחאלמ לידבהל ,הלואגה תפוקתב רמולכ) אובל דיתעל םונהיג ןיא
םיקידצו ,הב ןינודינ םיעשר .רידקמו הקיתרנמ המח איצומ ה"בקה אלא
.הב ןיאפרתמ
 
לכו םידז לכ ויהו ,רונתכ רעוב אב םויה הנה יכ" ביתכד הב ןינודינ םיעשר
בוזעי אל רשא ,תואבצ 'ה רמא ,אבה םויה םתוא טהילו ,שק העשר השוע
.אבה םלועל ףנע אלו ,הזה םלועב שרוש אל ."ףנעו שרוש םהל
 

(ב"ע ו"פ ףד אעיצמ-אבב תכסמב) י"שר שרפמ ?הקיתרנמ המח איצוהל הז המ
םהרבאש רחאל הירוטסהב רבכ השענ ךכ .'חוכב המחה תא חירזהל' איה תועמשמהש
ירבוע שפחמ עודיכ היה ה"ע וניבא םהרבא .הלימ תירבה תא עציב םולשה וילע וניבא
ךכל םרג רמולכ ,הקיתרנמ המח איצוה ה"בקה .םרוסחמל גואדלו םליכאהל ידכ םיכרד
,םיכרד ירבוע ויהי אל ךכו תייבהמ ואצי אל םישנאש ידכ ,השקו בר םוחב חרזת שמשהש
.(י"שר י"פע ךכ) הלימ תירבה רחאל ובאכב רעטצהל ה"ע וניבא םהרבא ךרטצי אלו

הרוכז אלש המצוע ,הפוריא לע המצועה אולמב תחפוק שמש ?םויה םיאור ונחנא המו
יפלא ינפל ל"זח י"ע הבתכנש האובנה תא םיאור אל ונחנא םאה !!!הנש 2000 תוחפל
!?םייניעה לומ ונל םשגתהל הליחתמ הלואגה תפוקת יבגל םינש

,לוכיבכ הקיתרנמ המחה תא טאל טאל םיאיצומ ובש בלשב דוע הז יכ ,הלחתהה קר יהוזו
:(ט"י רומזמ םיליהת שרדמ) שרדמה ונל רפסמ ,ןידה םוי הרהמב עיגישכ לבא

התוא איצומ לכ םדוק) המחה איצומ ?ןידה םויל אוה ךורב שודקה השוע המ
,הקיתרנמ (ירמגל התוא ףלוש ךילהתה לש ופוסב) התוא ףלושו (תויתגרדהב
.םיעשרה תא הב ןדו ,ינשה עיקרל האיבמו
 

.הלואגה תוברקתה לש םינמיס קר םיאור םלועב םילכתסמש ןוויכ לכלש םשור השוע

בתכנ רבכ ,ינוחטבו ילכלכ ,ינחור ןפואב רקיעב ,ונצראב רבוגו ךלוהה רעצה לכש לכל עודיו
המל בל ומיש) שודקה רהוזבו ('קלח' קרפ ןירדהנסב ואר רקיעב) ל"זח ירבדב דעותו
םיראתמש ,ה"כק-ד"כק םיפדב רקיעבו ,ךליאו א"כק ףד אנמיהמ איערב רהוזב בתכנש
םה ולאו , (הנורחאה הלשממה תמקה רחאל הנידמב בצמה תא טורטורפב טעמכ
,ה"עב ,םינורחאה םירוסייה ."חישמ ילבח" יוניכה תחת םיריכמ ונלוכש םירוסייה השעמל
!הנורחאה הלואגה ינפל

ןודנול לש הרות םעפה - תוכהל הכישממ ךשוחה תכמ
ךשמהב היהי המו ,םידאמה לע תצק םגו

....תוניצרב ?םירקמ ףוריצ דוע ,המ

ןמז עיגה ,יינב" :תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא שדוח שארב ונל תתואמ ה"בקה
הז לבא ,טאל ליחתמ הז ,םיעדוי ונחנאש ומכ ,םייוגב תוכהל ליחתמ ה"בקה ."םכתלואג
טקשב טקשב הכישממו טאל הליחתה ,סראסה ,רבדה תכמ םג .ןמזה םע רבגתמו ךלוה
תיטירבה היבמולוקבו הדנקב הצרפתה השדח הלחמ דוע וישכעו ,הדובעה תא תושעל
חרזמבו .(הבתכ 'ר) סראסה לש היצטומב רבודמ הארנכ תושחכהה תורמלו (הבתכ 'ר)
תליחתב סראסה לש רתוי הקזחו השדח תוצרפתהמ תוריהזמ תואירבה תויושר קוחרה
...הלחתהה אל דוע תאזו ...(הבתכ 'ר ,םלועה לכב רבכ וישכע :ןוכדע) ויתסה

,תירצונ הנידמ בוש .ןודנולב תפסונ למשח תקספה םייעובש ךות בוש םיאור ונחנאו
ןופצב למשחה תקספה לע הבתכה ףדה ךשמהב ואר) תואובנל םיאתמ בוש .לודג ךרכ בוש
.םלועב והובו והותה תלחתה .ןגאלבה תלחתה .הלחתהב קר ונחנא ןאכ םג .(הקירמא

ןרמ דובכ רמאש ומכ קוידב ,הלואגל הלוגמ לארשי םעו הניכשה רבעמ תא תנייצמ הנשה
.תולגה בצמ תא םייסת הנשה וזש ,הנשה תליחתב א"טילש ףסוי הידבוע ג"הרה

רודכל רתויב הבורקה הדוקנל ,םינעדמה ירבד יפל ,םידאמה עיגה לולא שדוח שאר לילבו
םיגולורטסאה ירבדלש עודי .הבורקה הפוקתב אצמיי אוה הב ,םלועה תאירב זאמ ץראה
אלא ,םלועה תומוא יבגל תולזמה תמכחב הדומ תודהיה יכ םיריכזמ ונחנא וניניבש םיינוליחל)
בכוכ אוה םידאמ ,םימעפ רפסמ ל"זחב רכזומש יפכ ,(היגולורטסאל לעמ םה לארשיש
תושק תומחלמ הברהש ונל םירמוא םיגולורטסאה .םדהו תוומה ,תומילאה ,המחלמה
הארנה לככ .ןוכיתה חרזמה רוזיאב המחלמה תא םקמל םיעדוי םג םקלח .בורקב ומוקי
...ךרדב הנורחאה המחלמה .בושחל רשפאש הממ םיקדוצ רתוי םה

בכוכ תעפשה ובש ןמז .הנש 3300-מ רתוי ינפל ,תרחא הפוקת ןאכ םיריכזמ ונחנא ,לבא
"םיבכוכב םיזוחה") זא לש םיגולורטסאה וזח ובש ןמז .רתויב הקזח התיה םידאמ
:תינסרהה העפשהה תלחתה תא ונמזת וליפא םה .םוקמ לכב תוומו םד (םימוטרחהו
םישרפמה ושריפ ,תורוכבה תכמ לע הערפל עידוה השמשכ .הלילה תוצחב ןסינב ו"ט ליל
תא םיבכוכב האר הערפ יכ (מ"צי לע םהישוריפב ייחב וניבר םגו ,'יח ףסוי דוע'ב יח-שיא-ןבה)
םע לצא םג .םוקמ לכב ךפשנ םדו השק תוומ עיגהל ךלוהש הארו ,םידאמה תטילש
.ו"ח לארשי

םייוגל תורוכב תכמב קוידב הליל תוצחב עיגה השקה תוומהו םדה ?לעופב הרק המ
רתיהה תא ולביק כ"חא תצקו ,חספה ןברק תא ולכא לארשי ינב ןמז ותואב .םיירצמב
וליחו הערפ לכ ןכמ רחאל עובש .רמגנ אל םיירצמה םייוגה לש גרהה .םיירצממ תאצל
.ףוס םי תעירק לש תיקנע העושת לביק ליבקמב לארשי םע - ףוס םיב עבט

לארשי ינב .תרחא הרוצב לבא ,לארשי םע לצא םג ךפשנ םדה יכ םיריבסמ םישרפמה
חבז וחבז ןכ ומכו ,חספה ינפל הלימה תא ושע ,תודבעה הפוקתב הלימ תירב ושע אלש
ךאראו" :הדגהב םיארוק םג ונחנאו ,רמאנש המ הז .ךפשנ םדה םש םגו ,חספ
תוכזב םעפ ,"ךיימדב" םיימעפ ,"ייח ךיימדב ,ייח ךיימדב :ךל רמואו ךמדב תססובתמ
ותוא לש העפשה התואב .םייוגל תוומ - לארשיל םייח .חספה ןברק תוכזב םעפו הלימה
.בורקב תוארל םירומא ונא ויתועפשה תאו ,ץראה רודכל כ"כ םויה בורקש םידאמ בכוכ

לע הערה חתפית םשמ רשא - םידאמ" :םידאמ תודוא ייחב וניבר שרפמ א"כ תומשב
"(םלועה) ץראה יבשוי לכ

אלשו .םיימשה עיקרב תנייוזמ יתלב ןייעב וליפא םויכ תוארל ןתינ םידאמ בכוכ תא ,בגא
םידאמה לע ונל רפסמ רמוא (ג קרפ) ה"ע לאוי איבנה .האובנב רמאנ אל הזש ובשחת
:כ"חא אוביש המ לעו ,הלואגה ינפל םיימשב

'ה םוי אוב ינפל ...ןשע תורמיתו שאו םד :ץראבו םיימשב םיתפומ יתתנו
...םילשוריו הדוהי תובש תא בישא רשא המהה םימיב ...ארונהו לודגה
לע םש םמיע יתטפשנו ,טפשוהי קמע לא םיתדרוהו ,םייוגה לכ תא יתצביקו
.וקליח יצרא תאו ,םייוגב ורזיפ רשא לארשי יתלחנו ימע
 

כ"חאו םיימשב לכ םדוק) הזה רדסה יפל ץראבו םיימשב תותוא ויהיש ונל רפסמ איבנה
םישרפמה ירבדב אבומש יפכו ,םיימשב םד אוה ,םיימשב היהיש ,ןושארה תואה .(ץראב
תורמיתו שאה םג ואובי ךרדה ךשמהב .םידאמה אוה םיימשב םדה למסש ,ל"זחב ןכו
תלואג ינפל הזו ,(םהינשב וא םיימשב ץראב רורב אל שא ,ץראב ןשע תורמת) ןשעה
.לארשי םע תפידר לש םינש יפלא לע םייוגב המקנהו לודגה ןידה םוי לארשי

לארשי םע דגנ םייוגה יעשפ תא תויללכב ריכזמ אוה ,איבנה ירבדב ןמיס דועל בל ומישו
:ףוסבו .וצראמ לארשי םע תא ולגה ,"םייוגב ורזיפ רשא לארשי" :הלחתהב .הירוטסהב
!םיהדמ ...לארשי תנידמ דצל תיניטסלפ הנידמ :"וקליח יצרא תאו"

.ר"יכא ונימיב הרהמב ונביל חמשיו וניניע וארי

:דבלב לבגומ ןוברעב תאבומו ,תקתעומ תאז העידי
!תולגתהל דמוע חישמה :'לארשי תלואג ימלת' אישנ
(מ"עב 'הבושתה-ןח תב' תרבח רתאמ תירוקמה העידיה)
 
:העידיה ןושל וזו
 
םימיב אצי ,"לארשי תלואג ימלת" העונתה אישנ ,יצרא ןב רינ ברה
,םיברה וידיסח ברקב תובהלתה תררועמה תיטמרד הזרכהב םינורחאה
!!! עגר לכב תולגתהל דמוע חישמ יכ תעכ םיחוטבה
 
םסריפ ,תסנכה יתבב םיקתוע יפלאב ץפומה ,העונתה לש ןורחאה ןויליגב
ךכו ,סיכב רומשילו רוזגיל וידיסחמ שקיב ןתוא תורוש רפסמ יצרא ןב ברה
:יצרא ןב בתוכ
 
"העשהו תעה לע"
,םשה דיב םיכלמ בל
!ןורש ירחא היהי םדו רשב ךלמ ןיאו
,הנשי הפוקת תמייתסמ
,השדח הפוקתל םיסנכינ םיאבה םימיבו
לארשי םעל םילודג םיסינ לש
!! חישמ לש ורוא תולגתהלו
 
 
דואמ םירבדה ךא ,התותימא תא קודבל ךרד םש ונל ןיאו ,תקתעומ רומאכ העידיה
.תרחא וא וז ךרדב ,הנורחאה הפוקתב לארשי ילודגמ םיבר ירבדל םימיאתמו םידדועמ
.בורקב היהיו ,היהיש ןוצר היהי

!תינרדומה ךשוחה תכמ - תיקנעה למשחה תקספה
,חרז ךיילע 'ה דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק "
" 'ה חרזי ךיילעו - םימואל לפרעו ץרא ךשוחה הנה יכ

הבורקה הלואגה תארקל יכ הדבועה תא (סראסה לע העידיב) הז ףדב ונרכזה רבכ
היה סראסה .םיירצמב ואבש תוכמל ןייפואב תומודה תוכמ ,םייוגה לע ואובי תוכמ הנאובת
ילב תוליל ינש ,ךשוחה תכמ לע םיחווידה תא וניאר הנורחאלו ,רבדה תכמל החיתפה תיירי
לכ תא םלוכל וריכזה םיעוגנה םירוזיאהמ ועיגהש תונומת !םיבחרנ םירוזיאב רואו למשח
דיימ .תמא לע הז םעפהש אלא ,'וכו לגרב םיכלוה םישנא ינוילימ :"םלועה ףוס" יטרס
:ל"זחו לארשי יאיבנ י"ע קייודמ ןפואבו הזחנ הזש ךיא וארת

תוכמל םיירצמל תוכמ לכ ןיב האוושה תאבומ (אי ןמיס ,ז השרפ) אנהכ ברד אתקיספב
:לארשי יאנוש לע הלואגה תארקל ואוביש
 
תא םליש) םינושארה ןמ ערפש ימ (:רמוא) אנינח יברב אמח יבר םשב יול יבר
םינרחאה ןמ ערפי אוה (לארשיל הערהש הנושארה המואה ,םיירצמ לומג
:(תונורחאה תויולגב לארשי יאנוש לומג תא הלואגה תארקל םלשי)
 
ףא (הלפאה לש ךשוח תכמב שנוע ולביק םיירצמש ומכ) ךשוח םירצמ המ...
ךשח" (:רמאנש ומכ ,המוד שנוע ולבקי ,לארשי יאנושל למס ,םודא םג) ןכ םודא
.(דל היעשי) "והוב ינבאו והות וק הילע הטנו ןכ םודא ףא
 
 
ןכיה רתוי םייטרקנוק םירבדו ,רתוי דוע הקזח הייאר תאבומ (זי השרפ) יתבר אתקיספב
המ ,ךשוח טושפ היה םיירצמב ירה :לאוש םש שרדמה .שחרתהל הדיתע וזה הכמה
:שרדמה בתוכ ךכו ,תינרדומה ךשוח תכמכ והובו והות היהי הלואגה תארקלש הנווכה
 
ךשוחה) םימי תשלש םירצמב ושמיש הליפאו ךשוח :אנהכ רב אחא 'ר רמא
לבא) הזה םלועב ושמיש אל והובו והות לבא (םימי 3 םיירצמב ויה הליפאהו
םידיתע ןכיהו (chaos ,לודג ןגאלב ,והובו והות םעפ ףא היה אל הזה םלועב
?שמשל
 
דיתעל "םילדגמ ולפי" ובש םוקמ ותוא לש רואיתה קוידב) !ימור לש לודג ךרכב
תירצונה היירפמיאה תא ל"זח לצא תלמסמ הרות ןב לכל עודיכ ימור !אובל
ינבאו והות וק הילע הטנו" (:רמאנש ,ב"הרא ונלש הרקמב ,רוד לכב תטלושה
.(דל היעשי) "והוב
 
הנתינש הרותה תא ולבק אלש םלועה תומוא (:םירמוא ןנברו) ירמא ןנברו
הנה יכ' :רמוא אוה םהילע (הרותה תא ולביק אלש םייוגה) ךשוחה ךותמ
תא ולביקש לארשי לבא .('ב 'ס היעשי) 'םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשחה
ךילע ודובכו 'ה חרזי ךילעו' :רמוא אוה םהילע ,ךשחה ךותמ הנתינש הרותה
.!'האריי
 
 
.דל היעשימ אוה ("והובו והותה") הפורטסטקה לע ל"זחב אבומש קוספהש בל םישל שי
בירל םימוליש תנש ,'הל םקנ םוי יכ" :ךכל הביסה תאבומ ,הזה קוספה ינפל םיקוספ 4
.םייוגה ןמ םקנה םוי עיגהל דמועו ,םייתסהל תכלוה הנשהש איה הביסה - ונייהד ."ןויצ

:ןויצל רמוא ה"בקה ובש ,'ס היעשימ המחנה קוספ תא ,ש"צומ לכב םיארוק ונא הז לעו
ה"בקהו ,הבורק הלואגה יכ ,ןויצ ידדועתה) חרז ךיילע 'ה דובכו ,ךרוא אב יכ ,ירוא ,ימוק"
רשאכ) םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה הנה יכ (:היהי הז יתמו .ןויצב ןוכשל בושל דמוע
ךיילע ודובכו 'ה חרזי ךיילעו (:בורקבש ךכל ןמיסה והז ,םייוגב הליפאו ךשוח היהי
."האריי

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב שממ שממ ,ונביל חמשיו וניניע וארי
(...תונלבס תצק דוע ,הלחתהה קר תאז ,בגא)

חישמה רוד ינמיסמ דוע

ןמיס תודוא ,זומת ד"כ לילב הנתינש א"טילש רז לאינד ג"הרה לש ותשרד ךותמ עטק ןלהל
:(הנש 100-כ ינפל רטפנו דאדגבב יחש א"עיז ל"קוצז םייח ףסוי םכח) יח-שיא-ןבה ןתנש

יל רפיס ,המלש האופר ול חלשי 'ה ,הכילז ףסוי 'ר ץכ-סדרפ לש הבר
שיא היה יח שיא ןבה .'יח שיא ןב'המ ומצעב עומשל הכז ולש אבא :ומצעב
..םירפס 70-מ הלעמל רביח ,קנע לבוקמ .ארונו שודק םיקולא
 
.חישמה אובי יתמ ןמיס ונל ןת :'יח שיא ןב'ה תא ולאש
 
םתא המ ,םינמיסה לכ תא שי םש הטוס תכסמ ףוסב ,ארמג שי :םהל רמא
?םיצור
 
.רורב רתוי ןמיס םיצור ונחנא ,אל :ול ורמא
 
יצח הנשבלת תובוחרב לארשי תונבש ןמז אובי ,םכל ועדת :םהל רמא
! הבורק הלואגהש - םכל ועדת .דגב יצחב וכלי בוחרב .תוסכ
 
תועינצה ולש הפוקתב !הנש 100-כ ינפל ?הז תא רמא יח שיא ןבה יתמ
!תורשפ אלל התיה
 

תושבלתמ תורוהטהו תושודקה לארשי תונב תא וניתובוחרב ,ברה ונרעצל ,םיאור ונא ןכאו
יצח שממ אלא - ןטק ףושחמ אל ,םעפ ומכ 3/4 אל .(ןוילע) דגב-יצחב שממ הנורחאל
לארשי תונבל םירמוא טושפ ,ףושחמ אלל םידגב ןיא רבכ תוינוליחה תויונחב !תוסכ
תועינצה ,השודקה היה ולש למסהש לארשי םעל ,הפרחו השוב !!!וטשפתת :תושודקה
.הרהטהו

הפצ (א"עיז ל"קוצז םייח ףסוי םכח) שודקה יח שיא ןבה ,היהי אל הזש רעצמ המכ ,לבא
ויה םייוגה וליפא איהה הפוקתב הבש) דאדגבב הנש 100 -כ ינפל ושדוק חורב תאז
."הבורק הלואגהש - םכל ועדת" הרקי הזשכש רמאו (תועינצב םיכלוה

תירקיעה הכרעמה תארקל םינושאר םינמיס
"גוגמו גוג" תמחלמ לש

םימואתה לדגמב עוגיפב הליחתה תובר תועד י"פעש ,גוגמו גוג תמחלמ לש האיש ,עודיכ
ךישמת תועד רפסמ יפלו) קאריע םע המחלמב הכישמה ,ןטסינגפא םע המחלמבו
ראשבו לאקזחי רפסב טרופמכ ,תאזה המחלמה לש האיש ,(ןאריא םע המחלמב
המחלמל םימעה לכ ופסאתי םש ,השודקה לארשי ץראב היהי ,שודקה רהוזבו םיאיבנה
.םיילשורי דיל

לארשי ץראב םנמא היהת המחלמהש ךכב םיבותכה תא ושריפ םירחא םיברו ם"יבלמה
טעמכ םלועה לכמ אבצ ,ךכ וא ךכ .תוימלסומה תונידמה ןיבו תוירצונה תונידמה ןיב לבא
.םחליהל הרטמב - לארשי ץראל עיגי

תרושקתב םימסרפתמש יפכ ,וללה תואובנה תומייקתהל םינושאר םינמיס וניליג הנורחאל
:ynet-מ תאזה העידיה לשמל ומכ ,םעפ ידמ

"רורטה תא שרושהמ רוקעל" ידכ רוזיאל חלשיי ינקירמא חוכש ןכתיי :חוויד
 
אבצ תוחוכש ןכתי יכ םויה רמוא ,ראגול דרא'ציר ,ינקילבופר רוטאנס
". רורטה תא שרושהמ רוקעל" ידכ ןוכיתה חרזמל וחלשיי םינקירמא
 
הדעווה ר"ויכ שמשמה ,ראגול רמא "זוינ סקופ" היזיוולטה תשרל ןויאירב
ימואלניב חוכמ קלחכ וא ודבל חלשיהל יושע הזכ חוכ יכ ,טאנסב ץוח ירשקל
(לארשי ץראל וחלשיי רמולכ) .יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה ןורתפב עויס םשל
 

...וניפיצש יפכמ ריהמ בצקב םייקתהל תוליחתמ תואובנהש הארנ

,םדל חריהו ךשוחל ךפהי שמשה"
"!ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל

ץראה רודכ בורב הארנש אלמ חרי יוקיל םייקתה (16.5.03 ,ינש חספ) הנשה רייאב ד"יב
המח יוקל םייקתה (31.5.03) ןויס שדוח שאר לילבו .(תוחפל יקלח ןפואב) לארשיב םגו
(ןאכ וצחל יוקילה רוזיאב הייפצל) יתעבט

:(ד ,ג) איבנה לאוי תאובנ תא ןפוד אצוי ןפואב םיריכזמ וללה תוערואמה

".ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל ,םדל חריהו ,ךשחל ךפהי שמשה"
 
 
הרותה םלועב ןברוחו סרה תעירז :הלואגל ףסונ ןמיס
.ןאכ וצחל ,"לאינד וניבר" רתא :םירבדה רוקמ
הז ,ונרעצל .הרותה םלוע לע טימהל םיסנמש ןברוחהו סרהה ןיינעב רתויב תובושח תושדח
לאינד לבוקמה ןואגה ברה דובכ אשנש םירבדב ראוביש יפכ ,הלואגה אוב תארקל ןמיס דוע
.רייא 'ו לילב א"טילש רז

:('לאינד וניבר'ב םירבדה) םירבדה ירקיע ןלהל .(הדרוהל) ןאכ וצחל םירבדל ןיזאהל ידכ

םג !!רגסנ םיכרבא 130 לש ללוכ רפס תירקב קר !!רבכ ורגסנ םיללוכ תורשע ,ייתובר
אל !!!ללוכ ילב םיכרבא יפלא !!!ץראה יבחר לכב !!!םי תבב !!!ללוכ רגסנ ונוא תירקב
!!הרות םידמול
המ .(םיצוציקה ינפלש) ביצקתהמ 10% תלבקמ הבישיהש םכל יתרמא רבעש עובש ירה
!!!םולכ !!!םילבקמ אל םולכ ?לומתא יל ררבתה
ילש םיכרבאהמ 95% .יל עדונ לומתא קר הז .ביצקת םילבקמ אל 27 ליג לעמ םיכרבא
ביצקתה לכ ךותמ תרמוא תאז .ביצקתהמ זוחא םישימח 27 דע 23 ליגמו .27 ליג לעמ
.לקש 1200 ,ילוא ,ילוא לבקא ינא (שדוחב םילקש יפלא תורשע) יתלביקש
 
.םהל םיצצקמ - םידלי תואבצק .םהל ודירוה - הסנכה תחטבה םגו
!?ושעי המ ???ץוחב הדובע שי - הדובע .ןיא - ללוכ

לוקש הלוטיב שנוע ךכ ,תווצמה לכ דגנכ לוקש הרות דומיל רכשש םשכ ... יתובר ....
!תוריבעה לכ דגנכ
םתא !םייתד םיארקנ םכומכ םישנאש הרותל השוב !םייתד םתא !!!ךב רוזחת ,םתיא יפא
!םעה תא םתרמג םתא !הנידמב תדה תא םתסרה
 
"?ללוכל לבקמ התא" ?םוי לכ ילא םיאב םיכרבא המכ םיעדוי םתא ...םיפלאב ,םיכרבא
?הזכ רבד רשפא ךיא !תוארונ ארונ ,בלה יל באוכ ,בלה יל באוכ ."?ללוכל לבקמ"

ירה ,(ושע לש ורש ,ןטשה) ךאלמה םע קבאנ בקעישכ ,שודקה רהוזה רמוא ,לבא
ללגב ?קחציל אב אל המל ,םהרבאל אב אל המל ?וניבא בקעיל אב ךאלמה המל
.הרות קר - םולכ ול תפכא אל ןטשה ."בקעיל תמא ןתת" :הרותה למס היה בקעיש
בקעי לע חילצמ אל אוה .םלוכ תא רמג - הרות רקוע אוה ,הרות ןיא םאש עדוי אוה
תירחא הז ךריה :רהוזה רמוא .'בקעי ףרי ףכ עקתו' ?חילצמ ןכ אוה המ ,וניבא
,הרותב עגפ אל אוה .ףוגה לש תוכימתה הז םיילגרהו ךריה ,רהוזה רמוא .םימיה
.עגפ אוה הרותה לש תוכימתב לבא

םלועב הארונ העיגפ היהת ,םימיה תירחאב :רהוזה רמוא
המחלמה !הנורחאה המחלמה הז לבא !!!הרותה
!םהלש הנורחאה תוצרפתהה !הנורחאה
!!םהלש ףוסה הזו

םיכוב ,םינכסמ .םיינוליח םישנא לע בוחרב ולכתסת ,םידרח בוזע ,םישנא !תוארונ תורזג
!םירובש םישנא ."הדובע ןיא" ."ונל וחקל םידלי תבצק םג" ."לוכאל המ ונל ןיא" .יל
,לק אל לארשי םע לש בצמה ,יתובר ,םד תתוש בלה ,באוכ בלה ,יתובר .םידחפ דחפ...
לע תוכבלו תבשל .ונלש תונבהו םינבה לע תוכבלו באב 'ט ומכ הפצרה לע תבשל םיכירצ
.לארשי ללכ לש בצמה
 
.לארשי םע לע םימחר שקבל ,םיימש ירעש עורקל םוי םוי ללפתהל םיכירצ ונחנא ,יתובר
ונחנאש קפס ןיא .םיימשבש וניבאל קועזל ,ללפתהל ,םילהת אורקל .טקשב תבשל רוסא
.קזחתהל הברה ךירצ .תוילרוג תועש ,(הלואגה ינפל) תונורחאה תוקדב רבכ םיאצמנ
רבד םוש ,ונל דומעל לוכיש המ הז .הלאה םימיב הרות דומילב קזחתהל םיבייח ,הרות
.אל רחא
 
שממ הזש םילקש 1200 .רבד םוש הלשממהמ םילבקמ אל םויה "דוד רוא" השעמל ..יתובר
תא ליצהל הבוח וז ...םוריח בצמ הז .ןיוולה הז .םידימלת 400-ל בורק ,תודסומ 4 הז .החידב
קפס יל ןיאו ,ךרבמ ינאו .םירבח םידידיו םיבורק ,עבק תוארוה ,םיתחהלו תכלל ,ץורל ,תודסומה
.הכרבלו הבוטל וביל תולאשמ לכ ול ןתי ךרבתי םשהש ,רבדב לדתשיש ימ לכ ,ךרובמ היהיש
ךירצש ימ .אמייק לש ערזב ודקפיי - םינב ךירצש ימ .םיימשהמ יתימא גוויז לבקי גוויז ךירצש ימ
ןכומ ינאו .םשה תרזעב םייחה לכ בוט לכו תחנ ול היהי .לודג עפשב הסנרפ ול היהי - הסנרפ
.םירחא םינמזב הז םא ןיב ,םיליהתב ,תבשב הז םא ןיב ,רבדל גאדיש דחא לכ לע ללפתהל
םיבר יוכיז הז ..ןיול היהי אל שדוח דועש הלילחו סח ....יתובר .לוכי אוהש המ השעי דחא לכ
03-570-12-12 ןופלטל (םויה תועשב) רשקתהל ,הבישיל םינופלט םירהל ...ץראה יבחר לכב
,טקשב תבשל אל ,דחא לכ .ץורל ,ץיפהל ,(ןאכ וצחל) עבק תוארוה לש םיספט שקבל
,רתוי קזחתת הרותהש המכ תעדל םיכירצ .םהלש המיזמב חילצהל הלאה םיעשרל תתל אל
.התרותב אלא ,המוא וז המוא ןיא .רתוי הלענ הככ ,רתוי חילצנ הככ

םימוכס םג) היהיש םוכס לכ לע ,טנרטניאה ךרד תעכ עבק תארוה עצבל ידכ
.ןאכ ץוחלל ץלמומו ןתינ ,(הכרבבו החמשב םילבקתמ םיירעזמ
 
:טנרטניאה ךרד תעכ תאז ושע אנא ,ימעפ דח םוכס םורתל םכנוצרב םא
.ןאכ וצחל
 
וצחל - וציפהלו וסיפדהל ידכ ,עבק תארוה לש ספוט דירוהל םכנוצרב םא
.ןאכ
 
03-570-12-12 :ןופלטב ,הבישיה ךרד תורישי םורתל םג ןתינ
 
·
!בוט תכרב םכילע אובת
?תינרדומה רבדה תכמ :"סראס"

26-ל הטשפתה רבכ (SARS) תינלטקה "סראס"ה תלחמ ,ולא תורוש תביתכ ןמזל ןוכנ
,(המישר ואר ,35-מ הלעמל תעכ :ףסונ ןוכדע .30-מ הלעמל רבכ תעכ :ןוכדע) תונידמ
תניחבמ רתויב תועורגהו ,רתויב תוניינעמה תושדחה .תונברוק םיתאממ הלעמל התבגו
זוחאו ,הבר תולקבו תוריהמב תויצטומ רבוע הלחמה לש סוריוהש םה ,םלועה
תואסריגל ,הנתשמ ןמזה לכ המצע הלחמה ,תורחא םילימב .רבוגו ךלוה הלש התומתה
ןוכנ ,השעמל רבודמ .ירשפא יתלב טעמכ ךפוה הלחמל ןוסיח אוצמל ץמאמהש ךכ ,תונוש
!!תושונאה לש רתויב לודגה טויסב ,הלא תורוש תביתכ תעל

לע קוידב ורבידש םיטרסה תאו םיברה םירפסה תא םיריכמ יאדוב וניניבש םיינוליחה
הרותה ירמוש ,לידבהל .('וכו "תוצרפתה" ,"הדמורדנא ערז" ,"הדמעה") הלאכ םירבד
,םימיה תירחאב םייוגה לצא וצרפתיש תולחמ יבגל תואובנה תא םיריכמ וניניבש תווצמהו
.חישמה אוב תארקל

המוד ןפואב ,לארשי יאנוש לע תוכמ ולפיי הדועיה הלואגה תארקלש ל"זח ורמאש המ עודי
ואבש רתויב תוקזחה תוכמה תחא הניהש ,רבד תכמ .םיירצמ לע תוכמה ותחנוהש הזל
תכשוממ התיה רבד תכמ ל"זח י"פע .רתויב תוינלטק תולחמ לש הכמ הניה ,םירצמ לע
רבד תכמ םג הפסותנ ,םירצמ לע האב התיה האבש הכמ לכ םע ןכש ,תוכמה לכ ךרואל
לע האב םירצמב רבד תכמ םנמא .(י השרפ הבר תומש ;כ"תת זמר םילהת ש"לי)
,הפגמ=) רבדהש ונל םירפסמ ל"זח ,הלואגה תארקל תאז תמועל .ירצמה הנקמה
:ה"בקה רמא" :י אראו אמוחנת) לארשי יאנוש לע ,םדא ינב לע אובי (תוינלטק תולחמ
גוגמו גוגמ םכל ערפנ ינא אובל דיתעל לבא ,תוכמ רשעב םירצממ יתערפ הזה םלועב
.(" 'וגו םדבו רבדב ותא יתטפשנו" יתרמאנש

תוכמל םיירצמל תוכמ לכ ןיב האוושה תאבומ (אי ןמיס ,ז השרפ) אנהכ ברד אתקיספב
:לארשי יאנוש לע הלואגה תארקל ואוביש
 
תא םליש) םינושארה ןמ ערפש ימ (:רמוא) אנינח יברב אמח יבר םשב יול יבר
םינרחאה ןמ ערפי אוה (לארשיל הערהש הנושארה המואה ,םיירצמ לומג
:(תונורחאה תויולגב לארשי יאנוש לומג תא הלואגה תארקל םלשי)
 
(תוינלטק תולחמ לש רבד תכמב שנוע ולביק םיירצמש ומכ) רבד םירצמ המ...
ומכ ,תוינלטק תולחמ ולבקי ,לארשי יאנושל למס ,םודא םג) ןכ םודא ףא
.(בכ ,חל לאקזחי) "םדבו רבדב ותא יתטפשנו" (:רמאנש
 
,ןיחשה תלחמב וכוהו שנוע ולביק םיירצמש ומכ) ןכ םודא ףא ןיחש םירצמ המ
תאזו" (:רמאנש ומכ ,תופגמבו תולחמב הכות ,לארשי יאנושל למס , םודא םג
...(בי :די הירכז) "'וגו 'ה ףוגי רשא הפגמה היהת
 


:רתוי םישרופמ םירבד רבדמ (א"ע ב"נ ףד ארקי) רהוזה

דיתע .(ז הכימ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :חתפ אבא 'ר
ךורב שודקה חלשש םימיה םתואכ וינבל הלואג תוארהל אוה ךורב שודקה
ללגב םהל הקלהו ,םיירצימב םיעגנ םתוא הארהו ,לארשי תא לואגל אוה
תלואגל (םימיה תירחאב) וזה הלואגה ןיב לדבהה המ ,הארו אוב .לארשי
לכב ,וישכע .תחא תוכלממו דחא ךלממ התיה םירצמב הלואגה :םיירצמ
תא םלוכ ועדיו ,םלועה לכב אוה ךורב שודקה דובכ לדגי זאו ,םלועה יכלמ
,םייפא תחא הנמ ,םישק םיעגנב וקלי םלוכו ,אוה ךורב שודקה לש ונוטלש
,אוה ךורב שודקה לש ותוכלמ הלגתת זאו ,לארשיל ודגנתי םלוכש םושמ
...(די הירכז) "ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" בותכש
 

תנפצומ ,עיתפמ ןפואב ,ןכיה תוארל ואלפתת ,וניניבש םיגולידהו םינפצה יבבוחל ,בגאו
ארקיו) יתוקוחב תשרפ ,ןייצל שי ,יטנבלר דואמ םוקמב .השודקה הרותב "סראס" הלימה
:(וכ

לכ תא תושע יתלבל ,םכשפנ לעגת יטפשמ תא םאו ,וסאמת יתקחב םאו
םכילע יתדקפהו ,םכל תאז השעא ינא ףא : יתירב תא םכרפהל ,יתוצמ
קירל םתערזו ;שפנ תבידמו ,םיניע תולכמ ,תחדקה תאו תפחשה תא הלהב
םכב ודרו ;םכיביא ינפל םתפגנו ,םכב ינפ יתתנו : םכיביא והלכאו ,םכערז
.םכתא ףדר ןיאו םתסנו ,םכיאנש

 
:(תויתוא 62 לש םיגולידב) דוקה הארנ ךכו
"םינפב תחא לגר םע רבכ חישמה ךלמ"

תודסומ שאר ,לבוקמה ןואגה ברה דובכ לש תיניוול השרדב ורמאנש םירבדה ןלהל
לוחד ישימח לילב המייקתה השרדה .א"טילש רז לאינד ןואגה ברה ,"דוד רוא" לש הרותה
:םירבדה הלאו ,חספ דעומה

הנורחאה ץרפמה תמחלמ ,"רכששי ינב"ה רמאש ומכ םתיאר ,קפס יל ןיא
!חספב הרמגנו ,םישדוח ךשמיתש ורמא ,םירופב הליחתה
!!!חישמה ךלמ לש םינפב לגר רבכש רמוא הזו
 
!חישמה ךלמ לש רפושה לוק עומשל שממ בורקב הכזנש רוזעי ה"בקה
 


:'דוד רוא' תבישי שארו ,םילבוקמה תבישי שאר
םיקאריעה לש שואיי השעממ דחפל המ ונל ןיא

לבוקמה ןואגה ברה דובכ ,שדוקה ריע םילשוריב "םולש רהנ" םילבוקמה תבישי שאר
דחפה יבגל (23.3 ,ב רדא 'כ ,'ב םוי לילב) רמאש םירבדב סחייתה א"טילש ילאומש והינב
,"דוד רוא" תודסומ שאר .םהילע ורגסי םיאקירמאהש ןמזב םיקריעה לש שואיי השעממ
ןכמ רחאל עובש םירבדה םתוא תא אוה םג רמא א"טילש רז לאינד לבוקמה ןואגה ברה
:םכינפל םירבדה רקיע הנהו ,םירבדה קזוח תא חיכומש המ ,(ןסינ ח"ר לילב)

:ךכ בתכנ ,ה"ע לאוי איבנה רפס לש ןורחאה קוספב

"ןויצב ןכוש 'הו ,יתיקנ אל - םמד יתיקנו"
 
 
:ךכ "ןויצ תדוצמ" לש קיתעה שוריפה רמוא "ןויצב ןכוש 'הו" םילימה לע

:עיפומ תורזנוצמ תואסרגב) םיילבבה ועדישכ ןפ לארשי ודחפי לא רמואכ
רשאכ' םבשחב ,לארשימ םקנ םוקנל וקזחתי ,גרהל םטפשמ ץרחנש (ם"וכע
:םדי לאל היהי אלו ומע לע ןגיו ןויצב ןכוש 'ה יכ ,'ודבאי ודבאי
 

רשאכש דחפל םיכירצ אל לארשי - ךכ תרמוא האובנה :דחאכ םימיהדמו םירורב םירבדהו
זוע ורזאי םה ,גרהילו דבאיהל םלרוג ץרחנו ,םהילע םירגוס םיאקירמאהש םיקאריעה וניבי
,("םיתשלפ םע ישפנ תומת" ונייהד) "ונדבא ונדבא רשאכ" הבשחמב ,לארשיב םקנתהל
.םממז תא עצבל םיקאריעה ולכוי אלו ,לארשי םע לע ןגי אוהו "ןויצב ןכוש 'ה"ש םושמ תאזו

!?םעפ לכב שדחמ םהדומ תויהל אלש לוכיו ךכ לכ םירורב םירבד ארוקש והשימ שי םאה
 
;סבות לבב חספ דע :א"טילש והילא יכדרמ צ"לשארה
,חספב םייתסת המחלמה םא :א"טילש רז לאינד ג"הרה
!הלואגל ךרדב ונחנא

יכדרמ לבוקמה ג"הרה צ"לשארה,רבעשל ישארה ברה לש תיעובשה ותשרדב
המכ אטבתה צ"לשארה דובכ ,רוכזכ .קאריעב המחלמל סחייתה אוה ,א"טילש והילא
םירדחב ךרוצ ןיאו ,המחלמהמ לארשיל הנכס ןיאש רמאו המחלמה ץורפ ינפל םימי
ותאובנ ןכאו ,(הטמל ואר) המחלמה ינפל ןאכ םסרופש יפכ ,כ"בא תוכסמו םימוטא
.המשגתה

חספ דע" יכ צ"לשארה דובכ עידוה (24.3) ב רדאב אכ לילב המייקתהש השרדב תעכ
ירשא הדודשה לבב תב" קוספל סחייתה ןבומכ אוה ."הדודש היהת רבכ לבב תב
הפוקתה ףדב ןושארה זמרב הז רתאב רבסומש) "עלסה לא ךייללוע תא ץפינו זחאיש
.קאריע איה אולה ,לבבב המקנהו לומגה תא אבנמה םילהתמ (תילרוגה

גוגמו גוג אשונ תודוא האצרהב רפיס א"טילש רז לאינד לבוקמה ןואגה ברה דובכ
"רכששי ינב"ה לעב יפמ תאבומה האובנ תודוא (26.3) ב רדאב ג"כ לילב המייקתהש
הליחתמ חספה ינפל םוי םישולש יכ תרפסמ העיתפמה האובנה ."רכששי ינב" ורפסב
ליחתת וללה םוי םישולשה ךשמב םימיה תירחאב יכו ,לארשי םעל תדחוימ תינחור הראה
רועיבו תקידב ןמז ,ןסינב ד"י דע םייתסתו ,(קריע דגנ המחלמה ומכ) קלמע דגנ המחלמה
הז םויש םושמ ,הז ןמז ןויצל "ןסינב ד"יל רוא" גשומב םישמתשמ הכלהב ןכל .ץמחה
םיאצמנ ונחנאש ירה - הרקי ךכ ןכא םאש ,ףיסוה ברה דובכ .לארשיל רוא תויהל דיתע
קלמע יכ זמר םג איבה ברה דובכ .ןבומכ הלואגה תארקל ,המידק קנע דעצבו ןייוצמ ןוויכב
םג תרכזנש םעלב תאובנ תא ריכזה םג ברה דובכ ןכ ומכ .םה דחא יקריעה רטשמהו
המחלמב םידדצה ינשש ןכתיי ןכאש רמאו (ןאכ וצחל) תילרוגה הפוקתה ףדב ונלצא
.תינומה הדמשהל קשנב ודבאי

םימיה תירחא תואובנב הרוזשה ל"נה האצרהב תופצל וא ןיזאהל ןתינ
(האצרהה ףוס תארקל תאצמנ הלעמל תרכזומה האובנה)

לשו א"טילש והילא יכדרמ צ"לשארה דובכ לש ,דחיב תואובנה יתש תא םירבחמ רשאכ
הריהמהו הרורבה ךרדב ונחנא - הרורב האצות םילבקמ ,א"טילש רז לאינד ג"הרה דובכ
.הריהמה לארשי תלואג לא

."לאגיהל ןידיתע ןסינבו - ולאגנ ןסינב" יכ ארמגה תאובנ תמייק הז לכ לש עקרב ןבומכו

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ונביל חמשיו וניניע וארי

:ימשר ןפואב בתוכ א"טילש קחצי ןונמא ברה רתא
!גוג אוה שוב 'גרו'ג

,רפוש לש ימשרה רתאב (27.3) ג"סשת ב רדאב ג"כב ומסרפתהש םירמאמ ינשב
יכו ,גוג אוה שוב 'גרו'ג יכ בתכנ ,א"טילש קחצי ןונמא ברה לודגה םיברה הכזמ לש ונוגרא
'גרו'גש ומכ יכ בתכנ ןכו ,(רמאמל ןאכ וצחל) ותוא ורחבש ולא םה ב"הראב םידוהיה
.(רמאמל ןאכ וצחל) לארשי דגנ ו"ח םחליי אוה ךכ (קאריע) לבב דגנ םחלנ שוב

יבגל תיעמשמ דחו ךכ לכ הרורב תואטבתה (הז רתא ירצויל תוחפל) הרוכז אל התע דע
.תימשרה המרב אלש יאדו ,בר והשזיאמ גוג שוב 'גרו'ג לש ותויה

דציכ רבסהה ("גוגמו גוג םה ימ" רודמב) ןאכ אבוה םייתנשמ הלעמל רבכש ןייצל רתוימ
.ןאכ וצחל תרוכזתל .גוג אוה שוב 'גרו'ג

:שיגדמו רזוח א"טילש והילא יכדרמ צ"לשארה ברה
!לארשיל הנכס ןיא הבורקה המחלמב

והילא יכדרמ לבוקמה ג"הרה צ"לשארה ,רבעשל ישארה ברה לש השרדב
רודיש תודוקנל רישי רודישב הרבעוהו (16.3) ב רדאב גי לילב המייקתהש ,א"טילש
,קריע לע ב"הרא לש הבורקה הפקתמה יבגל ברה דובכ סחייתה ,םלועה יבחרב
:ןויצל ןושארה דובכ רמא ךכו ,לארשי לע הפקתמה תעפשהו

םע" - ונחנא .וטטוקתי םהיניב םה הקירמא קריע ,םהיניב ןטש ,םהיניב םה
..."הטילפ היהת ןויצ רהבו" ,"חטבל ןוכשי לארשי
 
רדח השוע - "םוטא רדח השעת" :ול םירמוא ,ןדחפ ,דחופ םדא םא ,לבא
ןויצב ודחפ" הפורת ןיא דחפ לע ...ןדחפ .הכיסמ חקול - "הכיסמ חק" .םוטא
..."םיאטח
 
םיימעפ םוקת אל" !ה"בקב םיחוטב ונחנא ."הטילפ היהת ןויצ רהב" ונחנא
תושעל םיכירצ ונחנא וישכע ,םירופ ןמזב ונל התיה תחא םעפ ,סאלח ."הרצ
.לבב לש םירופ שיו ,הריבה ןשוש לש םירופ שי :(שדח גח רמולכ) םירופ דוע
ךלומג' שוריפ המ ."ונל תלמגש ךלומג תא ךל םלשיש ירשא" :בותכ לבבב
םידחופ שי .םידחופ וישכע םישנאש דחפה לע םירבדמ ..?'ונל תלמגש
.הזה רבדה לע [שנוע] לבקל םיכירצ םג םה הזה דחפה [לע] זא ,לבבמ
 
רשא אוה ךופהנו ,אברדא .להביי אלו ןנאשו טקש וצראב בשי לארשי םעו
התיה םידוהילו ,המלש הלואגל הכזנו .םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי
.דימת םכמיעו ונמיע היהי ןכ ,רקיו ןוששו החמשו הרוא
 

בל ומיש .הז רתאב םיבותכה םירבדה תא המיהדמ הרוצב םיקזחמ ,ןבומכ ,ולא םירבד
הפוקתה ףדב שרופמש יפכ קוידב ,"לבב" םשב קריע תא הניכ א"טילש צ"לשארה םגש
!!!אורקל הבוחש םיהדמה ףדה ,רתאב תילרוגה

:א"טילש ףסוי הידבוע וניבר צ"לשארה ןרמ
;ה"עב בוט קר היהי ;הבורקה המחלמהמ דחפל המ ןיא
א"בב אוביש חישמה ינפל ךרדה תא דפרל שי

המייקתהש א"טילש ףסוי הידבוע וניבר צ"לשארה ןרמ דובכ לש תיעובשה ותשרדב
לשב םידחוימ םירבד המכ רמול א"טילש ןרמ דובכ שקיב ,(1.3) 'א רדא חכ ליל ש"צומב
הקינאפה לכו ,קריעו ב"הרא ןיב הבורקה המחלמה תארקל רוביצב םידבכה תוששחה
.כ"בא תוכיסמו םימוטא םירדח יניינעב רוביצב

המ אריא אל - יל 'ה" :(ו ח"יק) םיליהתמ קוספה תא הז רשקהב טטיצ א"טילש ןרמ דובכ
(ב רדא ח"ר ברע) ינש םויב ץראב כ"היתב לכב םייקל רוביצל ארק אוה ."םדא יל השעי
.תודחוימ תוליפתו "תוחילס"

עמשנ"שו ,"םשה תרזעב בוט קר היהי"ש המחלמה יבגל חיטבה א"טילש ןרמ דובכ
."תובוט תורושב

ירועיש תתל םיללוכה ידימלת לכל א"טילש ןרמ דובכ ארק תיעובשה ותשרדב רתוי םדקומ
תוכזלו תובבל ברקל םדא אוה רשאב םדא לכל ארקו ,ץראה יבחרב תסנכה יתבב הרות
אוה .תושפנ תלצה רדגב אוה רבדה יכ ,םיימשבש םהיבאל לארשי תא ברקל ,םיברה תא
.א"בב אוביש חישמל ךרדה תא דפרל םיכירצש ךכב וירבד תא קמינ

הפוקתה ףדב הז רתאב םיבותכה םירבדה תא רתויב םיקזחמ ,ןבומכ ,ולא םירבד
,תילרוגה

לבוקמה ג"הרה צ"לשארה ,רבעשל ישארה ברה ירבד
המחלמה תודוא א"טילש והילא יכדרמ

,א"טילש והילא יכדרמ לבוקמה ג"הרה צ"לשארה לש תיעובשה ותשרדב
םע המחלמל ןנוכתהל ךירצ םאה ברה דובכ לאשנ (10.2) א רדא ט לילב המייקתהש
."ףידע - השעת לאו בש" םאה וא ,המודכו םירדח תמיטאב ,תוכיסמ ןונערב ,קריע

.ןיינעה לא שרדנו בש ,ותשרד םויס תארקל ךא ,הלאשה לע ברה דובכ הנע אל הליחתב

,ןנערל ךירצש םירבדמ תוכיסמ הזיא לע ןיבמ אל אוה לוכיבכש ,אתוחידבב הנע אוה
!?םירופ תוכיסמ

המחלמ תארקל ןנוכתהל םדא ךירצש תוננוכתהה תמרש ריבסה אוה ןכמ רחאלו
.אוה ךורב שודקב חטוב םדא ותואש ןוחטיבל הרושק הבורקה

םדא לבא .המחלמל ללכ ןנוכתהל ךירצ וניא - ודואמ לכב ה"בקב חטובש םדא ,ךכיפל)
(ול םשובי - םוטא רדחו תננעורמ הכיסמ ול שישכ תרבוג ולש ןוחטיבה תשוחתש

ןיא לארשיב םידוהילש התיה ,השרדב םיפוצ התוא וטלקש יפכ ,םירבדה חור ,םינפ לכ לע
.קריע םע הבורקה הכרעמל רושקש המ לכב ,ןנוכתהל המל וא דחפל הממ הברה

היבמולוק ללחה תרובעמ תוקסרתה
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

,רוגישה רחאל הלודגה החמשה רחאלו ,רוגישה תארקל םינש שולשכ לש הייפיצ רחאל
שודקה רהוזהש ,'םיימשה הצקב ךחדנ היהי םא' לש ןמיסה ףוס ףוס שממתה רשאכ
ןמיסב טרופש יפכ ,אובל הלואגה לכות הנממ לחהש הנפמ תדוקנ הווהמ אוה יכ חיכומ
לכ םע םיהדמ ןפואב בלטצמ הזה ןמיסהש וניארש יפכו .תילרוגה הפוקתה ףדב יעיבשה
דע ,םינש 3-כ םעפ רחא םעפ החדנ אוה הז ללגבו) הלואגה תנש יבגל תורחאה תואובנה
.(הלואגה תנש העיגהש

תוצצופתהל ,'א רדא שדוח שאר ליל ,שדוק תבש יאצומב םידע ונייה הז לכ רחאל
.הנופיס לע ןומר ןליא םע דחיב ,היבמולוק ללחה תרובעמ לש תוקרפתהו

האצי תרובעמה .םייקתה ןמיסהש איה הדבועה ,לכה תורמלש ,רעצה לכ םע ,רוכזל שי
הצקב ךחדנ היהי םא' לש בצמה רורב ןפואב םייקתהו,הנופיס לע ןומר ןליא םע ,ללחל
,תודחא םינש ינפל ר'גנל'צ לש תוצצופתהה ןמזב תורקל חילצה אלש המ) 'םיימשה
.(הידוהי תיטואנורטסא-הרומ התיה םש םג רוכזכש

המכ רבכ רכזוהש יפכ) טבש שדוח ףוסל תכראותמה איבנה הירכז לש ותאובנ ,ןכ ומכ
המחלמה :רבעב ונאבהש יפכ ,קוידב וזה הפוקתהמ םיטנמלא רפסמ הגיצמש ,(םימעפ
דוע שוריפב הגיצמ וזה האובנה ,'וכו תוריחבה ,קריע-לבבל ואלמש הנש םיעבש ,קריע םע
:(הטמל הרצקב רכזוהש יפכ) רבד

.הפע הליגמ הנהו האראו ייניע אשאו בושאו
!הפע הליגמ האור ינא -רמואו ?האור התא המ ,ילא רמאיו
(ה הירכז)
 

ךכב ,המהדתה הברמל .הליגמכ לולג אוהש ,הרות רפסב רבודמ יכ ושריפ םישרפמהו
ומיע חקל ןומר ןליא יכ ררבתה ירהש ,ונתפוקתמ ביטומ דוע הגיצה הירכז תאובנ םייקתה
.הזה ןמיסה םג םייקתהו - ריעז הרות רפס תיללחב

(ynet-ב אלמה רופיסה) תיללחב ריעזה הרותה רפס

רחאל ,לארשיל אובתש המחנה לע התליחתב תרבדמ ה"ע איבנה הירכז תאובנ ,רוכזכ
תוארל איבנה ליחתמ זאו ,קריע םע המחלמה רחאלו קאריע-לבב לש הנש םיעבשה
תיז יפנע םע הרונמ) הנידמה למס תא האר ךכ .םתועמשמ תא ןיבמ וניאש םיטירפ רפסמ
ךכ ,תויפלקה לכ לע אצמנש (תידוהיה הירוטסיהב םלועמ םייק היה אלש רבד ,הידדצ ינשב
תונויזח דוע האר ךכו .הרות רפס איה יכ וניתובר ושריפש 'הפעה הליגמה' תא םג האר
םישנ םייתש הנהו אראו ייניע אשאו" :ט ,ה הירכזב ומכ הפוקתל םירושקה םירחא םיבר
ןיבו ץראה ןיב ,הפיאה תא הנאשיתו -הדיסחה יפנככ ,םייפנכ הנהלו ,םהיפנכב חורו תואצוי
.ןומר ןליא לש תווצב תויטואנורטסא-םישנ יתש ויה רוכזכו "םיימשה

!?Palestine ארקנש םוקמ לעמ אקוד הצצופתה תיללחהש םיהדמ אל הז ,בגא ךרד

,אלפנ םדא לש יגארטה ןדבואה לשב ןומר תחפשמ רעצב םיפתתשמ ,ןבומכ ,ונלוכ
:"הרותה תודהי"מ רלכייא ברה תאז רידגהש יפכו ,םיברב םיימש םש שדקל הכזש
."הילע עיגהל לוכי ידוהיש רתויב ההובגה הגרדל עיגה"

(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

"יוניש" חוכ תיילע
צרמו הדובעה ס"ש תדיריו
ונאש ןמזב ,הלואגה תנשל יעיבשה ןמיסה םויקו טואנורטסאה רוגיש רחאל ,םייתניב
הפקתמל רקיעבו) תילרוגה הפוקתה רודמבש םירחאה םינמיסה םויקל הנתמה תדמעב
דמועהו יוניש לע ז קרפב םש אורקלו לאינד רפס תא חותפל לוכי הצריש ימ ,(קאריע דגנ
ינפל שממ הרוקש רבדה אוה האובנה רשקה .תויחכונה תוריחבה תואצות לעו ,השארב
.הלואגה

ךליאו דכ םיקוספ .ותרותו 'ה דגנ םירבדב "תולודג רבדמ הפ" לע תרבדמ האובנה
ישפוח םוגרתב) םירמוא םה ךכו ,ןוטלשב קזחתיש שדח ינוטלש חוכ לעכ וילע םירבדמ
:(תימראמ

.וימדוקמ הנושי אוהו ,םהירחא םוקי רחאו ..."
(ס"שו צרמ ,הדובעה) ליפשי אוה םיטלוש השולשו
,(י"שר יפל) קיצי אוה (תדב םיקיזחמל יוניכ) 'ןוילעה ישודק'לו
,רמאי אוה (ה"בקל יוניכ) 'ןוילעה' תונגב םילימו
,(תודהי) תדו ('וכו תותבש) םידעומ תונשל ןנכתיו
.םיוסמ ןמז ודיב חוכ ןתנייו
.ףוס דע ןודבאלו הדמשהל רבעוי ונוטלשו ,(י"שר - ה"בקה ינפל) ןידב ובשייו
"...'ןוילעה ישודק' םעל ןתנית םימשה תחת הלודגהו הלשממהו ןוטלשהו
 

רמולכ ,"אנשי" ךכ בתכנ ימראה לעופה ,שומישב ןאכ אצמנש "יוניש" לעופל בל םישל שי
קתפ לש) "שי" תויתואה םג ןכ ומכ .האנשכ איה הביתכה ,יוניש אוה שרושהש תורמל
.וז הלימב תוזומר (יוניש לש העבצהה

תקתרמ תואצרה תרדס :בצמה לגרל
!הבורקה גוגמו גוג תמחלמ אשונב

(29.1 - טבשב ו"כ) תוריחבה רחאלש יעיבר םויב ליחתת תקתרמ תואצרה תרדיס
תואצרהה תרדיס .ןתומשגתהו תואובנה - "גוגמו גוג תמחלמ" אשונב ,עובש ידמ םייקתתו
.(םישנו םירבג) בחרה רוביצל החותפו םולשת אלל תנתינ

.ינג תמרה ןולייא ןוינק דיל ,דוד רוא תבישיב ישארה םלואב תמייקתמ תואצרהה תרדיס
רז לאינד ןואגה ברה דובכ ,לארשיב םיליבומה םילבוקמה דחא יפמ ןה תואצרהה
.תוצח דע ךרעב הנכשמתו 22:15 העשב הנלחתת ןהו ,א"טילש

םג רבעות תדחוימה תואצרהה תרדס .ןאכ וצחל םוקמה לא עיגהל דציכ םיטרפל
.(22:45 וא 22:30 -מ ךרעב) וידרב "שדוקה יצורע" תועצמאב םגו ןיוולה תועצמאב
,ברה רתאל רובעל ידכ ןאכ וצחל וידרב תואצרהה רודיש לש םירדתה תודוא םיטרפל
.רתאה לש ינמיה טירפתב "הבישיה תודוא" רותפכה לע וצחלו

!םייקתה ןמיס דוע :רגוש טואנורטסאה
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

ךחדנ היהי םא" ללחל רגוש ,םינש 3-מ הלעמל לש היפיצ רחאל ,(16.1) טבשב ד"י לילב
,תילרוגה הפוקתה ףדב עיפומ אוהש יפכ ,הלואגה תנשל יעיבשה ןמיסה ,"םיימשה הצקב
םיראתמש םינש יפלא ינפל ובתכנש םינמיסה ראש לכ םע המיהדמ הרוצב בלטצמש
!וזה הנשה תא טורפב

האובנב תוריחבה
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

לארשי תנידמב תומייקתמ תוריחבש הדבועה .הנוילע החגשהב לכה .םלועב תוירקמ ןיא
.עיתפמ אל שממ ןפואב ,וזה תילרוגה הפוקתב קוידב

הנשב טבש ד"כ) תוריחבה ינפל םויל תכראותמש (ז-א םיקרפ) איבנה הירכז תאובנב
(תילרוגה הפוקתה רודמב תוכיראב רבסוהש יפכ ,שוב 'גרו'ג הירטמיג 'שוירד'ל הינשה
,(ח קוספ א קרפ לע םינומדקה םישרפמה לכ י"פע) קאריע-לבב םע המחלמה תרכזומ
לע םחרל ה"בקה ךירצ םהירחאש ,ורבעש קאריע-לבבל 'הנש םיעבש'ה גשומ םש רכזומו
ךכ ןכאש הנוע לוכיבכ ה"בקהו ,(הז ףדב הטמל רתוי אצמנ טוריפ ,בי קוספ א קרפ) לארשי
.לארשיל המחנו םייוגב המקנ תראותמ (ג-ב םיקרפ) ןכמ רחאל .היהי

תיז יפנע ינשו ,םינק העבש םע ,הרונמ :ה"ע הירכז איבנה האורש הזחמ ראותמ 'ד קרפב
תועמשמ המ תעדל שקבמו ,האור אוה המ ןיבמ אל איבנה .לאמשמ דחאו ןימימ דחא
המ לבא ,םינקה תעבש תרונמ תא ריכמ ןכא איבנהש ,םיריבסמ םישרפמה .הזחמה
תוהתל איבנה ךישממ האובנה ךשמהב .הנוש רבד היה האובנה הזחמב האר אוהש
.הרונמה דיל תיזה יפנע ינש יבגל לאושו (בי-אי םיקוספ) םיימעפ הנושה ןיינעה יבגל

לא 'ה רבד הז" :תאזכ איה (ו קוספ) ותייהתל איבנה לבקמש הבושתה םינפ לכ לע
."תואבצ 'ה רמא יחורב םא יכ חוכב אלו לייחב אל :רומאל (חישמל יוניכ) לבבורז
!'ורחבי' :תויתוא ףוליחב 'יחורב'

ונחנא איבנה הירכז תאובנ רחאל םינש יפלא קר ,םויה ?וזה האובנה לש תועמשמה המ
:האובנה הזחמב איבנה האר המ ןיבהל המהדתבו האבה הנומתב ןנובתהל םילוכי


!!!???םיהדמ אל הזה רבדה םאה
ינש םע הרונמ אוהש 'הנידמה למס'ל המוד רבד םוש היה אל תידוהיה הירוטסיהה לכב
,למס ותוא קוידב אצמנ יפלקה לעו .וזה הירכז תאובנב רכזוה קר רבדה .הידיצמ תיז יפנע
.רשקה ותואב קוידב ,ןומזת ותואב קוידב

היהו" םילימב ו קרפ ףוסב םייתסמ איבנה הירכז לש המחנה תאובנ לש הזה עטקה לכ
תראותמ איהש יפכ המחנה תאובנ םויק :ונייהד - "םכיקולא 'ה לוקב ןועמשת עומש םא
(לארשיל םירוסיי אלל שדקמה תיב ןינב דעו תויולג ץוביקמ םיבוטה םידועייה םויק) הירכזב
יפלקב תולוקכ םג שמשמ תירבעב 'לוק' גשומהש רוכזל שיו .ל"נה יאנתב לוכיבכ תינתומ
..הגלפמ רובע

םיביטומ רפסמ םג תללוכ ה"ע איבנה הירכז לש וז האובנ ,תוריחבל רשק לכ ילב ,ןכ ומכ
"הפע הליגמ" האור איבנה ה קרפב ,לשמל .ונלש הפוקתל םירשקתמש םירחא םיניינעמ
ומיע חקלש תואמצעה תליגמכ תאז שרפל ןתינ ."ץראה לכ ינפ לע תאצוי" איהש רבסומו
.ללחל ילארשיה טואנורטסאה

...תורוחש תואובנ טעמ :ונלגרהמ םיגרוח ונא
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

םוסריפמ ונענמנ ,םימיה תירחא תואובנ תודוא עדימ םכל ונקפיסש םישדוחה לכ ךשמב
הביס .ןתוא םיריכמ םישנאה בורש ,איה תוביסה תחא .וזה הפוקתה יבגל תורוחש תואובנ
ונייה אלש איה תירקיעה הביסה לבא .םהילע םימייאמשכ םיבהוא אל םישנאש ,תרחא
.יחכונה ונבצמב וללה תואובנה לש תונוכנב םיענכושמ

ןפואב ונלגרהמ גורחל ונל ומרג ,םטרפל ןמזהו םוקמה אל הזש ,תוביס רפסמ ,םינפ לכ לע
.תורוחשה תואובנה לע רבסה טעמ ןאכ תתלו יתדוקנ

גוג" תפוקת כ"רדב תארקנש הפוקת איה תואובנה לכ יפ לע ,הב םידמוע ונאש הפוקתה
ארוק (ב-א) לאוי איבנה .תולק םילימב אלו ,וזה הפוקתה לע ואבנתה םיאיבנה לכ ."גוגמו
.הריזגה תא לטבי וימחרב ה"בקה ילוא ,דפסמלו יכבל הזה בצמב

יתיאר" :אבחתהלו חורבל םיסנמ םלוכ ובש המחלמ לש בצמ ראתמ (ט) סומע איבנה
,םלכ שארב םעצבו םיפסה ושעריו !רותפכה ךה :רמאיו ,חבזמה לע בצינ 'ה תא
,לואשב ורתחי םא .טילפ םהל טלמיי אלו ,סנ םהל סוני אל .גורהא ברחב םתירחאו
םשמ ,למרכה שארב ואבחי םאו .םדירוא םשמ - םימשה ולעי םאו ,םחקית ידי םשמ
.".םכשנו ,שחנה תא הוצא םשמ ,םיה עקרקב יניע דגנמ ורתסי םאו .םיתחקלו שפחא
לכ ותומי ברחב" :הלואגה חמצת וירחא דימש ןברוח היהי הזש ריבסמו ךישממ איבנה
תכוס תא םיקא אוהה םויב .הערה ונידעב םידקתו שיגת אל :םירמואה ימע יאטח
."םלוע ימיכ היתינבו ,םיקא ויתוסירהו ,ןהיצרפ תא יתרדגו ,תלפונה דיוד

רבוע רתונה שילשהו ,םיקחמנ ץראהמ םישילש ינש ובש בצמ לע רבדמ (גי) הירכז איבנה
רתווי תישלשהו ,ועוגי ותרכי הב םינש יפ ,'ה םאנ ,ץראה לכב היהו" :םישק םיבצמ
תא ןוחבכ םיתנחבו ,ףסכה תא ףורצכ םיתפרצו ,שאב תישלשה תא יתאבהו .הב
."בהזה

דובע אוש" םירמואש םישנא יבגל ,ונתפוקת תודוא קיודמב רבדמ (ג) יכאלמ איבנה
(איבנב רמאנ המ קוידב וקדבת ,ישפיט רבד איה תווצמו הרות תרימש :רמולכ) "םיקולא
,שק העשיר השוע לכו םידז לכ ויהו ,רונתכ רעוב אב םויה הנה יכ" :וירבד תא םכסמו
,םכל החרזו !ףנעו שרש םהל בוזעי אל רשא ,תואבצ 'ה רמא ,אבה םויה םתוא טהילו
."היפנכב אפרמו הקדצ שמש ,ימש יארי

לע דמועה לודגה רשה לאכימ דומעי איהה תעבו" :ךאלמ י"ע רמאנ (בי) לאינד איבנל
איהה תעבו .איהה תעה דע יוג תויהמ התייהנ אל רשא ,הרצ תע התייהו ,ךמע ינב
תליחת זאמ התיה אלש הרצ לע רבודמ רמולכ ."רפסב בותכ אצמנה לכ :ךמע טלמיי
.(האושה ללוכ) לארשי םע לש ומויק

תא ,םינמזה לכ לש האובנ איה תרוסמה פ"עש ,וניזאה תרישב איבמ ה"ע וניבר השמו
שיא םע קנוי ,הלותב םג ,רוחב םג .המיא - םירדחמו ,ברח לכשת ץוחמ" :אבה קוספה
ןאכ שיש רורבו .המחלמ לש בצמ לכ ראתמ ברח גשומה ך"נתבש רוכזל שי .".הביש
!םוטאה רדחה לש אלמ רואית

תב ,תרחא האובנב םייסנ .םלוכ תא ןאכ איבהל לכונ אל לבא ,הלאכ תואובנ ינומה שי בוש
ןהכ םייח 'ר ,שדוקה חור לעב ,ונרודבש םילבוקמה םיקידצה ילודגמ דחא לש ,ונימי
י"ע שקבתנו ,םיעוגיפ יבגל ללוכ ,ולש תוקייודמה תויאובנה תולוכיב עודיש ,("ןבלחה")
-ב םג םסרפתנש יפכ) םיידיתע םיעוגיפ תודוא עדימ ןוחטבה יתורישל קפסל הלשממה
חורב האור אוהש םירבדה תא םיברב גיצמו אטבתמ ,גירח ןפואב ,הז לודג קידצ .(ynet
:(רוקמב תולדגההו תושגדהה) ויפ-לע וצפוהש םירבדה ולאו .שדוקה

;הרמו הלודג הקעז קעזיו...

םהרבא ינב !םידוהי !!!וררועתה ,לארשי ינב וניחא ,יתיליג אל םא יל יוא ,יתיליג םא יל יוא
יכבו םוצ... !!םכיתונבו םכינב תושפנ לע !!םכשפנ לע דומעל ומוק ,בקעיו קחצי
;םיברל עצוי רפאו קש ,דפסמו
ךיא ?טושקד אמלעב ינפ ריתסהל לכוא ךיא ,םיבולע ןובלעב הפוצ ,דובכה ךלמ ,םלוע לש ונובר
ינורוה רשא יתוברו ירומ ינפב ינפ םירא ךיא ?םלועל םדי לע יתאצי רשא יתובא ינפב ינפ םירא
...רבדאו יל לחמו יל חלס ?הזה ארונה תעב השחאו ,תמאהו רשיה ךרדב
!ל"ר הרזג !!ןבזשיל אנמחר ,םד ילחנ םיימשה ןמ ינוארה
האנש י"ע ,לארשי ינומה תא גלפלב םיקוסע םתאו
??תוקולחמו
?תומולח םלוח ינאש יל םירמואו ! ת ו ד ח א :קעוצ ינא
תא סונכ ךל" ,"...םכל הדיגאו ופסאה" קעוז ינא
??ישעמ אל הזש יל םיריבסמו ,"םידוהיה לכ
לאעמשי ,םשה יביוא לכ יאשחב םידגאתמ ,םיליפשמו םיכילממ םתאש ןמזב
בר ברע םלוכמ ארונהו םלוכ לעמו קלמעו ,ושעו
םיקהל המויאה םתמיזמ םעפהשכ ,ונכותבש
!שממתהל רתויב הבורק "תינוליח" הלשממ
.(היהת אל ויה)
,ייבוהא ?עומשל םכבבל תא ךכרא המב לארשי ינב ייחא
לטבלו לועפל ןיידע ונתורשפאב שי ,תושודק תומשנ ,ייריקי
עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו !הרזגה תא
ךפהנ !הארונ הרזג ,יל ונימאה ,אנא ,יל ונימאהו ,הרזגה
םילגוסמ םיבבושה ימי םימיה ,ורמרמח יעמ ,יברקב יבל
,תויכבב ,תועמדב :םכמ תחאו דחא לכל ארוק ינאו ,דואמ
וניבאל הליפתב ועווש ,הלילבו םויב ,יולגבו ,רתסב ,הקעזב
.םחרי ילוא ,סוחי ילוא ,םיימשבש
רפסמ תועובש דועב םכמצע ואצמת אליממ :וניזאה ,םכתוצעומב םיכלוהה םתאו
תורצע ןגראל םוקמב ,ןכ לע רשא ,םיבשוח םתאש הממ ירמגל תרחא תואיצמב
ילילא" לש תונומת לע םילקש ינוילימ זבזבל םוקמב ,רוביצ תוינעת ונגרא ,"תוריחב"
לכ םשארבשכ םידוהי ינוילימ ריע לש הבוחרל איבהל םכדואמ לכ ועיקשה ,"רקש
,אימש יפלכ תידוהי תודחא תנגפהב םימרזהו םיגוחה לכמ הרותה ילודג
!םכשפנ יחתו ועמש ,הרזגה תא ולטבו !תאז ושע ,ולוכ םלועה לכ יפלכ
.אוהד ןאמ לש ודובכב יתעגפ םא יל וחליסו יתרמא ילש תא ינא
.היחרפ ןהכה ארזע םייח

 
:תילרוגה הפוקתה ףדב ןוכדע
ונתפוקתל אוה םג ליבומ ףסונ שדח ןמיס
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

עיגהל תדמוע הלואגה תפוקת ,םיקיתע םיבתכ יפ לע יכ ,רוכזכ ,ונרשבתה ס"שת תנשב
םהילעש םיקיתעה םיבתכה לש הטושפ הקידבמ .ודבתה םירבדה .ס"שתב קוידב
וילעש יתימאה ןמזה תאו ,תועטה רוקמ תא תולקב ןיבהל ולכות ,העומשה הססבתה
םירחאה םינמיסה לכש הפוקתה התוא וז .ואלפתת אלו .םיקיתע םיבתכ םתוא םירומ
.ונא ונתפוקת .הילא םיליבומ

 
קאריע דגנ יניערג קשנב שמתשנ :הריהזמ ב"הרא
:(ןאכ ץחל ירוקמה רמאמל) סרטיור י"פע ynet-ב םסרופ אבה רמאמה

יכ תורחא תונידמו קאריע תא הריהזמ איה הב העדוה המסרפ ב"הרא"
לש הפקתמל ביגהל ידכ ךרוצה תדימב יניערג קשנב שמתשהל הנכומ היהת
.תינומה הדמשהל קשנ
 
תא לשממה טרפמ וב ןבלה תיבה םסרפש ךמסמב ובתכנ םירבדה
".הנידמה ןוחטיבל ולש היגטרטסאה
 

המחלמה תודוא תואובנל םאתהב תוממחתהה ךשמה תא תוארל םיכישממ ונא תאזבו
אבינש יפכ ,"הרומעו םודס" לש בצמב קאריע תא ריתותש קאריע-לבב לש הנורחאה
:(נ הימרי) הנורחאה לבב תלפמ תא םינש יפלא ינפל םולשה וילע איבנה הימרי

... : הימכח לאו הירש לאו לבב יבשוי לאו ,'ה םואנ ,םידשכ לע ברח"
םש בשיי אל ,'ה םואנ ,הינכש תאו הרומע תאו םודס תא םיקולא תכפהמכ
ורועיי ,םיבר םיכלמו לודג יוגו ,ןופצמ ,אב םע הנה : םדא ןב הב רוגי אלו ,שיא
".ץרא יתכרימ
 
 
קאריע-לבב םע המחלמל קוזיח :איבנה הירכז
הלואגל ןמיסכ
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

,טבשב ד"כ אוה האובנה ךיראת .רתויב תניינעמ המחנ תאובנ תאבומ איבנה הירכזב
איה וישכעו ,שוב 'גרו'ג=שוירדש 'תילרוגה הפוקתה' ףדב אבוה רבכו) "שווירדל םייתש תנש"ב
התא יתמ דע" :ךכ ,תוריחבה ינפל םוי ךיראתב ,לאשנ ה"בקה ,(ונוטלשל היינשה הנשה
בוש רמולכ ,"?הנש םיעבש הז ,תמעז רשא--הדוהי ירע תאו םילשורי תא םחרת אל
םיעבש ורבע רבכ ירה ,ה"בקה תא לאוש לוכיבכ איבנהו ,רזוח לבבל הנש םיעבשה ביטומ
לבקמ איבנה הבוגתב .הימרי לש הבוטה האובנה עיגת אל יתמ דע ,קאריע-לבבל הנש
םילשוריל יתבש ,'ה רמא הכ ןכל" :ול רמאנו ,"םימוחינ ,םיבוט םירבד" ה"בקהמ
."תואבצ 'ה םואנ ,הב הנביי יתיב :םימחרב

:(א קרפ) הירכז רפסב תאבומה איבנה הירכז תאובנ ןלהלו

םייתש תנשב ,טבש שדוח אוה ,שדוח רשע יתשעל העבראו םירשע םויב
יתיאר : רומאל ,איבנה אודיע ןב ,והיכרב ןב הירכז לא 'ה רבד היה ,שווירדל
איה ,םודא תוכלמל םישרפמה י"פע זמרמ) םודא סוס לע בכור שיא הנהו ,הלילה
םיקיתעה םישרפמה לכ יפל) הלוצמב רשא םיסדהה ןיב ,דמוע אוהו ,(תורצנה
: םינבלו םיקורש ,םימודא םיסוס וירחאו ,(קאריע איה ,לבב לע רבודמ
 
,'?ינודא הלא המ' רמואו
: 'הלא המה המ ךארא ינא' יב רבודה ךאלמה יילא רמאיו
: 'ץראב ךלהתהל ,'ה חלש רשא הלא' רמאיו ,םיסדהה ןיב דמועה שיאה ,ןעיו
לכ הנהו ,ץראב ונכלהתה' ורמאיו ,םיסדהה ןיב דמועה 'ה ךאלמ תא ונעיו
: 'תטקושו תבשוי ץראה
תאו םילשורי תא םחרת אל התא יתמ דע ,תואבצ 'ה' רמאיו ,'ה ךאלמ ןעיו
: '?הנש םיעבש הז ,תמעז רשא הדוהי ירע
ילא רמאיו : םימוחינ םירבד ,םיבוט םירבד יב רבודה ךאלמה תא 'ה ןעיו
ןויצלו םילשוריל יתאניק -תואבצ 'ה רמא הכ- רומאל ארק' יב רבודה ךאלמה
יתפצק ינא רשא ,םיננאשה םייוגה לע ףצוק ינא לודג ףצקו' : 'הלודג האנק
יתיב ,םימחרב םילשוריל יתבש' 'ה רמא הכ ןכל : 'הערל ורזע המהו טעמ
הכ' רומאל ארק דוע : 'םילשורי לע ,הטניי וקו ,תואבצ 'ה םואנ ,הב הנביי
דוע רחבו ,ןויצ תא דוע 'ה םחינו ,בוטמ יירע הנצופת דוע -תואבצ 'ה רמא
.'םילשוריב
 

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ונביל חמשיו וניניע וארי
 
!בוש התחדנ ללחל הסיטה :'םימשה הצקב ךחדנ היהי םא'

הפוקתה' ףדב יעיבשה ןמיסב טרופמכ 'םימשה הצקב ךחדנ היהי םא' לש ןמיסה םויק
ךיראתה אסאנ תונכוס לש ימשרה ףדה י"פע .בוש הארנכ החדנ 'ןורחאה בלשה :תילרוגה
הפקתמלש ןכתיי םגו תוריחבל בורקה ךיראת ,(16.1.03) טבשב ג"י אוה הסיטל ןנכותמה
.םייאבצה םינשרפה יפ לע ,קאריע לע

.'תילרוגה הפוקתה' רודמ :רתויב בושח ןוכדע
לש רשקה לע וארק .םיבר םישדח םיטרפב ןכדעתה
.הבורקה הלואגל קאריע םע המחלמה
!אורקל הבוח

.וישכע דע תולגל רשפא היה אלש המ תולגל רשפא ,לבב לש היתונש םיעבש םויס רחאל
לכמ לארשי ילודג לכ דציכ וארקו ,'ןורחאה בלשה :תילרוגה הפוקתה' רודמל וסנכיה
םלוכ ,ונא ונימיל דעו ם"יבלמה ק"דר י"שר ךרד ,רהוזבו םישרדמב ל"זחמ ,תורודה
אורקל !םהירבדל םינמיס םינתונו ,הלואגה היהת הנשהש קהבומ ןפואב םימיכסמ
!ןימאהלו

םומיסקמל ונכות תא ץיפהלו ,תחא םעפמ רתוי ,ןויעב רודמה לכ תא אורקל רתויב ץלמומ
!רשפאש םישנא

.ןאכ ץחל ,ןודנה רודמה לא רבעמל
:א"טילש ףסוי הידבוע צ"לשארה ןרמ דובכ
!תולגה ףוס תנש היהת ג"סשת

אובל סחייתה רשאכ ,םילשוריב םידזיה תסנכ תיבב תיעובשה ותשרדב ורמאנש םירבדב
האבה ג"סשת תנש יכ ,זמרב ,ורדהו רודה תראפת ,ןרמ דובכ עידוה ,א"בב ונקדצ חישמ
: איה הבוטל ונילע
!וניתולג ףוס תנש היהת

"לאגיהל ןידיתע ירשתב ,ולאגנ ןסינב"
?ונל תזמור וזה האובנה המ
:תרמוא (אי-י םיפד) הנשה שאר תכסמב ארמגה

ירשתב .תובא ודלונ ירשתב .םלועה ארבנ ירשתב :רמוא רזעילא יבר ,אינת
שארב .הנחו לחר הרש הדקפנ הנשה שארב .קחצי דלונ חספב .תובא ותמ
וניתובאמ הדובע הלטב הנשה שארב .ןירוסאה תיבמ ףסוי אצי הנשה
.םירצמב
.לאגיל ןידיתע ירשתב ולאגנ ןסינב
...
ועקת (אפ םיליהת) :ביתכד ?ןלנמ .ןירוסאה תיבמ ףסוי אצי הנשה שארב
ומש ףסוהיב תודע 'וגו אוה לארשיל קח יכ ונגח םויל הסכב רפוש שדחב
" 'וגו ותאצב
...
ועקת (אפ םילהת) אכה ביתכ רפוש רפוש איתא :לאגיל ןידיתע ירשתב
.לודג רפושב עקתי אוהה םויב (זכ והיעשי) םתה ביתכו רפוש שדחב
 

,ג"סשת תנש (תויתוא 7 לש םיגולידב) ונל תזמורמ ,אתכמסאה ונממ תאבומש קוספבו
:(!)קוספה תליחתמ קוידב

.ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת
 

ךולמל םירוסאה תיבמ אצי קידצה ףסויש אתכמסא םג ונל האיבמ ארמגה ,ךכל ףסונבו
היולת ובו (ףסוי-ןב חישמ זמרמ ךכל םגו) הלואגל זמרמ ףסויש עודיו .הנשה שארב
תישארב רפסב קוספה .(דוסי תדימל זמור אוה הלבקה י"פעש עודיכ) הלואגה השעמל
:(המ ,אמ תישארב) אבה קוספה אוה םיירצמ לע טולשל אצי ףסויש רשבמש

ןא ןהכ ערפ יטופ תב תנסא תא ול ןתיו .חנעפ תנפצ :ףסוי םש הערפ ארקיו
.םירצמ ץרא לע ףסוי אציו .השאל
 

וא ,5763 :טלחומ קוידב איה ,ופוס דע ותליחתמ ,ולוכ הזה קוספה לש אירטמיגהו
:תירבעב
!םשה ךורב ,הב םיאצמנ ונאש וזה הנשה ,ג"סשת םיפלא ה

יבשתה הילא תנש :ג"סשת
:אבה קוספה ,הלואגה ןמז תודוא ,בתכנ יכאלמ רפס ףוסב

"ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
 

ילודג קוספה תא ושריפש ומכ ,הילא םשב ארקנ איבנה והילא ,הלואגה ןמז דע יכ עודיו
:(יח שיא ןבה) ל"קוצז םייח ףסוי םכח לש םייח םיימ רפסב אבוה ךכו ,לארשי

איבנה והילא םש ןמ ו"או תוא חקל ,םולשה וילע וניבא בקעיש ,אוה עודי הנהו
,בוטל רוכז איבנה והילא יכ .לארשי ולאגייש דע ,ןוכשמ תרותב ,בוטל רוכז
לע ,ןוצר יהי ןכ ןמא ונימיב הרהמב ,םשה תרזעב ונתוא רשבמה אוה
:בותכה רמואש ומכ ,"הילא" :ארקנ בוטל רוכז איבנה והילא ןכלו ,הלואגה
תא יתרכזו" קוספב בותכ ןכלו .'וכו "איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
.ו"אוב אלמ בוקעי םש 'וכו "בוקעי יתירב
("יבשתה הילא" םשב איבנה רכזנ ,'א קרפ ב םיכלמ רפסב םג בגא)
 

"יבשתה הילא" אירטמיג ירהש ,הלואגה ןומזית לע ונל זמרמ ומצעב איבנה םש הנהו
.ג"סשת :קוידב הלוע

.'תילרוגה הפוקתה' רודמ :רתאב שדח
!!! אורקל הבוח

ינפב םידמוע ונחנא :תולגל רתומ רבכ וישכע ,רתאב יסחי טקש לש הכורא הפוקת רחאל
הפוקתה" רודמב .תויולגה לכ וליחתהש זאמ התומכ התייה אלש ןכתייש תילרוג הפוקת
יבגל ,שמשכ םירורב םלוכו ,םימיהדמ םבור ,םיקהבומ ,םיבר םינמיס םיאבומ "תילרוגה
רתויב ץלמומ .בורקב תורקל ךלוה המו ,התילכת איה המו ,הב םיאצמנ ונאש הפוקתה
םישנא םומיסקמל ונכות תא ץיפהלו ,תחא םעפמ רתוי ,ןויעב רודמה לכ תא אורקל
!רשפאש

לש כ"כ טושפהו םיהדמה רשקה לע רודמב אבומה ןמיסה תא וצימחת לא הרקמ לכב
!הבורקה הלואגה ןומזתל ללחב תילארשיה המישמה

.ןאכ ץחל ,ןודנה רודמה לא רבעמל
הלואגל קהבומ ןמיס :םלועב םהיתודג לע םילועה תורהנה
תובר תורצש רוד תיאר םא" ל"זח תאובנ םויק ;הבורקה
!"ול הכח רהנכ וילע תואב

ח"צ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלתב אבומ דוד ןב חישמ לש ואובל הלואגה ינמיסמ דחא
עודמ :הישוקה הלאשנ דימתו ,"ול הכח רהנכ וילע תואב תובר תורצש רוד תיאר םא" :א"ע
קוידב הנתינ הבושתה .ו"ח קירל הרמאנש ל"זח לש תחא הלימ ןיא ירה ?רהנכ אקוד
.םהיתודג לע םילוע םלועה לכב תורהנה לכש המדנ .םינורחאה םימיב

הינמרגב (םייתניב טעמכ רטמ 10 לש הבוג) ויתודג לע הלוע הבלאה רהנ
) (?והשמל זמור םשה) הינוסקס רוזיאב םיבר םירפכו ןזדרד תא ףיצמו
.('א הבתכ
 
.('א הבתכ 'ר)ויתודג לע הלוע הבונדה היקבולסב
 
.('א הבתכ 'ר) טשפאדוב תפצהל םיכרענ הירגנוהב םג
 
.('ב הבתכ 'ר) תונופטש לשב םינופמ םיפלא וקיסקמב
 
הלע אוה םג הווטלווה רהנש רחאל ,דחא ףאל רפסל רבכ ךירצ אל גארפ לע
.ריעה תא ףיצהו ויתודג לע
 
תואמל םרגש המ ,ויתודג לע הרטופרבה רהנ הלע ודוה חרזמ ןופצבו
.('ג הבתכ 'ר) תיב ירסח יפלא תורשעלו םיגורה
 
.תואגל ףיסומ תורהנה בור סלפמש רחאל ,ףצוה החטשמ שילש ,שדלגנבבו
הרוצב ועגפנ וא םתיב תא ודביא (!)םינוילימ תורשעו םיגורה תואמ שי םש
('ד הבתכ 'ר) !תונופטשהמ תרחא
 
מ"ס לש בצקב תואגל ליחתה "גניט-גנוד" םגא ,(ןאנוה זוחמ) ןיס זכרמב
ויתודג לע הלעי םגאה םא .םש היופצה הפצהה לשב ונופ ןוילימ עבר .העשל
('ו הבתכו ה הבתכ 'ר) !שיא ןוילימ 10 ןכסי אוה
 
'ר) תורהנה יסלפמ תא ולעה "עתפ ימשג"ש רחאל םיגורה שי תפרצב םג
('ז הבתכ
 
.םיגורה תורשע .ןופייט תפוס תובקעב ,האירוק םורדב םג םיפסונ תונופטש
 
('ח הבתכ 'ר) ויתודג לע תולעל ליחתמ גנוקמה םנטאיוב םג
 

ותואב הרוק הז תומוקמה לכב :ןיינעמ יותיעב םלועה לכב הרוק והשמש םשור השוע
!?הרקמב .ןמזה

שיגרהל אלש לוכי וניא ,ג"צ רומזמ תא םש ארוקו ,תסנכה תיבב תבש תלבק השועש ימ
עצבתיש הפוקתה לע רוריבב זמרמ "ךלמ 'ה" ,"שבל תואג ,ךלמ 'ה" :םש בותכ לכהש
אלו "תואג" גשומב אקוד שמתשמ רומזמהו ."ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" בותכה
ךשמה .(ךשמהב ראובמש יפכ) תורהנ לש תואג לע רבודמש ונל רמול ידכ ,"הואג"
ואשי ,םלוק תורהנ ואשנ ,'ה ,תורהנ ואשנ" :תיחכונה הפוקתב רתוי דוע עלוק רומזמה
וללה םיקוספהו ."'ה םורמב רידא ,םי ירבשמ םירידא ,םיבר םימ תולוקמ .םיכד תורהנ
.םמצע דעב םירבדמ

םייוגהש רחאלש ,שורפה אבוה (תרזנוצמ יתלבה הסרגה ,גצ םילהת) בוט רחוש שרדמבו
ואכדיו (תורהנה) םה םג ואובי וישכע" :הלואגה תעבש ירה ,תויולגב לארשי תא ואכיד
.םיהדמ ."(םייוגה תא) םתוא

םאה ההתי םלועה לכש אוה שודקה רהוזב םיאבומה הלואגה לש םינמיסה דחא ,בגא]
היעשי) "'וגו יל תאז חנ ימ יכ" פ"הע ורמא ל"זח ןכ ומכ .םלועל לובמ איבהל דמוע ה"בקה
[םלועל רתוי לובמ איבהל אלש ה"בקה תרכש תירבה עקפת הלואגה תעבש (דנ

:םייקתה הלואגה ינמיסמ דחא דוע
!!!!!םיהדמ - "ברחי לילגהו"

:ןירדהנס תכסמ ילבב דומלתב אבומ דוד ןב חישמ לש ואובל הלואגה ינמיסמ דחא
".....ברחי לילגהו ...וב אב דוד ןבש רוד"

:ג"י - א"י םיקוספ 'ט קרפ 'א םיכלמב

זא וצפח - לכל בהזבו םישורב יצעבו םיזרא יצעב המלש - תא אשנ רצ - ךלמ םריח" (אי)
םירעה - תא תוארל רצמ םריח אציו (בי) לילגה ץראב ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי
יחא יל התתנ - רשא הלאה םירעה המ רמאיו (גי) ויניעב ורשי אלו המלש ול - ןתנ רשא
(די)" הזה םויה דע לובכ ץרא םהל ארקיו

ןופצב לילגה אל אוה ילבבה דומלתב וילע רבודמש לילגהש החכוה תאבומ םיכלמ רפסב
ןטסינגפאב הצצפוהש "לובאק" ריעה רמולכ "לובכ" לע רבודמ אלא ונלוכל רכומש ץראה
!!!םימואתה ילדגמב רורטה תפקתה תובקעב ב"הרא י"ע
תואב ריעה םש תא םימשור ןכ םג תיברעה הפשבו 'כ תואב תמשרנ ריעה םיכלמ רפסב
.'קב אלו 'כ

אבומש ומכ אמגודל ,םוקמה לש םשה הז םימלוע ימלועלש הנווכה - "הזה םויה דע"
"הזה םויה דע עבש ראב ריעה - םש ןכ - לע העבש התא ארקי" :ג"ל קוספ ו"כ תישארבב
.םיריכמ ונחנא םויכש עבש ראב תאזו

י"ע תושק הצצפוה לובאק ריעה - "ברחי לילגהו" :םייקתה הלואגה ינמיסמ דחא דוע
!!!םימואתה ילדגמב רורטה עוגיפ תובקעב ב"הרא
 
ףסוי הידבוע ןרמ דובכ :רתאב השדח תטלק
הבורקה הלואגה תודוא טורטורפב אטבתמ

ובור קסע ,ב"סשת רייא טי לילב א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ ריבעהש רועישה
.(א"י קרפ ןירדהנס תכסמב) ל"זח ונתנש םינמיסה י"פע ,הבורקה הלואגה ינמיסב ולוככ
רתויב בורקה היותיע תודוא םימיהדמ םירבד ריבסהו םינמיסה תא שריפ ןרמ דובכ
.הלואגה לש

תוטלקה ףד ךותמ תטלקל ןיזאהל ןמזומ - בורקה דיתעב הרקי המ תעדל הצורש ימ
.רתאבש

םכל הלגמ ינא :א"טילש יפסוי הדוהי ברה
...הרקיש םיעדוי אל ןיידע ןוחטבה רשו מ"הרש המ

המייקתהש ,א"עיז יאחוי רב ןועמש יבר שודקה יקולאה אנתה דובכל הלוליהה ךלהמב
יחכונה בצמל סחייתה אוה .א"טילש יפסוי הדוהי ברה םירבד אשנ ,דוד רוא תבישיב
.גוגמו גוג תמחלמלו

גוגמו גוג תמחלמש ל"קוצז ם"יבלמה לש שורפה תא לבקמ אוה וירבד יפלש שרפל ןתינ
תא לבקמ םג אוה .םימלסומה ןיבו םירצונה ןיב לארשי ץראב םייקתתש המחלמ היהת
שומיש לע זמורש המ ,תוקד 12-ב םייתסת המחלמהש ןעטש אנליומ ןואגה לש וירבד
.ילנויצנוונוק אל קשנב בחרנ

:רמאש םירבדה הלאו


,תצק טקששכ עגרכ ,תאזה הפוקתב תויחל הצורש ימ ,םירקי םיחא
ל"כטמרה המ .עדוי אל דוע ןורש הלשממה שאר המ םכל רפסמ ינא
,הללאמרמ ,ןורבחמ ,הזעמ םיעדוי םה .םיעדוי אל ןיידע ןוחטבה רשו
תאזכ היהתש :לאקזחי איבנה אבינ המ םיעדוי אל םה .ןינ'גמ
המחלמל [סחיב] הנטק היהת היינשה םלועה תמחלמש ,המחלמ
הלא ימ םיעדוי םתא .םילשורי לע ואובי םימעה לכ .היהתש תאזה
אבה עובש ,אובת" .שוב לש בוט רבח ןורש דוע עגרכ ?םימעה לכ
הקירמא .לארשי ץראל המחלמל אובת הקירמא ."...הקירמא
,םילאעמשיה לכ ,םירצונה הז דחא דצמ ,הפוריא לכו הינמרגו
לע המחלמל ואובי םלוכ ,ןטסיקפו (...) קאריע ןאריא ,םיברעה
.םילשורי
 
[ל"קוצז] אנליומ ןואגה ,םינואגה ןואגש .רבד דוע םכל רפסל לוכי ינא
12 היהת תאזה הארונה המחלמהש רמא ,םינש 203 ינפל רטפנש
!רמגנו תוקד 12 .תוקד
 
דח םידוהי םע היהי המ םכל דיגא ינא ?םידוהי םע היהי המ (...)
הדלי" היהתו ,"בוט דלי" היהי ,םיקולאל דומצ היהיש ימ .קלחו
!ןורחאה רורבה הז .היחי ,םיקולאל םיעמשוממ ,"הבוט
 

הלא םישק םימיב םיעוגיפמ רמשיהל הלוגס
א"טילש רז לאינד לבוקמה ןואגה ברה דובכ יפ לע

ךתנומאו ךדסח רקובב דיגהל") "דוד רוא" תבישיב המייקתהש הנורחאה השרדב
םיעוגיפמ רמשיהל דציכ הטושפו תדחוימ הלוגס לע הבישיה שאר דובכ ץילמה ,(תולילב
.ןאכ ץחל םיטרפל .םהב דואמ החותמ ןידה תדימש ,הלא םישק םימיב

ןיזאהל ץלמומ .יחכונה בצמל תיתועמשמ תוסחייתה התיה הנורחאה השרדב ןכ ומכ
.(ןאכ ץחל ,הבישיה רתאב תאצמנ תטלקה)

"יוניש" חוכ תיילע
צרמו הדובעה ס"ש תדיריו
ונאש ןמזב ,הלואגה תנשל יעיבשה ןמיסה םויקו טואנורטסאה רוגיש רחאל ,םייתניב
הפקתמל רקיעבו) תילרוגה הפוקתה רודמבש םירחאה םינמיסה םויקל הנתמה תדמעב
דמועהו יוניש לע ז קרפב םש אורקלו לאינד רפס תא חותפל לוכי הצריש ימ ,(קאריע דגנ
ינפל שממ הרוקש רבדה אוה האובנה רשקה .תויחכונה תוריחבה תואצות לעו ,השארב
.הלואגה

ךליאו דכ םיקוספ .ותרותו 'ה דגנ םירבדב "תולודג רבדמ הפ" לע תרבדמ האובנה
ישפוח םוגרתב) םירמוא םה ךכו ,ןוטלשב קזחתיש שדח ינוטלש חוכ לעכ וילע םירבדמ
:(תימראמ

.וימדוקמ הנושי אוהו ,םהירחא םוקי רחאו ..."
(ס"שו צרמ ,הדובעה) ליפשי אוה םיטלוש השולשו
,(י"שר יפל) קיצי אוה (תדב םיקיזחמל יוניכ) 'ןוילעה ישודק'לו
,רמאי אוה (ה"בקל יוניכ) 'ןוילעה' תונגב םילימו
,(תודהי) תדו ('וכו תותבש) םידעומ תונשל ןנכתיו
.םיוסמ ןמז ודיב חוכ ןתנייו
.ףוס דע ןודבאלו הדמשהל רבעוי ונוטלשו ,(י"שר - ה"בקה ינפל) ןידב ובשייו
"...'ןוילעה ישודק' םעל ןתנית םימשה תחת הלודגהו הלשממהו ןוטלשהו
 

רמולכ ,"אנשי" ךכ בתכנ ימראה לעופה ,שומישב ןאכ אצמנש "יוניש" לעופל בל םישל שי
קתפ לש) "שי" תויתואה םג ןכ ומכ .האנשכ איה הביתכה ,יוניש אוה שרושהש תורמל
.וז הלימב תוזומר (יוניש לש העבצהה

תקתרמ תואצרה תרדס :בצמה לגרל
!הבורקה גוגמו גוג תמחלמ אשונב

(29.1 - טבשב ו"כ) תוריחבה רחאלש יעיבר םויב ליחתת תקתרמ תואצרה תרדיס
תואצרהה תרדיס .ןתומשגתהו תואובנה - "גוגמו גוג תמחלמ" אשונב ,עובש ידמ םייקתתו
.(םישנו םירבג) בחרה רוביצל החותפו םולשת אלל תנתינ

.ינג תמרה ןולייא ןוינק דיל ,דוד רוא תבישיב ישארה םלואב תמייקתמ תואצרהה תרדיס
רז לאינד ןואגה ברה דובכ ,לארשיב םיליבומה םילבוקמה דחא יפמ ןה תואצרהה
.תוצח דע ךרעב הנכשמתו 22:15 העשב הנלחתת ןהו ,א"טילש

םג רבעות תדחוימה תואצרהה תרדס .ןאכ וצחל םוקמה לא עיגהל דציכ םיטרפל
.(22:45 וא 22:30 -מ ךרעב) וידרב "שדוקה יצורע" תועצמאב םגו ןיוולה תועצמאב
,ברה רתאל רובעל ידכ ןאכ וצחל וידרב תואצרהה רודיש לש םירדתה תודוא םיטרפל
.רתאה לש ינמיה טירפתב "הבישיה תודוא" רותפכה לע וצחלו

!םייקתה ןמיס דוע :רגוש טואנורטסאה
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

ךחדנ היהי םא" ללחל רגוש ,םינש 3-מ הלעמל לש היפיצ רחאל ,(16.1) טבשב ד"י לילב
,תילרוגה הפוקתה ףדב עיפומ אוהש יפכ ,הלואגה תנשל יעיבשה ןמיסה ,"םיימשה הצקב
םיראתמש םינש יפלא ינפל ובתכנש םינמיסה ראש לכ םע המיהדמ הרוצב בלטצמש
!וזה הנשה תא טורפב

האובנב תוריחבה
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

לארשי תנידמב תומייקתמ תוריחבש הדבועה .הנוילע החגשהב לכה .םלועב תוירקמ ןיא
.עיתפמ אל שממ ןפואב ,וזה תילרוגה הפוקתב קוידב

הנשב טבש ד"כ) תוריחבה ינפל םויל תכראותמש (ז-א םיקרפ) איבנה הירכז תאובנב
(תילרוגה הפוקתה רודמב תוכיראב רבסוהש יפכ ,שוב 'גרו'ג הירטמיג 'שוירד'ל הינשה
,(ח קוספ א קרפ לע םינומדקה םישרפמה לכ י"פע) קאריע-לבב םע המחלמה תרכזומ
לע םחרל ה"בקה ךירצ םהירחאש ,ורבעש קאריע-לבבל 'הנש םיעבש'ה גשומ םש רכזומו
ךכ ןכאש הנוע לוכיבכ ה"בקהו ,(הז ףדב הטמל רתוי אצמנ טוריפ ,בי קוספ א קרפ) לארשי
.לארשיל המחנו םייוגב המקנ תראותמ (ג-ב םיקרפ) ןכמ רחאל .היהי

תיז יפנע ינשו ,םינק העבש םע ,הרונמ :ה"ע הירכז איבנה האורש הזחמ ראותמ 'ד קרפב
תועמשמ המ תעדל שקבמו ,האור אוה המ ןיבמ אל איבנה .לאמשמ דחאו ןימימ דחא
המ לבא ,םינקה תעבש תרונמ תא ריכמ ןכא איבנהש ,םיריבסמ םישרפמה .הזחמה
תוהתל איבנה ךישממ האובנה ךשמהב .הנוש רבד היה האובנה הזחמב האר אוהש
.הרונמה דיל תיזה יפנע ינש יבגל לאושו (בי-אי םיקוספ) םיימעפ הנושה ןיינעה יבגל

לא 'ה רבד הז" :תאזכ איה (ו קוספ) ותייהתל איבנה לבקמש הבושתה םינפ לכ לע
."תואבצ 'ה רמא יחורב םא יכ חוכב אלו לייחב אל :רומאל (חישמל יוניכ) לבבורז
!'ורחבי' :תויתוא ףוליחב 'יחורב'

ונחנא איבנה הירכז תאובנ רחאל םינש יפלא קר ,םויה ?וזה האובנה לש תועמשמה המ
:האובנה הזחמב איבנה האר המ ןיבהל המהדתבו האבה הנומתב ןנובתהל םילוכי


!!!???םיהדמ אל הזה רבדה םאה
ינש םע הרונמ אוהש 'הנידמה למס'ל המוד רבד םוש היה אל תידוהיה הירוטסיהה לכב
,למס ותוא קוידב אצמנ יפלקה לעו .וזה הירכז תאובנב רכזוה קר רבדה .הידיצמ תיז יפנע
.רשקה ותואב קוידב ,ןומזת ותואב קוידב

היהו" םילימב ו קרפ ףוסב םייתסמ איבנה הירכז לש המחנה תאובנ לש הזה עטקה לכ
תראותמ איהש יפכ המחנה תאובנ םויק :ונייהד - "םכיקולא 'ה לוקב ןועמשת עומש םא
(לארשיל םירוסיי אלל שדקמה תיב ןינב דעו תויולג ץוביקמ םיבוטה םידועייה םויק) הירכזב
יפלקב תולוקכ םג שמשמ תירבעב 'לוק' גשומהש רוכזל שיו .ל"נה יאנתב לוכיבכ תינתומ
..הגלפמ רובע

םיביטומ רפסמ םג תללוכ ה"ע איבנה הירכז לש וז האובנ ,תוריחבל רשק לכ ילב ,ןכ ומכ
"הפע הליגמ" האור איבנה ה קרפב ,לשמל .ונלש הפוקתל םירשקתמש םירחא םיניינעמ
ומיע חקלש תואמצעה תליגמכ תאז שרפל ןתינ ."ץראה לכ ינפ לע תאצוי" איהש רבסומו
.ללחל ילארשיה טואנורטסאה

...תורוחש תואובנ טעמ :ונלגרהמ םיגרוח ונא
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

םוסריפמ ונענמנ ,םימיה תירחא תואובנ תודוא עדימ םכל ונקפיסש םישדוחה לכ ךשמב
הביס .ןתוא םיריכמ םישנאה בורש ,איה תוביסה תחא .וזה הפוקתה יבגל תורוחש תואובנ
ונייה אלש איה תירקיעה הביסה לבא .םהילע םימייאמשכ םיבהוא אל םישנאש ,תרחא
.יחכונה ונבצמב וללה תואובנה לש תונוכנב םיענכושמ

ןפואב ונלגרהמ גורחל ונל ומרג ,םטרפל ןמזהו םוקמה אל הזש ,תוביס רפסמ ,םינפ לכ לע
.תורוחשה תואובנה לע רבסה טעמ ןאכ תתלו יתדוקנ

גוג" תפוקת כ"רדב תארקנש הפוקת איה תואובנה לכ יפ לע ,הב םידמוע ונאש הפוקתה
ארוק (ב-א) לאוי איבנה .תולק םילימב אלו ,וזה הפוקתה לע ואבנתה םיאיבנה לכ ."גוגמו
.הריזגה תא לטבי וימחרב ה"בקה ילוא ,דפסמלו יכבל הזה בצמב

יתיאר" :אבחתהלו חורבל םיסנמ םלוכ ובש המחלמ לש בצמ ראתמ (ט) סומע איבנה
,םלכ שארב םעצבו םיפסה ושעריו !רותפכה ךה :רמאיו ,חבזמה לע בצינ 'ה תא
,לואשב ורתחי םא .טילפ םהל טלמיי אלו ,סנ םהל סוני אל .גורהא ברחב םתירחאו
םשמ ,למרכה שארב ואבחי םאו .םדירוא םשמ - םימשה ולעי םאו ,םחקית ידי םשמ
.".םכשנו ,שחנה תא הוצא םשמ ,םיה עקרקב יניע דגנמ ורתסי םאו .םיתחקלו שפחא
לכ ותומי ברחב" :הלואגה חמצת וירחא דימש ןברוח היהי הזש ריבסמו ךישממ איבנה
תכוס תא םיקא אוהה םויב .הערה ונידעב םידקתו שיגת אל :םירמואה ימע יאטח
."םלוע ימיכ היתינבו ,םיקא ויתוסירהו ,ןהיצרפ תא יתרדגו ,תלפונה דיוד

רבוע רתונה שילשהו ,םיקחמנ ץראהמ םישילש ינש ובש בצמ לע רבדמ (גי) הירכז איבנה
רתווי תישלשהו ,ועוגי ותרכי הב םינש יפ ,'ה םאנ ,ץראה לכב היהו" :םישק םיבצמ
תא ןוחבכ םיתנחבו ,ףסכה תא ףורצכ םיתפרצו ,שאב תישלשה תא יתאבהו .הב
."בהזה

דובע אוש" םירמואש םישנא יבגל ,ונתפוקת תודוא קיודמב רבדמ (ג) יכאלמ איבנה
(איבנב רמאנ המ קוידב וקדבת ,ישפיט רבד איה תווצמו הרות תרימש :רמולכ) "םיקולא
,שק העשיר השוע לכו םידז לכ ויהו ,רונתכ רעוב אב םויה הנה יכ" :וירבד תא םכסמו
,םכל החרזו !ףנעו שרש םהל בוזעי אל רשא ,תואבצ 'ה רמא ,אבה םויה םתוא טהילו
."היפנכב אפרמו הקדצ שמש ,ימש יארי

לע דמועה לודגה רשה לאכימ דומעי איהה תעבו" :ךאלמ י"ע רמאנ (בי) לאינד איבנל
איהה תעבו .איהה תעה דע יוג תויהמ התייהנ אל רשא ,הרצ תע התייהו ,ךמע ינב
תליחת זאמ התיה אלש הרצ לע רבודמ רמולכ ."רפסב בותכ אצמנה לכ :ךמע טלמיי
.(האושה ללוכ) לארשי םע לש ומויק

תא ,םינמזה לכ לש האובנ איה תרוסמה פ"עש ,וניזאה תרישב איבמ ה"ע וניבר השמו
שיא םע קנוי ,הלותב םג ,רוחב םג .המיא - םירדחמו ,ברח לכשת ץוחמ" :אבה קוספה
ןאכ שיש רורבו .המחלמ לש בצמ לכ ראתמ ברח גשומה ך"נתבש רוכזל שי .".הביש
!םוטאה רדחה לש אלמ רואית

תב ,תרחא האובנב םייסנ .םלוכ תא ןאכ איבהל לכונ אל לבא ,הלאכ תואובנ ינומה שי בוש
ןהכ םייח 'ר ,שדוקה חור לעב ,ונרודבש םילבוקמה םיקידצה ילודגמ דחא לש ,ונימי
י"ע שקבתנו ,םיעוגיפ יבגל ללוכ ,ולש תוקייודמה תויאובנה תולוכיב עודיש ,("ןבלחה")
-ב םג םסרפתנש יפכ) םיידיתע םיעוגיפ תודוא עדימ ןוחטבה יתורישל קפסל הלשממה
חורב האור אוהש םירבדה תא םיברב גיצמו אטבתמ ,גירח ןפואב ,הז לודג קידצ .(ynet
:(רוקמב תולדגההו תושגדהה) ויפ-לע וצפוהש םירבדה ולאו .שדוקה

;הרמו הלודג הקעז קעזיו...

םהרבא ינב !םידוהי !!!וררועתה ,לארשי ינב וניחא ,יתיליג אל םא יל יוא ,יתיליג םא יל יוא
יכבו םוצ... !!םכיתונבו םכינב תושפנ לע !!םכשפנ לע דומעל ומוק ,בקעיו קחצי
;םיברל עצוי רפאו קש ,דפסמו
ךיא ?טושקד אמלעב ינפ ריתסהל לכוא ךיא ,םיבולע ןובלעב הפוצ ,דובכה ךלמ ,םלוע לש ונובר
ינורוה רשא יתוברו ירומ ינפב ינפ םירא ךיא ?םלועל םדי לע יתאצי רשא יתובא ינפב ינפ םירא
...רבדאו יל לחמו יל חלס ?הזה ארונה תעב השחאו ,תמאהו רשיה ךרדב
!ל"ר הרזג !!ןבזשיל אנמחר ,םד ילחנ םיימשה ןמ ינוארה
האנש י"ע ,לארשי ינומה תא גלפלב םיקוסע םתאו
??תוקולחמו
?תומולח םלוח ינאש יל םירמואו ! ת ו ד ח א :קעוצ ינא
תא סונכ ךל" ,"...םכל הדיגאו ופסאה" קעוז ינא
??ישעמ אל הזש יל םיריבסמו ,"םידוהיה לכ
לאעמשי ,םשה יביוא לכ יאשחב םידגאתמ ,םיליפשמו םיכילממ םתאש ןמזב
בר ברע םלוכמ ארונהו םלוכ לעמו קלמעו ,ושעו
םיקהל המויאה םתמיזמ םעפהשכ ,ונכותבש
!שממתהל רתויב הבורק "תינוליח" הלשממ
.(היהת אל ויה)
,ייבוהא ?עומשל םכבבל תא ךכרא המב לארשי ינב ייחא
לטבלו לועפל ןיידע ונתורשפאב שי ,תושודק תומשנ ,ייריקי
עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו !הרזגה תא
ךפהנ !הארונ הרזג ,יל ונימאה ,אנא ,יל ונימאהו ,הרזגה
םילגוסמ םיבבושה ימי םימיה ,ורמרמח יעמ ,יברקב יבל
,תויכבב ,תועמדב :םכמ תחאו דחא לכל ארוק ינאו ,דואמ
וניבאל הליפתב ועווש ,הלילבו םויב ,יולגבו ,רתסב ,הקעזב
.םחרי ילוא ,סוחי ילוא ,םיימשבש
רפסמ תועובש דועב םכמצע ואצמת אליממ :וניזאה ,םכתוצעומב םיכלוהה םתאו
תורצע ןגראל םוקמב ,ןכ לע רשא ,םיבשוח םתאש הממ ירמגל תרחא תואיצמב
ילילא" לש תונומת לע םילקש ינוילימ זבזבל םוקמב ,רוביצ תוינעת ונגרא ,"תוריחב"
לכ םשארבשכ םידוהי ינוילימ ריע לש הבוחרל איבהל םכדואמ לכ ועיקשה ,"רקש
,אימש יפלכ תידוהי תודחא תנגפהב םימרזהו םיגוחה לכמ הרותה ילודג
!םכשפנ יחתו ועמש ,הרזגה תא ולטבו !תאז ושע ,ולוכ םלועה לכ יפלכ
.אוהד ןאמ לש ודובכב יתעגפ םא יל וחליסו יתרמא ילש תא ינא
.היחרפ ןהכה ארזע םייח

 
:תילרוגה הפוקתה ףדב ןוכדע
ונתפוקתל אוה םג ליבומ ףסונ שדח ןמיס
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

עיגהל תדמוע הלואגה תפוקת ,םיקיתע םיבתכ יפ לע יכ ,רוכזכ ,ונרשבתה ס"שת תנשב
םהילעש םיקיתעה םיבתכה לש הטושפ הקידבמ .ודבתה םירבדה .ס"שתב קוידב
וילעש יתימאה ןמזה תאו ,תועטה רוקמ תא תולקב ןיבהל ולכות ,העומשה הססבתה
םירחאה םינמיסה לכש הפוקתה התוא וז .ואלפתת אלו .םיקיתע םיבתכ םתוא םירומ
.ונא ונתפוקת .הילא םיליבומ

 
קאריע דגנ יניערג קשנב שמתשנ :הריהזמ ב"הרא
:(ןאכ ץחל ירוקמה רמאמל) סרטיור י"פע ynet-ב םסרופ אבה רמאמה

יכ תורחא תונידמו קאריע תא הריהזמ איה הב העדוה המסרפ ב"הרא"
לש הפקתמל ביגהל ידכ ךרוצה תדימב יניערג קשנב שמתשהל הנכומ היהת
.תינומה הדמשהל קשנ
 
תא לשממה טרפמ וב ןבלה תיבה םסרפש ךמסמב ובתכנ םירבדה
".הנידמה ןוחטיבל ולש היגטרטסאה
 

המחלמה תודוא תואובנל םאתהב תוממחתהה ךשמה תא תוארל םיכישממ ונא תאזבו
אבינש יפכ ,"הרומעו םודס" לש בצמב קאריע תא ריתותש קאריע-לבב לש הנורחאה
:(נ הימרי) הנורחאה לבב תלפמ תא םינש יפלא ינפל םולשה וילע איבנה הימרי

... : הימכח לאו הירש לאו לבב יבשוי לאו ,'ה םואנ ,םידשכ לע ברח"
םש בשיי אל ,'ה םואנ ,הינכש תאו הרומע תאו םודס תא םיקולא תכפהמכ
ורועיי ,םיבר םיכלמו לודג יוגו ,ןופצמ ,אב םע הנה : םדא ןב הב רוגי אלו ,שיא
".ץרא יתכרימ
 
 
קאריע-לבב םע המחלמל קוזיח :איבנה הירכז
הלואגל ןמיסכ
(םיאצמנ ונא ןכיה ןיבהל ידכ ותוא אורקל בייח ,תילרוגה הפוקתה ףד תא ארק אל ןיידעש ימ)

,טבשב ד"כ אוה האובנה ךיראת .רתויב תניינעמ המחנ תאובנ תאבומ איבנה הירכזב
איה וישכעו ,שוב 'גרו'ג=שוירדש 'תילרוגה הפוקתה' ףדב אבוה רבכו) "שווירדל םייתש תנש"ב
התא יתמ דע" :ךכ ,תוריחבה ינפל םוי ךיראתב ,לאשנ ה"בקה ,(ונוטלשל היינשה הנשה
בוש רמולכ ,"?הנש םיעבש הז ,תמעז רשא--הדוהי ירע תאו םילשורי תא םחרת אל
םיעבש ורבע רבכ ירה ,ה"בקה תא לאוש לוכיבכ איבנהו ,רזוח לבבל הנש םיעבשה ביטומ
לבקמ איבנה הבוגתב .הימרי לש הבוטה האובנה עיגת אל יתמ דע ,קאריע-לבבל הנש
םילשוריל יתבש ,'ה רמא הכ ןכל" :ול רמאנו ,"םימוחינ ,םיבוט םירבד" ה"בקהמ
."תואבצ 'ה םואנ ,הב הנביי יתיב :םימחרב

:(א קרפ) הירכז רפסב תאבומה איבנה הירכז תאובנ ןלהלו

םייתש תנשב ,טבש שדוח אוה ,שדוח רשע יתשעל העבראו םירשע םויב
יתיאר : רומאל ,איבנה אודיע ןב ,והיכרב ןב הירכז לא 'ה רבד היה ,שווירדל
איה ,םודא תוכלמל םישרפמה י"פע זמרמ) םודא סוס לע בכור שיא הנהו ,הלילה
םיקיתעה םישרפמה לכ יפל) הלוצמב רשא םיסדהה ןיב ,דמוע אוהו ,(תורצנה
: םינבלו םיקורש ,םימודא םיסוס וירחאו ,(קאריע איה ,לבב לע רבודמ
 
,'?ינודא הלא המ' רמואו
: 'הלא המה המ ךארא ינא' יב רבודה ךאלמה יילא רמאיו
: 'ץראב ךלהתהל ,'ה חלש רשא הלא' רמאיו ,םיסדהה ןיב דמועה שיאה ,ןעיו
לכ הנהו ,ץראב ונכלהתה' ורמאיו ,םיסדהה ןיב דמועה 'ה ךאלמ תא ונעיו
: 'תטקושו תבשוי ץראה
תאו םילשורי תא םחרת אל התא יתמ דע ,תואבצ 'ה' רמאיו ,'ה ךאלמ ןעיו
: '?הנש םיעבש הז ,תמעז רשא הדוהי ירע
ילא רמאיו : םימוחינ םירבד ,םיבוט םירבד יב רבודה ךאלמה תא 'ה ןעיו
ןויצלו םילשוריל יתאניק -תואבצ 'ה רמא הכ- רומאל ארק' יב רבודה ךאלמה
יתפצק ינא רשא ,םיננאשה םייוגה לע ףצוק ינא לודג ףצקו' : 'הלודג האנק
יתיב ,םימחרב םילשוריל יתבש' 'ה רמא הכ ןכל : 'הערל ורזע המהו טעמ
הכ' רומאל ארק דוע : 'םילשורי לע ,הטניי וקו ,תואבצ 'ה םואנ ,הב הנביי
דוע רחבו ,ןויצ תא דוע 'ה םחינו ,בוטמ יירע הנצופת דוע -תואבצ 'ה רמא
.'םילשוריב
 

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ונביל חמשיו וניניע וארי
 
!בוש התחדנ ללחל הסיטה :'םימשה הצקב ךחדנ היהי םא'

הפוקתה' ףדב יעיבשה ןמיסב טרופמכ 'םימשה הצקב ךחדנ היהי םא' לש ןמיסה םויק
ךיראתה אסאנ תונכוס לש ימשרה ףדה י"פע .בוש הארנכ החדנ 'ןורחאה בלשה :תילרוגה
הפקתמלש ןכתיי םגו תוריחבל בורקה ךיראת ,(16.1.03) טבשב ג"י אוה הסיטל ןנכותמה
.םייאבצה םינשרפה יפ לע ,קאריע לע

.'תילרוגה הפוקתה' רודמ :רתויב בושח ןוכדע
לש רשקה לע וארק .םיבר םישדח םיטרפב ןכדעתה
.הבורקה הלואגל קאריע םע המחלמה
!אורקל הבוח

.וישכע דע תולגל רשפא היה אלש המ תולגל רשפא ,לבב לש היתונש םיעבש םויס רחאל
לכמ לארשי ילודג לכ דציכ וארקו ,'ןורחאה בלשה :תילרוגה הפוקתה' רודמל וסנכיה
םלוכ ,ונא ונימיל דעו ם"יבלמה ק"דר י"שר ךרד ,רהוזבו םישרדמב ל"זחמ ,תורודה
אורקל !םהירבדל םינמיס םינתונו ,הלואגה היהת הנשהש קהבומ ןפואב םימיכסמ
!ןימאהלו

םומיסקמל ונכות תא ץיפהלו ,תחא םעפמ רתוי ,ןויעב רודמה לכ תא אורקל רתויב ץלמומ
!רשפאש םישנא

.ןאכ ץחל ,ןודנה רודמה לא רבעמל
:א"טילש ףסוי הידבוע צ"לשארה ןרמ דובכ
!תולגה ףוס תנש היהת ג"סשת

אובל סחייתה רשאכ ,םילשוריב םידזיה תסנכ תיבב תיעובשה ותשרדב ורמאנש םירבדב
האבה ג"סשת תנש יכ ,זמרב ,ורדהו רודה תראפת ,ןרמ דובכ עידוה ,א"בב ונקדצ חישמ
: איה הבוטל ונילע
!וניתולג ףוס תנש היהת

"לאגיהל ןידיתע ירשתב ,ולאגנ ןסינב"
?ונל תזמור וזה האובנה המ
:תרמוא (אי-י םיפד) הנשה שאר תכסמב ארמגה

ירשתב .תובא ודלונ ירשתב .םלועה ארבנ ירשתב :רמוא רזעילא יבר ,אינת
שארב .הנחו לחר הרש הדקפנ הנשה שארב .קחצי דלונ חספב .תובא ותמ
וניתובאמ הדובע הלטב הנשה שארב .ןירוסאה תיבמ ףסוי אצי הנשה
.םירצמב
.לאגיל ןידיתע ירשתב ולאגנ ןסינב
...
ועקת (אפ םיליהת) :ביתכד ?ןלנמ .ןירוסאה תיבמ ףסוי אצי הנשה שארב
ומש ףסוהיב תודע 'וגו אוה לארשיל קח יכ ונגח םויל הסכב רפוש שדחב
" 'וגו ותאצב
...
ועקת (אפ םילהת) אכה ביתכ רפוש רפוש איתא :לאגיל ןידיתע ירשתב
.לודג רפושב עקתי אוהה םויב (זכ והיעשי) םתה ביתכו רפוש שדחב
 

,ג"סשת תנש (תויתוא 7 לש םיגולידב) ונל תזמורמ ,אתכמסאה ונממ תאבומש קוספבו
:(!)קוספה תליחתמ קוידב

.ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת
 

ךולמל םירוסאה תיבמ אצי קידצה ףסויש אתכמסא םג ונל האיבמ ארמגה ,ךכל ףסונבו
היולת ובו (ףסוי-ןב חישמ זמרמ ךכל םגו) הלואגל זמרמ ףסויש עודיו .הנשה שארב
תישארב רפסב קוספה .(דוסי תדימל זמור אוה הלבקה י"פעש עודיכ) הלואגה השעמל
:(המ ,אמ תישארב) אבה קוספה אוה םיירצמ לע טולשל אצי ףסויש רשבמש

ןא ןהכ ערפ יטופ תב תנסא תא ול ןתיו .חנעפ תנפצ :ףסוי םש הערפ ארקיו
.םירצמ ץרא לע ףסוי אציו .השאל
 

וא ,5763 :טלחומ קוידב איה ,ופוס דע ותליחתמ ,ולוכ הזה קוספה לש אירטמיגהו
:תירבעב
!םשה ךורב ,הב םיאצמנ ונאש וזה הנשה ,ג"סשת םיפלא ה

יבשתה הילא תנש :ג"סשת
:אבה קוספה ,הלואגה ןמז תודוא ,בתכנ יכאלמ רפס ףוסב

"ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
 

ילודג קוספה תא ושריפש ומכ ,הילא םשב ארקנ איבנה והילא ,הלואגה ןמז דע יכ עודיו
:(יח שיא ןבה) ל"קוצז םייח ףסוי םכח לש םייח םיימ רפסב אבוה ךכו ,לארשי

איבנה והילא םש ןמ ו"או תוא חקל ,םולשה וילע וניבא בקעיש ,אוה עודי הנהו
,בוטל רוכז איבנה והילא יכ .לארשי ולאגייש דע ,ןוכשמ תרותב ,בוטל רוכז
לע ,ןוצר יהי ןכ ןמא ונימיב הרהמב ,םשה תרזעב ונתוא רשבמה אוה
:בותכה רמואש ומכ ,"הילא" :ארקנ בוטל רוכז איבנה והילא ןכלו ,הלואגה
תא יתרכזו" קוספב בותכ ןכלו .'וכו "איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
.ו"אוב אלמ בוקעי םש 'וכו "בוקעי יתירב
("יבשתה הילא" םשב איבנה רכזנ ,'א קרפ ב םיכלמ רפסב םג בגא)
 

"יבשתה הילא" אירטמיג ירהש ,הלואגה ןומזית לע ונל זמרמ ומצעב איבנה םש הנהו
.ג"סשת :קוידב הלוע

.'תילרוגה הפוקתה' רודמ :רתאב שדח
!!! אורקל הבוח

ינפב םידמוע ונחנא :תולגל רתומ רבכ וישכע ,רתאב יסחי טקש לש הכורא הפוקת רחאל
הפוקתה" רודמב .תויולגה לכ וליחתהש זאמ התומכ התייה אלש ןכתייש תילרוג הפוקת
יבגל ,שמשכ םירורב םלוכו ,םימיהדמ םבור ,םיקהבומ ,םיבר םינמיס םיאבומ "תילרוגה
רתויב ץלמומ .בורקב תורקל ךלוה המו ,התילכת איה המו ,הב םיאצמנ ונאש הפוקתה
םישנא םומיסקמל ונכות תא ץיפהלו ,תחא םעפמ רתוי ,ןויעב רודמה לכ תא אורקל
!רשפאש

לש כ"כ טושפהו םיהדמה רשקה לע רודמב אבומה ןמיסה תא וצימחת לא הרקמ לכב
!הבורקה הלואגה ןומזתל ללחב תילארשיה המישמה

.ןאכ ץחל ,ןודנה רודמה לא רבעמל
הלואגל קהבומ ןמיס :םלועב םהיתודג לע םילועה תורהנה
תובר תורצש רוד תיאר םא" ל"זח תאובנ םויק ;הבורקה
!"ול הכח רהנכ וילע תואב

ח"צ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלתב אבומ דוד ןב חישמ לש ואובל הלואגה ינמיסמ דחא
עודמ :הישוקה הלאשנ דימתו ,"ול הכח רהנכ וילע תואב תובר תורצש רוד תיאר םא" :א"ע
קוידב הנתינ הבושתה .ו"ח קירל הרמאנש ל"זח לש תחא הלימ ןיא ירה ?רהנכ אקוד
.םהיתודג לע םילוע םלועה לכב תורהנה לכש המדנ .םינורחאה םימיב

הינמרגב (םייתניב טעמכ רטמ 10 לש הבוג) ויתודג לע הלוע הבלאה רהנ
) (?והשמל זמור םשה) הינוסקס רוזיאב םיבר םירפכו ןזדרד תא ףיצמו
.('א הבתכ
 
.('א הבתכ 'ר)ויתודג לע הלוע הבונדה היקבולסב
 
.('א הבתכ 'ר) טשפאדוב תפצהל םיכרענ הירגנוהב םג
 
.('ב הבתכ 'ר) תונופטש לשב םינופמ םיפלא וקיסקמב
 
הלע אוה םג הווטלווה רהנש רחאל ,דחא ףאל רפסל רבכ ךירצ אל גארפ לע
.ריעה תא ףיצהו ויתודג לע
 
תואמל םרגש המ ,ויתודג לע הרטופרבה רהנ הלע ודוה חרזמ ןופצבו
.('ג הבתכ 'ר) תיב ירסח יפלא תורשעלו םיגורה
 
.תואגל ףיסומ תורהנה בור סלפמש רחאל ,ףצוה החטשמ שילש ,שדלגנבבו
הרוצב ועגפנ וא םתיב תא ודביא (!)םינוילימ תורשעו םיגורה תואמ שי םש
('ד הבתכ 'ר) !תונופטשהמ תרחא
 
מ"ס לש בצקב תואגל ליחתה "גניט-גנוד" םגא ,(ןאנוה זוחמ) ןיס זכרמב
ויתודג לע הלעי םגאה םא .םש היופצה הפצהה לשב ונופ ןוילימ עבר .העשל
('ו הבתכו ה הבתכ 'ר) !שיא ןוילימ 10 ןכסי אוה
 
'ר) תורהנה יסלפמ תא ולעה "עתפ ימשג"ש רחאל םיגורה שי תפרצב םג
('ז הבתכ
 
.םיגורה תורשע .ןופייט תפוס תובקעב ,האירוק םורדב םג םיפסונ תונופטש
 
('ח הבתכ 'ר) ויתודג לע תולעל ליחתמ גנוקמה םנטאיוב םג
 

ותואב הרוק הז תומוקמה לכב :ןיינעמ יותיעב םלועה לכב הרוק והשמש םשור השוע
!?הרקמב .ןמזה

שיגרהל אלש לוכי וניא ,ג"צ רומזמ תא םש ארוקו ,תסנכה תיבב תבש תלבק השועש ימ
עצבתיש הפוקתה לע רוריבב זמרמ "ךלמ 'ה" ,"שבל תואג ,ךלמ 'ה" :םש בותכ לכהש
אלו "תואג" גשומב אקוד שמתשמ רומזמהו ."ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" בותכה
ךשמה .(ךשמהב ראובמש יפכ) תורהנ לש תואג לע רבודמש ונל רמול ידכ ,"הואג"
ואשי ,םלוק תורהנ ואשנ ,'ה ,תורהנ ואשנ" :תיחכונה הפוקתב רתוי דוע עלוק רומזמה
וללה םיקוספהו ."'ה םורמב רידא ,םי ירבשמ םירידא ,םיבר םימ תולוקמ .םיכד תורהנ
.םמצע דעב םירבדמ

םייוגהש רחאלש ,שורפה אבוה (תרזנוצמ יתלבה הסרגה ,גצ םילהת) בוט רחוש שרדמבו
ואכדיו (תורהנה) םה םג ואובי וישכע" :הלואגה תעבש ירה ,תויולגב לארשי תא ואכיד
.םיהדמ ."(םייוגה תא) םתוא

םאה ההתי םלועה לכש אוה שודקה רהוזב םיאבומה הלואגה לש םינמיסה דחא ,בגא]
היעשי) "'וגו יל תאז חנ ימ יכ" פ"הע ורמא ל"זח ןכ ומכ .םלועל לובמ איבהל דמוע ה"בקה
[םלועל רתוי לובמ איבהל אלש ה"בקה תרכש תירבה עקפת הלואגה תעבש (דנ

:םייקתה הלואגה ינמיסמ דחא דוע
!!!!!םיהדמ - "ברחי לילגהו"

:ןירדהנס תכסמ ילבב דומלתב אבומ דוד ןב חישמ לש ואובל הלואגה ינמיסמ דחא
".....ברחי לילגהו ...וב אב דוד ןבש רוד"

:ג"י - א"י םיקוספ 'ט קרפ 'א םיכלמב

זא וצפח - לכל בהזבו םישורב יצעבו םיזרא יצעב המלש - תא אשנ רצ - ךלמ םריח" (אי)
םירעה - תא תוארל רצמ םריח אציו (בי) לילגה ץראב ריע םירשע םריחל המלש ךלמה ןתי
יחא יל התתנ - רשא הלאה םירעה המ רמאיו (גי) ויניעב ורשי אלו המלש ול - ןתנ רשא
(די)" הזה םויה דע לובכ ץרא םהל ארקיו

ןופצב לילגה אל אוה ילבבה דומלתב וילע רבודמש לילגהש החכוה תאבומ םיכלמ רפסב
ןטסינגפאב הצצפוהש "לובאק" ריעה רמולכ "לובכ" לע רבודמ אלא ונלוכל רכומש ץראה
!!!םימואתה ילדגמב רורטה תפקתה תובקעב ב"הרא י"ע
תואב ריעה םש תא םימשור ןכ םג תיברעה הפשבו 'כ תואב תמשרנ ריעה םיכלמ רפסב
.'קב אלו 'כ

אבומש ומכ אמגודל ,םוקמה לש םשה הז םימלוע ימלועלש הנווכה - "הזה םויה דע"
"הזה םויה דע עבש ראב ריעה - םש ןכ - לע העבש התא ארקי" :ג"ל קוספ ו"כ תישארבב
.םיריכמ ונחנא םויכש עבש ראב תאזו

י"ע תושק הצצפוה לובאק ריעה - "ברחי לילגהו" :םייקתה הלואגה ינמיסמ דחא דוע
!!!םימואתה ילדגמב רורטה עוגיפ תובקעב ב"הרא
 
ףסוי הידבוע ןרמ דובכ :רתאב השדח תטלק
הבורקה הלואגה תודוא טורטורפב אטבתמ

ובור קסע ,ב"סשת רייא טי לילב א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןרמ דובכ ריבעהש רועישה
.(א"י קרפ ןירדהנס תכסמב) ל"זח ונתנש םינמיסה י"פע ,הבורקה הלואגה ינמיסב ולוככ
רתויב בורקה היותיע תודוא םימיהדמ םירבד ריבסהו םינמיסה תא שריפ ןרמ דובכ
.הלואגה לש

תוטלקה ףד ךותמ תטלקל ןיזאהל ןמזומ - בורקה דיתעב הרקי המ תעדל הצורש ימ
.רתאבש

םכל הלגמ ינא :א"טילש יפסוי הדוהי ברה
...הרקיש םיעדוי אל ןיידע ןוחטבה רשו מ"הרש המ

המייקתהש ,א"עיז יאחוי רב ןועמש יבר שודקה יקולאה אנתה דובכל הלוליהה ךלהמב
יחכונה בצמל סחייתה אוה .א"טילש יפסוי הדוהי ברה םירבד אשנ ,דוד רוא תבישיב
.גוגמו גוג תמחלמלו

גוגמו גוג תמחלמש ל"קוצז ם"יבלמה לש שורפה תא לבקמ אוה וירבד יפלש שרפל ןתינ
תא לבקמ םג אוה .םימלסומה ןיבו םירצונה ןיב לארשי ץראב םייקתתש המחלמ היהת
שומיש לע זמורש המ ,תוקד 12-ב םייתסת המחלמהש ןעטש אנליומ ןואגה לש וירבד
.ילנויצנוונוק אל קשנב בחרנ

:רמאש םירבדה הלאו


,תצק טקששכ עגרכ ,תאזה הפוקתב תויחל הצורש ימ ,םירקי םיחא
ל"כטמרה המ .עדוי אל דוע ןורש הלשממה שאר המ םכל רפסמ ינא
,הללאמרמ ,ןורבחמ ,הזעמ םיעדוי םה .םיעדוי אל ןיידע ןוחטבה רשו
תאזכ היהתש :לאקזחי איבנה אבינ המ םיעדוי אל םה .ןינ'גמ
המחלמל [סחיב] הנטק היהת היינשה םלועה תמחלמש ,המחלמ
הלא ימ םיעדוי םתא .םילשורי לע ואובי םימעה לכ .היהתש תאזה
אבה עובש ,אובת" .שוב לש בוט רבח ןורש דוע עגרכ ?םימעה לכ
הקירמא .לארשי ץראל המחלמל אובת הקירמא ."...הקירמא
,םילאעמשיה לכ ,םירצונה הז דחא דצמ ,הפוריא לכו הינמרגו
לע המחלמל ואובי םלוכ ,ןטסיקפו (...) קאריע ןאריא ,םיברעה
.םילשורי
 
[ל"קוצז] אנליומ ןואגה ,םינואגה ןואגש .רבד דוע םכל רפסל לוכי ינא
12 היהת תאזה הארונה המחלמהש רמא ,םינש 203 ינפל רטפנש
!רמגנו תוקד 12 .תוקד
 
דח םידוהי םע היהי המ םכל דיגא ינא ?םידוהי םע היהי המ (...)
הדלי" היהתו ,"בוט דלי" היהי ,םיקולאל דומצ היהיש ימ .קלחו
!ןורחאה רורבה הז .היחי ,םיקולאל םיעמשוממ ,"הבוט
 

הלא םישק םימיב םיעוגיפמ רמשיהל הלוגס
א"טילש רז לאינד לבוקמה ןואגה ברה דובכ יפ לע

ךתנומאו ךדסח רקובב דיגהל") "דוד רוא" תבישיב המייקתהש הנורחאה השרדב
םיעוגיפמ רמשיהל דציכ הטושפו תדחוימ הלוגס לע הבישיה שאר דובכ ץילמה ,(תולילב
.ןאכ ץחל םיטרפל .םהב דואמ החותמ ןידה תדימש ,הלא םישק םימיב

ןיזאהל ץלמומ .יחכונה בצמל תיתועמשמ תוסחייתה התיה הנורחאה השרדב ןכ ומכ
.(ןאכ ץחל ,הבישיה רתאב תאצמנ תטלקה)


 תעד יולגו העדוה
(יח שיא ןבה י"פע)
,לארשי יקולא םשה ךורב
ונשדק רשא ,ונכלמ וניבא
ירבד לע ונויצו ויתוצמב
םע לכמ ונב רחבו ,הרות
ןתנו ,ןושל לכמ ונממורו
,תמא תרות ,ותרות ונל
.ונכותב עטנ םלוע ייחו
הרובגה הלודגה םשה ךל
,דוההו חצנהו תראפתהו
ךל .ץראבו םימשב לכ יכ
אשנתמהו הכלממה םשה
רשועהו ,שארל לכל
התאו ךינפלמ דובכהו
חכ ךדיבו .לכב לשומ
לדגל ךדיבו ,הרובגו
םשה ךדונ .לכל קזחלו
ונל ןתונה התא יכ ייקולא
לכב לייח תושעל חוכ
.לכה ךממ יכ ,רבדו רבד
 
ונתעד םילגמ וננהו
לכבו ונביל לכב וננוצרו
שפנבו םלש בלב ,ונשפנ
ונתנווכ לכש ,הציפח
לכב םגו ,הז רוביחב
רשא השודקבש םירוביח
רבחל ךרבתי םשה ונכזי
לדוגבו וימחר בורב
םשל אוה לכה :וידסח
אוה ךירב אשדוק דוחי
ומיחרו וליחדב ,היתניכשו
אדחיל ,וליחדו ומיחרו -
ד"וי אוה ךורב ה"יוה םש
א"ה-ו ו"או-ב א"ה-ו
לכ םשב םילש אדוחיב
הבשחמ לכו .לארשי
דגנ םהש רובידו הנווכו
םה הנה ךרבתי ונוצר
ןפואב ,םילטובמו םילטב
,הז רוביחב וננוצר לכש
ונל שיש םירוביח לכבו
תרזעב השענ רשאו
ירוביד לכו ,ךרבתי םשה
,ד"סב שדחנ רשא הרות
לש הוצמו הוצמ לכבו
לכה ,השעמ לשו דומיל
חור תחנ תושעל אוה
ילב ,אקוד ךרבתי וינפל
ללכ הרז הינפ םוש
.רקיעו
 
,הלאה םירבדה רחאו
לא ינפל הליפת ךורענ
אנא :הלודגה ול רשא ,יח
אנא !אנ העישוה םשה
ןת !אנ החילצה םשה
הליהת ,ךמעל דובכ
הבוט הוקתו ,ךיאריל
הפ ןוחתפו ,ךישרודל
החמש ,ךל םילחימל
,ךריעל ןוששו ךצראל
,ךדבע דודל ןרק תחימצו
ישי-ןבל רנ תכירעו
.ונימיב הרהמב ךחישמ
ונביל חמשיו וניניע וארי
ןמא ,בירק ןמזבו אלגעב
.ןוצר יהי ןכ
 

* ףסאל רומזמ ריש
-ימוד-לא ,םיקולא
שרחת-לא ,ךל
* לא טוקשת-לאו
ךיביוא הנה-יכ
ךיאנשמו ,ןוימהי
-לע * שאר ואשנ
,דוס ומירעי ךמע
ךינופצ-לע וצעייתיו
םדיחכנו וכל ורמא *
-םש רכזי-אלו ,יוגמ
יכ * דוע לארשי
;וידחי בל וצעונ
* ותורכי תירב ךילע
םודא ילהוא
,םילאעמשיו
לבג * םירגהו באומ
,קלמעו ןומעו
יבשוי-םע ,תשלפ
רושא-םג * רוצ
ויה ,םמיע הוולנ
הלס טול-ינבל עורז
,ןיידמכ םהל-השע *
לחנב ןיביכ ,ארסיסכ
ודמשנ * ןושיק
ןמוד ויה ,רוד-ןיעב
ומתיש * המדאל
ברועכ ומיבידנ
חבזכו ,באזכו
-לכ ענומלצכו
רשא * ומיכיסנ
ונל השרינ' :ורמא
* 'םיהולא תואנ ,תא
ומתיש ,ייקולא
-ינפל שקכ ,לגלגכ
-רעבת שאכ * חור
טהלת הבהלכו ,רעי
םפדרת ,ןכ * םירה
ךתפוסבו ,ךרעסב
אלמ * םלהבת
,ןולק םהינפ
* 'ה ,ךמש ושקביו
-ידע ולהביו ושובי
* ודבאיו ורפחיו ,דע
ךמש התא-יכ ועדיו
-לע ןוילע ךדבל הוהי
.ץראה-לכ
 
(גפ רומזמ םיליהת)
 


:שופיח יעונמ רובע עדימ
ףסוי ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ףסוי-ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
דוד ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
דוד-ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אעישר סולימרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אעישר סולומור תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אעישר סולימור תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוגמו גוג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוגמו גוג תמחלמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוגמה ץרא גוג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
לבתו ךשמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
לבותו ךשמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הלואגה ןמז תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
חישמה ןמז תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
חישמה תומי תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
םימיה תירחא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימיה תירחא תואובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
םימואתה ילדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימואתה לדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימואת ילדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימואת לדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
תירבה תוצרא לע רורטה תפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
תירבה תוצראב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ב"הראב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הקירמאב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
רורטה דגנ המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינאגפאב המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינגפאב המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינאגפא דגנ המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינגפא דגנ המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הדיעק-לא ןוגרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הדיעאק-לא ןוגרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
ןדאל ןב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל ןיב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןיב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל ןב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל ןיב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןיב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
ןדאלב ןב ןדאלב תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אבלכ ןדאלב תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
רורטה תפקתה לע שודקה רהוזה רפס ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הקירמאב
.שודקה רהוזה רפס לש טסקט תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.סקרתנאה תפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.סקרתנאה תופטעמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.סקרטנא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תראממה תלחגה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תראממ תלחג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.אירטמיגו הלבק תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע הלבקה ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע םילבוקמה יבתכ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא תוילבק תואובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.לארשי תלואג ןיבו קאריע תואמצע ןיב רשקה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םכתא דוקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
"הזה םוקמה לא םכתא בישהל בוטה ירבד תא םכילע יתומיקהו
םכתא דקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
"הזה םוקמה לא םכתא בישהל בוטה ירבד תא םכילע יתמקהו
.םימיה תירחא תודוא והימרי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא והיעשי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא לאקזחי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא יגח איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא לאוי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא הידבוע איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא עשוה איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא הירכז איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא יכאלמ איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.איבנה והילא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.הטוס תכסמב ארמגה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןירדהנס תכסמב ארמגה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הטוס תכסמ ,ילבב דומלת תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןירדהנס תכסמ ,ילבב דומלת תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תיעיבש יאצומ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.ל"קוצז םייח ףסוי םכח תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.יח שיא ןבה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םייח ץפחה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הרורב הנשמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הז רתאב תפקתה תודוא תקייודמה האובנה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הקירמאב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ
.ימלועה רחסה זכרמב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןוגאטנפב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןוגטנפב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.קרוי וינב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןאטהנמב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטהנמב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
אצמנ הז רתאב םירצונו םימלסומ ןיב המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תודוא בר עדימ
.העשרה םודא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.העשרה ימור תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.העשרה םרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
לע םימת ויהי וידחיו הטמלמ םימואת ויהיו" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
"ושאר
"םודאמ אב הז ימ" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימואת - סולימראו גוג :יח שיא ןבה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הז רתאב ליחתת המחלמהש בותכ יגח רפסב תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.אבר אנעשוהב תודוא בר עדימ אצמנ
.גוגמה ץרא יהמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תיגולויב הפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תימיכ הפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תימוטא הפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הז רתאב לש תקייודמה העשה לע האובנה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הפקתהה תודוא בר עדימ אצמנ
.ימאלסיאה רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ימאלסאה רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ימלסומה רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימלסומה לש רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.הינמרג איה גוגמ וא ןטסינאגפא איה גוגמ םאה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.שוב 'גרו'ג אוה גוג םאה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תפרצו הינטירב איה רמוג םאה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.חישמה אוב ינפל הלודגה תשקה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.םיטבשה תרשע תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םינאתפה טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םידובאה םיטבשה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תינופצה לארשי תכלממ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב םירפא טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב השנמ טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב יול טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב ןועמש טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב דג טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב רשא טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב ילתפנ טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב ןבואר טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.םימיה תירחאב םילודגה םיסנה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב םילודגה םיסינה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.לארשי םע לש ןוידפ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.לארשי םע לע הרפכ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.לארשי םע לש רפוכ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע שטיבבולמ יברה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע 'ץיבבולמ יברה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הז רתאב שרפמ ,לבוקמה) םלוסה לעב תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע (רהוזה רפס תודוא בר עדימ אצמנ
תירחאו ונימי לע א"טילש רז לאינד ברה ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה
.וננמז תודוא ןמטייל לאכימ לבוקמה ברה ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב