מי הם גוג ומגוג
"וילע אבנהו ,לבותו ךשמ שאר אישנ ,גוגמה ץרא גוג לא ךינפ םיש ,םדא-ןב"
(ב חל לאקזחי)


Next articleList of articlesPrevious article

תודוא תועדה לכ תא תמכסמה הלבט .2
גוג לש 'היצילאוק'ב םימעה

תודוא בקועה רמאמב תואבומה תונושה תועדה תא תמכסמ האבה הלבטה
:המחלמב םיפתתשמה םימעה לש תומשהו םימוקימה.אבה רמאמב האר ,טרופמ עדימלו םיפסונ םיטרפל

(2 רמאמ < גוגמו גוג םה ימ > םימיה תירחא תואובנ לכ) 2גמא :יוהיזNext articleList of articlesPrevious articleתעד יולגו העדוה
(יח שיא ןבה י"פע)
,לארשי יקולא םשה ךורב
ונשדק רשא ,ונכלמ וניבא
ירבד לע ונויצו ויתוצמב
םע לכמ ונב רחבו ,הרות
ןתנו ,ןושל לכמ ונממורו
,תמא תרות ,ותרות ונל
.ונכותב עטנ םלוע ייחו
הרובגה הלודגה םשה ךל
,דוההו חצנהו תראפתהו
ךל .ץראבו םימשב לכ יכ
אשנתמהו הכלממה םשה
רשועהו ,שארל לכל
התאו ךינפלמ דובכהו
חכ ךדיבו .לכב לשומ
לדגל ךדיבו ,הרובגו
םשה ךדונ .לכל קזחלו
ונל ןתונה התא יכ ייקולא
לכב לייח תושעל חוכ
.לכה ךממ יכ ,רבדו רבד
 
ונתעד םילגמ וננהו
לכבו ונביל לכב וננוצרו
שפנבו םלש בלב ,ונשפנ
ונתנווכ לכש ,הציפח
לכב םגו ,הז רוביחב
רשא השודקבש םירוביח
רבחל ךרבתי םשה ונכזי
לדוגבו וימחר בורב
םשל אוה לכה :וידסח
אוה ךירב אשדוק דוחי
ומיחרו וליחדב ,היתניכשו
אדחיל ,וליחדו ומיחרו -
ד"וי אוה ךורב ה"יוה םש
א"ה-ו ו"או-ב א"ה-ו
לכ םשב םילש אדוחיב
הבשחמ לכו .לארשי
דגנ םהש רובידו הנווכו
םה הנה ךרבתי ונוצר
ןפואב ,םילטובמו םילטב
,הז רוביחב וננוצר לכש
ונל שיש םירוביח לכבו
תרזעב השענ רשאו
ירוביד לכו ,ךרבתי םשה
,ד"סב שדחנ רשא הרות
לש הוצמו הוצמ לכבו
לכה ,השעמ לשו דומיל
חור תחנ תושעל אוה
ילב ,אקוד ךרבתי וינפל
ללכ הרז הינפ םוש
.רקיעו
 
,הלאה םירבדה רחאו
לא ינפל הליפת ךורענ
אנא :הלודגה ול רשא ,יח
אנא !אנ העישוה םשה
ןת !אנ החילצה םשה
הליהת ,ךמעל דובכ
הבוט הוקתו ,ךיאריל
הפ ןוחתפו ,ךישרודל
החמש ,ךל םילחימל
,ךריעל ןוששו ךצראל
,ךדבע דודל ןרק תחימצו
ישי-ןבל רנ תכירעו
.ונימיב הרהמב ךחישמ
ונביל חמשיו וניניע וארי
ןמא ,בירק ןמזבו אלגעב
.ןוצר יהי ןכ
 :שופיח יעונמ רובע עדימ
ףסוי ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ףסוי-ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
דוד ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
דוד-ןב חישמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אעישר סולימרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אעישר סולומור תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אעישר סולימור תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוגמו גוג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוגמו גוג תמחלמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
גוגמה ץרא גוג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
לבתו ךשמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
לבותו ךשמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הלואגה ןמז תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
חישמה ןמז תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
חישמה תומי תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
םימיה תירחא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימיה תירחא תואובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
םימואתה ילדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימואתה לדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימואת ילדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םימואת לדגמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
תירבה תוצרא לע רורטה תפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
תירבה תוצראב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ב"הראב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הקירמאב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
רורטה דגנ המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינאגפאב המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינגפאב המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינאגפא דגנ המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןטסינגפא דגנ המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הדיעק-לא ןוגרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הדיעאק-לא ןוגרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
ןדאל ןב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל ןיב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןיב המאסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל ןב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל ןיב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
ןדאל-ןיב המסוא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
ןדאלב ןב ןדאלב תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
אבלכ ןדאלב תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
רורטה תפקתה לע שודקה רהוזה רפס ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הקירמאב
.שודקה רהוזה רפס לש טסקט תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.סקרתנאה תפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.סקרתנאה תופטעמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.סקרטנא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תראממה תלחגה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תראממ תלחג תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.אירטמיגו הלבק תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע הלבקה ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע םילבוקמה יבתכ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא תוילבק תואובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.לארשי תלואג ןיבו קאריע תואמצע ןיב רשקה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
םכתא דוקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
"הזה םוקמה לא םכתא בישהל בוטה ירבד תא םכילע יתומיקהו
םכתא דקפא הנש םיעבש לבבל תאלמ יפל יכ" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
"הזה םוקמה לא םכתא בישהל בוטה ירבד תא םכילע יתמקהו
.םימיה תירחא תודוא והימרי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא והיעשי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא לאקזחי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא יגח איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא לאוי איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא הידבוע איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא עשוה איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא הירכז איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא תודוא יכאלמ איבנה תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.איבנה והילא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.הטוס תכסמב ארמגה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןירדהנס תכסמב ארמגה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הטוס תכסמ ,ילבב דומלת תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןירדהנס תכסמ ,ילבב דומלת תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תיעיבש יאצומ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.ל"קוצז םייח ףסוי םכח תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.יח שיא ןבה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םייח ץפחה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הרורב הנשמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הז רתאב תפקתה תודוא תקייודמה האובנה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הקירמאב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ
.ימלועה רחסה זכרמב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןוגאטנפב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןוגטנפב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.קרוי וינב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןאטהנמב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטהנמב רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
אצמנ הז רתאב םירצונו םימלסומ ןיב המחלמה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תודוא בר עדימ
.העשרה םודא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.העשרה ימור תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.העשרה םרא תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
לע םימת ויהי וידחיו הטמלמ םימואת ויהיו" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
"ושאר
"םודאמ אב הז ימ" תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימואת - סולימראו גוג :יח שיא ןבה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הז רתאב ליחתת המחלמהש בותכ יגח רפסב תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.אבר אנעשוהב תודוא בר עדימ אצמנ
.גוגמה ץרא יהמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תיגולויב הפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תימיכ הפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב תימוטא הפקתמ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
הז רתאב לש תקייודמה העשה לע האובנה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.הפקתהה תודוא בר עדימ אצמנ
.ימאלסיאה רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ימאלסאה רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ימלסומה רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימלסומה לש רורטה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.הינמרג איה גוגמ וא ןטסינאגפא איה גוגמ םאה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.שוב 'גרו'ג אוה גוג םאה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תפרצו הינטירב איה רמוג םאה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.חישמה אוב ינפל הלודגה תשקה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.םיטבשה תרשע תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םינאתפה טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םידובאה םיטבשה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.תינופצה לארשי תכלממ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב םירפא טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב השנמ טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב יול טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב ןועמש טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב דג טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב רשא טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב ילתפנ טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.ןטסינגפאב ןבואר טבש תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
 
.םימיה תירחאב םילודגה םיסנה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחאב םילודגה םיסינה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.לארשי םע לש ןוידפ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.לארשי םע לע הרפכ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.לארשי םע לש רפוכ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע שטיבבולמ יברה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע 'ץיבבולמ יברה תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
הז רתאב שרפמ ,לבוקמה) םלוסה לעב תאובנ תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה תירחא לע (רהוזה רפס תודוא בר עדימ אצמנ
תירחאו ונימי לע א"טילש רז לאינד ברה ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב
.םימיה
.וננמז תודוא ןמטייל לאכימ לבוקמה ברה ירבד תודוא בר עדימ אצמנ הז רתאב